Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury

Przedmiot:

Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury

Data zamieszczenia: 2018-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin
powiat: świebodziński
tel. 684 750 916, faks 684 750 916
zp@um.swiebodzin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury. Świebodziński Dom Kultury zwany ŚDK zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 39/41 w m. Świebodzin na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 313/3, 313/4, 314/7 i 314/8 położonych w II obrębie Świebodzina. Pow. zabudowy istniejącej ok. 1277 m2 i kubatura ok. 11521 m3. Budynek ŚDK znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165, składa się z 2 części: - budynek frontowy od strony ul. Piłsudskiego, o formie historycznej kamienicy, 2-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, mieszczący funkcje domu kultury oraz mieszkalną, - budynek główny z salą widowiskową oraz zapleczem magazynowo-szatniowym, pomieszczeniami administracji i biurowymi. Pow. rozbudowy ok. 413 m2 i kubatura ok. 3571 m3. Rozbudowa istniejącego budynku ŚDK obejmuje m.in.: - rozbudowę części frontowej wejściowej, w wyniku której powstanie reprezentacyjny hol główny wejściowy wraz z komunikacją pionową (schody stałe i winda osobowa dla osób niepełnosprawnych), - rozbudowę wzdłuż głównego korpusu budynku o pomieszczenia użytkowe, - przebudowę poszycia dachowego nad segmentem gdzie lokalizuje się centralę wentylacji oraz wykonanie warstw pokrycia, - częściowe wyburzenia i zamurowania, - remont holu na parterze przy sali widowiskowej w tym wyrównanie i malowanie ścian i sufitu, podwieszenie sufitowe, wymiana drzwi, wymiana opraw oświetlenia wewn. korytarza, - remont korytarza na piętrze w tym wyrównanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi, wymiana opraw oświetlenia wewn. korytarza, - remont elewacji istniejącego korpusu budynku. W zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę wchodzą: 1) Roboty w zakresie architektury i konstrukcji, w tym m.in.: a) Roboty ziemne pod fundamenty, b) Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych, c) Rozbiórka pokrycia dachów z papy, d) Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy, e) Rozebranie ścianek, ościeżnic drewnianych, f) Demontaż wrót przesuwnych, podokienników, kratek wentylacyjnych, g) Roboty przy wykonywaniu elementów żelbetowych, h) Roboty zbrojeniowe, i) Roboty murarskie, j) Pokrycie dachu membraną, k) Roboty izolacyjne, l) Docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 18 cm, gr. 15 cm i gr. 8 cm, m) Dostarczenie i montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych, n) Układanie posadzki z kamieni sztucznych, płytek gresowych, z wykładzin tekstylnych, o) Roboty wykończeniowe wewnętrzne: uzupełnianie i kładzenie tynków zwykłych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, obudowy ścian płytami kartonowo-gipsowymi, tapetowanie ścian, p) Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej: dostawa i montaż drzwi i witryn aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, łamaczy światła, dostawa i montaż okien aluminiowych, parapetów z laminatu, dostawa i montaż rolet wewn. zaciemniających i przeciwsłonecznych, dostawa i montaż przeszkleń portierni, pochwytów schodów, balustrady w obrębie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz podestu wejściowego i balustrady schodów antresoli, q) Roboty ziemne pod betonowe ścianki oporowe oraz ściany pochylni, r) Rozebranie chodników z płyt betonowych, s) Wykonanie chodników z płyt betonowych, t) Dostawa i montaż ławek - 2 szt. 2) Roboty w zakresie termomodernizacji istniejącego budynku, w tym m.in.: a) Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych, b) Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy, c) Demontaż okien, podokienników, krat wentylacyjnych i zadaszenia, d) Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, e) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, f) Montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, g) Uzupełnienie tynków i ścian, h) Docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 18 cm i gr. 5 cm, i) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych i dwudzielnych z PCV, j) Montaż parapetów z laminatu, k) Montaż balustrady w obrębie rampy, l) Montaż daszku nad wejściem. 3) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych, w tym m.in.: a) Roboty ziemne, b) Ustawienie hydrantu pożarowego, c) Ustawienie studni rewizyjnych, d) Montaż rurociągów miedzianych i z tworzyw sztucznych, e) Montaż grzejników stalowych jednopłytowych i dwupłytowych, f) Układanie przewodów wentylacyjnych, g) Montaż wentylatora osiowego z wirnikiem, h) Uruchomienie węzła cieplnego, i) Instalacja klimatyzacji. Dla planowanej rozbudowy ŚDK niezbędne jest zwiększenie mocy cieplnej istniejącej kotłowni. W dokumentacji przetargowej nie uwzględniono tego elementu. Zamawiający informuje, że zlecone zostało odrębne opracowanie projektu modernizacji kotłowni i ewentualnie w odrębnym postępowaniu dokonany zostanie wybór wykonawcy modernizacji kotłowni. 4) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, w tym m.in.: a) Układanie kabli, b) Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych i gniazd instalacyjnych wtyczkowych, c) Montaż opraw oświetleniowych wewn., d) Montaż czujki ruchu - 4 szt., e) Demontaż słupów oświetleniowych zewn. - 2 szt., f) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych zewn. - 2 szt., g) Montaż opraw oświetleniowych zewn. - 2 szt. h) Układanie bednarki, i) Układanie przewodów instalacji odgromowej, j) Pomiary obwodów elektrycznych oraz badanie i pomiary linii kablowej, instalacji uziemiającej, piorunochronowej. 5) Roboty w zakresie instalacji wentylacji sali, w tym m.in.: a) Układanie przewodów wentylacyjnych, b) Montaż wentylatora osiowego z wirnikiem, c) Uruchomienie węzła cieplnego. 6) Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych, w tym m.in.: a) Montaż sieci strukturalnej, b) Montaż systemu telewizji dozorowej, c) Montaż systemu sygnalizacji włamania, d) Montaż instalacji domofonowej, e) Montaż systemu sygnalizacji pożaru, f) E-usługi w tym system rezerwacji sal, obsługa sali kinowej oraz książka multimedialna. 2. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w Projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 72/2011 z dnia 01 marca 2011 r. ze zmianą z dnia 08 września 2011 r., Projektach wykonawczych oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanych przez PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa z Krakowa, które stanowią załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: - zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, - zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. d) zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), f) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, g) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, h) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, i) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, j) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, k) obsługi geodezyjnej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą w tym, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym i dostarczenie Zamawiającemu w/w mapy zatwierdzonej w PODGiK oraz protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, l) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania w imieniu Gminy Świebodzin decyzji pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu całości inwestycji. 4. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

CPV: 45212300-9,45111200-0,45111300-1,45262210-6,45262310-7,45262500-6,45261000-4,45261100-5,45313100-5,45432100-5,45410000-4

Dokument nr: 560304-N-2018, BiZP.271.15.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.swiebodzin.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin - pokój nr 22 (sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-05, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3000 m3 każdy wybudowany lub rozbudowany budynek, w tym co najmniej 1 robota budowlana w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji co najmniej: a) 1 osobę, w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych, b) 1 osobę, w charakterze kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych, c) 1 osobę, w charakterze kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę określoną przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2.1.1) ROZDZIAŁU X. SIWZ. 2) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2.2.1) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 2.2.2) lit. a), b) i c) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-1 do SIWZ. 3) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-2 do SIWZ. 4) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-3 do SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-4 do SIWZ. 6) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-5 do SIWZ. 7) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-6 do SIWZ. 8) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia np. zobowiązanie zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ. 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w Oświadczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. 11) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie składa Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ. 12) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI. SIWZ. 13) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 14) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2018 r., do godz. 12:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: ,,Wadium: Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury". 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: ,,Wadium: Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury". 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty (w zł) 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi (w miesiącach) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.