Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowacja kominów budynku...

Przedmiot:

Wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowacja kominów budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
09-402 Płock
powiat: Płock

Osoba do kontaktu:
Janusz Szelągowski, tel/fax: 24 364 330
e-mail: szelagowski.j@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: 1.500zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowacja kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Zakres rzeczowy obejmuje:
a) skucie odpadających tynków kominów,
b) zagruntowanie powierzchni po skutych tynkach,
c) uzupełnienie tynków na zaprawie z dodatkiem włókna polimerowego,
d) naprawa rys i pęknięć tynków kominów,
e) naprawa czapek kominowych (skucie odstających elementów czapek, uzupełnienie ubytków zaprawą cementowa z domieszką włokiem polimerowych, pokrycie czapek blachą powlekaną lub alternatywnie 1x papą termozgrzewalna),
f) ocieplenie kominów płytami ze styropianu gr.20 mm z tynkiem na siatce i wyprawą elewacyjną,
g) naprawa obróbek blacharskich przy kominach (uszczelnienie silikonem dekarskim, dodatkowe mocowanie, miejscowa wymiana obróbek),
h) montaż nasad kominowych,
i) usunięcia z powierzchni obróbek blacharskich z ptasich odchodów z użyciem środków czyszczących wraz z ich wywozem,
j) montaż na obróbkach blacharskich gzymsach i parapetach list z kolcami (poliwęglan, polipropylen) lub ze stali nierdzewnej o szerokości ochrony min. 25 cm z oczyszczeniem podłoża,
k) koszty zajęcia pasa drogowego (o ile jest to niezbędne do wykonania remontu)
l) rusztowania i zabezpieczenia rusztować - alternatywnie wykonanie naprawy z wysięgnika samochodowego,
m) wywóz gruzu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Zamawiający w realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawcy nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej i zimnej wody
4) Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej budynku będących przedmiotem zapytania. Koszt dokonania oględzin i wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5) Dopuszcza się zmianę technologii renowacji kominów po przedstawieniu przez wykonawcę szczegółowego zakresu prac oraz kosztów ich wykonania.

Specyfikacja:
Wzór oferty cenowej stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10:00 na adres: Miejskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock - w kancelaria pokój nr 8.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy: trzy tygodnie.

Wymagania:
II. Wymagania w stosunku do składających ofertę:
1. Wykonawca wykaże się wykonaniem, co najmniej 2 robót o zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania o wartości min. 40.000 zł (brutto).

2. Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadała uprawnienia budowlane o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej z aktualnym wpisaniem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
V. Kryteria wyboru.
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
KRYTERIUM
WAGA - udział w ocenie
a) Cena
90%
b) Termin gwarancji
10%
2. Sposób oceny ofert:
2.1. zasady oceny kryterium - ,,cena oferty brutto"
a) Punkty w kryterium ,,cena oferty brutto" będą obliczane wg. następującej formuły:

Ocena kryterium ,,cena oferty brutto" (pkt) =
cena brutto oferty najtańszej
x 100 x 90%

cena brutto oferty ocenianej

b) W przypadku złożenia jednej oferty w postępowaniu otrzyma ona maksymalną liczbę punktów w ocenianym kryterium.
2.3. zasady oceny kryterium - ,,termin gwarancji jakości i rękojmi".
a) Punkty w kryterium ,,termin wykonania zamówienia" będą obliczane wg. następującej formuły:
Ocena kryterium ,,termin gwarancji jakości i rękojmi" (pkt) =
termin gwarancji jakości i rękojmi ocenianej oferty
x 100 x 10%

max. dopuszczalny termin gwarancji jakości i rękojmi (60 m-cy)

b) Maksymalny termin gwarancji jakości i rękojmi - 60 m-cy.
c) Wykonawca może zaproponować tylko jeden z nw. termin gwarancji jakości i rękojmi:
- 24 miesiące,
- 36 miesięcy,
- 48 miesięcy,
- 60 miesięcy.
d) Zamawiający ofercie wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 m-ce przyzna ,,0" punktów.
3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe będzie podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
VI. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać co najmniej:
1) Ofertę cenową;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową;
4) Wykaz wykonanych robót z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane.
VII. Istotne postanowienia umowy i określenie warunków jej zmian.
1) Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Rozliczenie przedmiotu zapytania nastąpi jednorazowo na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego sprawdzonym przez Inspektora nadzoru ustanowionego przez Inwestora.
3) Wspólnota przewiduje wniesienie przez wykonawcę kaucji w okresie gwarancji w wysokości 1.500zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania zapytania ofertowego,
b) unieważnienia postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
c) możliwość negocjacji cenowej z wykonawcami, których oferty są będą rozpatrywane w niniejszym postępowaniu
3. Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Janusz Szelągowski -tel./fax 24 364 330; e-mail:szelagowski.j@wp.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.