Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja części wspólnych budynków Wspólnot - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej...

Przedmiot:

Renowacja części wspólnych budynków Wspólnot - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnicznych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont elewacji frontowej, wymiana okien

Data zamieszczenia: 2018-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO 73 JELENIA GÓRA
al. Wojska Polskiego 1
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel. 664 085 001
e-mail: biuro@area.jgora.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1112454
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja części wspólnych budynków
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych przy ul. Wojska Polskiego 73, ul. Wojska Polskiego 81, ul. Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze. Zamówienie polega na wykonaniu koniecznych prac rewitalizacyjnych. Dodatkowo, Zamawiający wymaga - we wskazanym zakresie, aby Wykonawca dostosował każdy z budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cel zamówienia
Celem jest poprawa warunków mieszkaniowych, parametrów energetycznych budynków
oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów
szczegółowych: 1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych, 2. Poprawę
dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych, 3. Obniżenie kosztów ogrzewa-nia
budynków mieszkalnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem.
Przedmiot zamówienia
Rewitalizacja zdegradowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 zadania:
Zadanie 1 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 73 w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano takie roboty jak: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnicznych oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie 2 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 81 w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano roboty takie jak: 1. Remont elewacji frontowej wraz z wymianą okien piwnicznych i w częściach wspólnych
2. Izolacja pionowa ścian fundamentów i piwnic 3. Renowacja drzwi wejściowych przednich oraz 4. Dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 3 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Wolności nr 60 w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: 1. Remontu elewacji, 2. Izolacji; 3. Remont ganku z balkonem oraz 4. Dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 4 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: 1. Remontu dachu wraz z przebudową kominów; 2.Wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych oraz 3. Dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonawca każdego z zadań ma obowiązek dostosować infrastrukturę/wyposażenia każdego z budynków objętych zamówieniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegających na:
Wyraźnym oznakowaniu budynku tablicą informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia - na tablicy informacyjnej napisy będą mieć duży rozmiar i kontrast, a sama tablica będzie na tyle duża, by była widziana z większej odległości; spowodowanie, aby wejście do budynku było odpowiednio widoczne i oświetlone; spowodowanie, aby osoba z niepełnosprawnością mogła bez problemu wejść do budynku z psem asystującym - szerokość drzwi, co najmniej 90 cm, w drzwiach zamontowana klamka a nie gałka; oznakowanie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu kontrastem i fakturą; umieszczenie na poręczach schodów informacji o numerze kondygnacji - informacja będzie dostępna za pomocą dotyku (wypukłe cyfry lub alfabet Braille'a).
Zamawiający przekazuje w celach pomocniczych przedmiary robót.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1112454

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Na ofertę częściową składa się wyłącznie robota budowlana wyszczególniona w ramach danego zadania (danego budynku). Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na część zadania (np. wykonanie stolarki bez pozostałych robót wyszczególnionych w danym zadaniu).
2. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi załącznikami).
5. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów oraz kompletność podpisów i pieczęci.
6. Skany oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).
7. Zaleca się, aby temat/tytuł wiadomości e-mail oznaczyć w następujący sposób:
,,Oferta na realizację zamówienia pn. Renowacja części wspólnych budynków"
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@area.jgora.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2019-04-15 od dnia zawarcia umowy. Planowana data podpisania umowy z Wykonawcą: 11 czerwca 2018 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia
1. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego w przyszłej Umowie o zamówienie określać
będzie oferta Wykonawcy z uwzględnieniem warunków wykonywania zamówienia określonych
we Wzorze umowy. Zamawiający żąda wykonania zamówienia na warunkach określonych w Wzorze umowy.
2. Na etapie sporządzania Umowy o zamówienie dopuszczone będą uzupełnienia i korekty
w stosunku do treści Wzoru Umowy w przypadkach:
1) Wskazanych we Wzorze umowy (części we Wzorze umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami zostaną uzupełnione na podstawie danych z oferty lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę);
2) Mających na celu poprawienie ewentualnych omyłek językowych, np. błędne oznaczenia umowy, błędne odwołania się do poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy, itp);
3. Jeżeli stroną Umowy będą Wykonawcy Oferty wspólnej Umowa zostanie uzupełniona
o wskazanie nie więcej niż jednego z Wykonawców (tzw. Lidera), wobec, którego Zamawiający składać będzie oświadczenia ze skutkiem wobec wszystkich pozostałych Wykonawców Oferty wspólnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu do Umowy, za zgodą Wykonawcy, wprowadzone zostanie postanowienie przewidujące, iż całość wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy Zamawiający będzie uprawniony przekazać wyłącznie na rachunek Lidera, a rozdysponowanie wynagrodzenia między Wykonawców, którzy złożyli Ofertę wspólną będzie sprawą wewnętrzną Wykonawców i nie będzie obciążać Zamawiającego.
5. Uzupełnienia i korekty w stosunku do Wzoru umowy nie mogą naruszać istotnych warunków wykonania zamówienia określonych w zapytaniu.
Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2. Opcjonalnie/dodatkowo na ofertę składają się:
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) zapytania (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie).
3. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub odpisie notarialnym.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jako-ści
w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwa-rancji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wymagany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), za-mawiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a je-den rok ma 12 miesięcy.
3. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdego zadania.
4. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
Dla każdego zadania osobno:
a. cena oferty - waga kryterium maksymalnie 80 %
b. termin gwarancji - waga kryterium maksymalnie 20 %
1) W ramach kryterium ,,cena oferty" (wskaźnik oznaczony jako ,,C") - oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyli-czonej według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium ,,okres gwarancji" (wskaźnik oznaczony jako ,,G") - oferta może uzy-skać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następu-jąca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania mi-nimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 24 miesięcy - 0 pkt.
b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy - 7,5 pkt.
c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy - 12,5 pkt.
d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne
z zaoferowaniem 24 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium ,,okres gwarancji" zostanie policzony okres 60 miesięcy.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyzna-nych
w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: ,,C", i ,,G". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.
Wykluczenia
Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO 73 JELENIA GÓRA
Adres
al. Wojska Polskiego 1
58-500 Jelenia Góra
dolnośląskie , Jelenia Góra
Numer telefonu
757182670
Fax
757182670
NIP
6112671197
Tytuł projektu
,,Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 73, ul. Wojska Polskiego 81, ul. Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze"
Numer projektu
RPDS.06.03.03-02-0017/16-00
Załączniki

przedmiary robót1
przedmiary robót2
przedmiary robót3
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
opis remontu ganku
przedmiary robót6
przedmiary robót5
przedmiary robót4
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Iwona Powęska Area Zarządzanie Nieruchomościami
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
664 085 001

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.