Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieplej wody użytkowej, adaptacja...

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieplej wody użytkowej, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny oraz z montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządzanie Nieruchomościami ,,IZYDA" Jolanta Biercewicz w Oleśnicy
ul. Kilińskiego 4d/18
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki

Osoba do kontaktu:
Kacper Biercewicz, Ireneusz Nowak, tel. 722-87-33, 722-87-34
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-29 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania , cieplej wody użytkowej i adaptacje pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny oraz z montażem urządzeń węzła cieplnego w budynku w Oleśnicy przy ul. Krótkiej 2 " w zakresie wynikającym z przedmiaru.

Otwarcie ofert: 11. Miejsce i termin otwarcia ofert
11.1.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządcy w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 4d/18 w dniu 29.05.2018 r. o godzinie 1500

Składanie ofert:
9. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES > <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
10. Miejsce i termin składania ofert
10.1. Oferty można składać w siedzibie Zarządcy w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 4d/18 w
terminie do dnia 29.05.2018 r. do godziny 15.00

Miejsce i termin realizacji:
2.1.1. Termin realizacji zamówienia; do 31.08.2018r

3. Miejsce realizacji zamówienia: Oleśnica , ul. Krótka 2

Wymagania:
2.1.2.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: warunkami technicznymi i sztuką budowlaną
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
4.1.Cenę ofertową zadania należy obliczyć na podstawie przedmiarów robót, które stanowią załączniki do SIWZ nr 4.
4.2.Do ceny ofertowej należy doliczyć wszelkie koszty towarzyszące realizacji niniejszego zamówienia takie jak : roboty przygotowawcze porządkowe , zabezpieczające , wykonanie niezbędnych rusztowań, zagospodarowanie placu budowy , doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego itp.
4.3.Do ceny ofertowej netto należy dodać podatek (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku zastosowania stawki obniżonej lub zwolnienia należy podać podstawę prawną.
4.4.Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności pomiędzy ceną podaną w sposób cyfrowy i słownie, Zamawiający za wiążącą przyjmie wartość podaną słownie.
5. Wymagania od Wykonawców
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 .Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi i prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem 5.1.2.Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej realizację niniejszego
zamówienia zgodnie z harmonogramem robót. 5.1.3.Dysponują odpowiednią kadrą gwarantującą wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z
harmonogramem robót, w tym zapewnienie kierownika budowy, 5.1.4.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
5.2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Informacje dotyczące warunków składania ofert
6.1.Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte
jedynie w celu sporządzenia oferty. 6.2.Oferta będzie napisana czytelnie i zostanie podpisana przez Wykonawcę lub
upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. 6.3.Każda zapisana strona oferty jak i wszystkie miejsca, w których dokonano poprawki lub
korekty błędów winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 6.4.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
6.5.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.6.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych bądź równoważnych
6.7. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godzinach
od 0900 do 1400 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w
siedzibie zamawiającego .
7. Termin związania oferta
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.
8. Zawartość oferty:
8.1.Wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji zawierający:
8.1.1. dane Wykonawcy tj. pełną nazwę , adres, telefon, fax, nr NIP-u (lub REGON), informację o podleganiu opodatkowaniem VAT,
8.1.2. cenę ofertową zadania netto i brutto ( cyfrowo i słownie) obliczoną na podstawie przedmiaru robót,
8.1.3. Oświadczenie , że wykonawca :
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8.1.4. Oświadczenie o akceptacji w całości wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
8.2. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Aktualne oświadczenie właściciela o nie zaleganiu z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .
8.4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8.5 Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
8.6. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Oferenta określonych w akcie rejestrowym. Wypis z rejestru lub wpis do ewidencji muszą posiadać aktualną datę ważności,
co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia w/w dokumentów nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert.

10.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

11.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
g) zawiera cenę znacznie większą od środków finansowych posiadanych przez
zamawiającego, h). jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Ocena złożonych ofert
13.1. Ocenę złożonych ofert dokonują członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy udziale Zarządcy. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
13.2.W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki określone w SIWZ - komisja
dokona oceny ofert. 13.3.Kryteriu wyboru i oceny oferty
13.1.Wyboru oferty dokonają członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy udziale Zarządcy.
13.2. Wy branemu wykonawcy zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.
14. Istotne warunki umowy
14.1 .Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem umowy.
14.2. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Uwagi:
Adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa - ul. Krótka 2
56-400 Oleśnica

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Pan Kacper Biercewicz, Ireneusz Nowak, telefon: 722-87-33 , 722-87-34

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.