Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane obejmujące budowa oraz rozbudowa cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z...

Przedmiot:

Roboty budowlane obejmujące budowa oraz rozbudowa cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową

Data zamieszczenia: 2018-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
ul. Strefowa 15
75-124, Koszalin
telefon - 94 3470638
faks - 94 3425102
pigb-pomerania.pl
Biuro@igb-pomerania.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  dla części 1: wadium w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 2: wadium w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla c
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie zwanej dalej siecią LAN z podziałem na części.
Numer referencyjny: ZP/14/KO/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1, 2, 3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części: 1) Część 1 – Areszt Śledczy Koszalin ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Dobrowie, Dobrowo 53,78-220 gm. Tychowo i Zakładem Karnym w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin i Zakładem Karnym w Wierzchowie ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo; 2) Część 2 - Areszt Śledczy Słupsk ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce ul. Darłowska 1b, 76-270 Ustka i Zakładem Karnym w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 gm. Bobolice wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Opatówku, Opatówek, 76-020 gm. Bobolice; 3) Część 3 – Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne wraz Oddziałem Zewnętrznym w Złotowie ul. Plac Kościuszki 3, 77-400 Złotów oraz Oddziałem Zewnętrznym w Szczecinku ul. Bohaterów Warszawy 42A, 78-400 Szczecinek.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32412100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej przez niego oferty, warunek dotyczy każdej z części; b) Wykonawca jest ubezpieczony (posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający) od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 mln zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek dotyczy każdej z części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadających, zakresem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności: roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji telekomunikacyjnej, roboty polegające na instalacji i spawaniu kabli światłowodowych, roboty polegające na instalacji sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, roboty polegające na instalacji i krosowaniu kabli skrętkowych czteroparowych o wartości brutto nie niższej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca sporządza wykaz według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do siwz; b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w tym: • kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca kwalifikacje, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725); • kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725); • kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725); • Projektant – co najmniej jedna osoba, posiadająca kwalifikacje, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania obiektów budowlanych, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725); • Projektant – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725); • Projektant – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wykonawca sporządza wykaz według wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do siwz. Zamawiający dopuszcza do łączenia samodzielnych funkcji technicznych projektanta i kierownika budowy pod warunkiem posiadania przez nich uprawnień we właściwym zakresie oraz aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców); 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców); 4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do siwz; 7) wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Wykonawca sporządza wykaz według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do siwz; 8) wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca sporządza wykaz według wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do siwz; 9) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 10) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  dla części 1: wadium w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 2: wadium w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 3: wadium w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 1. FORMA WNOSZENIA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn. zm.). 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1) Wadium, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 86 1130 1121 0006 5624 2990 0001. 3) Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Wadium - przetarg nieograniczony nr ZP/14/KO/18”. 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty oraz winien być sporządzony w języku polskim. 7) Z dokumentu wadium wymienionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, powinno wynikać: a) jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, b) iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8) Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. ZWROT WADIUM Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 4. ZATRZYMANIE WADIUM Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do siwz.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % w stosunku do ceny całkowitej podanej w ofercie. 1. FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) Pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn, zm.). 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1) Zabezpieczenie, należy wnieść przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 2) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 86 1130 1121 0006 5624 2990 0001. 3) Dowód wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie wyrażone zwrotem: „Zabezpieczenie - przetarg nieograniczony nr ZP/00/KO/18”. 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty oraz winien być sporządzony w języku polskim. 6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przez Wykonawcę, przepisy art. 148 ust. 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 3. ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
9.1 Zmiany Umowy 9.1.1 Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale. 9.1.2 Zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w sposób należyty lub okoliczności, w których Strony stwierdzą konieczność wykonania robót dodatkowych lub koniecznych. 9.1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana określonych w Umowie osób, wyznaczonych przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana taka jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę wykonującą przedmiot Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy, 2) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną Umowy; b) zmiany danych teleadresowych; c) zmiana obowiązującej stawki VAT, 4) zmiany terminu realizacji robót oraz sposobu lub zakresu robót wynikające z przyczyn związanych z wystąpieniem okoliczności, na które przy dołożeniu należytej staranności Strony nie miały wpływu, a okoliczności te uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z wiedzą budowlaną lub warunkami wykonania robót w danej technologii, 5) zmiany terminu realizacji robót związane z koniecznością powołania biegłych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, w szczególności w dokumentacji projektowej, czynników uniemożliwiających realizację robót lub wstrzymaniu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu zawierania Umowy, 6) zmiany terminu realizacji robót związanych z zaistnieniem siły wyższej, 7) zmiany w sposobie realizacji części Umowy, spowodowane uzasadnionymi przyczynami technicznymi i technologicznymi, przy akceptacji Zamawiającego, inspektora nadzoru lub opiniami biegłych i rzeczoznawców, 8) w przypadku zmiany wynagrodzenia związanego z ograniczeniem zakresu robót wynikającego z okoliczności wskazanych w Umowie. 9.1.4 Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Areszt Śledczy Koszalin ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Dobrowie, Dobrowo 53,78-220 gm. Tychowo i Zakładem Karnym w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin i Zakładem Karnym w Wierzchowie ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie zwanej dalej siecią LAN.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 32412100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - Areszt Śledczy Słupsk ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce ul. Darłowska 1b, 76-270 Ustka i Zakładem Karnym w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 gm. Bobolice wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Opatówku, Opatówek, 76-020 gm. Bobolice;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie zwanej dalej siecią LAN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 32412100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne wraz Oddziałem Zewnętrznym w Złotowie ul. Plac Kościuszki 3, 77-400 Złotów oraz Oddziałem Zewnętrznym w Szczecinku ul. Bohaterów Warszawy 42A, 78-400 Szczecinek.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie zwanej dalej siecią LAN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 32412100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.