Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa budynku Szkoły

Przedmiot:

Rozbudowa budynku Szkoły

Data zamieszczenia: 2018-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
zam_publ@ursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie. Teren inwestycji położony jest przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie Działki nr ew. 18/1 i 25, obręb 1-10-25 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Działka stanowi własność m.st. Warszawy 1. Dane techniczne projektowanej rozbudowy Parametry projektowanej rozbudowy: - powierzchnia zabudowy - 474,30 m2, - wysokość - 7,44 m, - ilość kondygnacji naziemnych max - 2, - powierzchnia użytkowa podstawowa - 1072,83 m2, - kubatura - 3119,70 m3 2. Projektowana rozbudowa Projektowane zagospodarowanie terenu o remont patia i przystosowanie go do zajęć ,,zielonej szkoły" - zmiana nawierzchni, budowa schodków ze świetlicy na patio, wyposażenie w elementy małej architektury /ławeczki, stoliki, pergole, stoliki do gry w szachy, donice z zielenią/ Powierzchnia patia wynosi ok.300 m2 o uzupełnienie i przebudowa muru oporowego na styku z placem zabaw. o rozbiórka istniejącego muru oporowego otaczającego zieleniec na północno-zachodnim szczycie skrzydła budynku o budowa nowej kubatury 3119,70m3 o główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Hirszfelda, komunikacyjnie obsługiwany jest od ul. Gandhi poprzez ul. Hirszfelda. o wewnętrzna obsługa komunikacyjna, zapleczowa i pożarowa może odbywać się także od strony ul. Pileckiego o po stronie zachodniej obiektu schody terenowe prowadzą w stronę boisk szkolnych oraz droga serwisowa, którą można dojechać od strony liceum ogólnokształcącego. 3. Program użytkowy i przeznaczenie rozbudowy a) Przeznaczenie obiektu Projektowana rozbudowa będzie przeznaczona na jadalnię i sale wielofunkcyjne /zajęcia pozalekcyjne b) Projektowany program użytkowy poziom - 2.84 o bezpośrednie wejście do szatni /dostęp osób niepełnosprawnych do budynku szkoły/ o korytarz pełniący funkcję drogi ewakuacyjnej z szatni stanowiący wyjście na zewnątrz budynku o jadalnia z zapleczem /pomieszczenie przyjmowania cateringu, pomieszczenie wydawania posiłków, zmywalnię, pomieszczenie odbioru opakowań, pomieszczenie na odpadki oraz zaplecze dla obsługi jadalni/ o sanitariaty ogólnodostępne dla użytkowników jadalni poziom ?0.00 o korytarz pełniący funkcję drogi ewakuacyjnej z istniejącej szkoły oraz stanowiący wyjście na istniejący plac zabaw o dwie sale wielofunkcyjne przewidziane na pobyt stały z możliwością zmiany aranżacji pomieszczeń przy zastosowaniu ścian mobilnych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. o sala w istniejącym prześwicie z bezpośrednim wyjściem na patio, o sanitariaty ogólnodostępne dla użytkowników Sali Poziom -2,84 i poziom ?0,00 skomunikowane będą między sobą poprzez klatkę schodową i windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Opis projektowanej rozbudowy budynku Projektowana rozbudowa została usytuowana od strony podcienia. W obrysie istniejących schodów terenowych został zaprojektowany dwukondygnacyjny budynek o wymiarach 15,5x25,75m połączony ciągiem korytarzy z istniejącym budynkiem szkoły. Zostanie również zabudowany istniejący podcień. Nowoprojektowany budynek będzie oddylatowany od części istniejącej posadowiony na ławach i stopach fundamentowych posadowionych w poziomie istniejących fundamentów. Konstrukcja budynku monolityczna, wylewana na mokro. 4. Wymagania związane z realizacją zamówienia - Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów (jest to warunek odbioru robót). - Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w jej skład. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. - Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych. - Wszystkie roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych. Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. W trakcie prac prowadzone będą normalne zajęcia w budynku istniejącym. Musi to uwzględniać organizacja robót. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia. 5. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne b) roboty budowlane w zakresie konstrukcji, c) roboty elewacyjne d) roboty instalacyjne hydrauliczne e) roboty instalacyjne elektryczne f) roboty wykończeniowe 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 8) i 9) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. UWAGA 1. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 4. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Oznakowanie prowadzonej budowy materiałami informacyjnymi: 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego jest zobowiązany do sporządzenia i zainstalowania na terenie budowy, w tym na ogrodzeniu oddzielającym teren budowy od terenów sąsiednich, materiałów informacyjnych, na których będą znajdowały się: a) znak promocyjny Zamawiającego, b) logo i oznaczenie Zamawiającego, c) informacje o finansowaniu lub współfinansowaniu przedmiotu umowy ze środków Zamawiającego, (dalej: ,,Materiały informacyjne"). 2. Materiały informacyjne zostaną przez Wykonawcę: a) sporządzone zgodnie z wzorem określonym na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów w zakładce Media - Zdjęcia i grafiki - Baner-oznakowanie ternu budowy (link do strony: http://ursynow.pl/wp-content/uploads/2017/10/Baner-inwestycje.pdf ) b) zainstalowane w uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego miejscach i w sposób zapewniających ich dobrą widoczność, właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń Zamawiającego. 3. W razie powstania między stronami sporu co do miejsca lub sposobu zainstalowania przez Wykonawcę Materiałów informacyjnych, bądź ich treści lub liczby, wiążące dla stron będzie w tym zakresie stanowisko Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zainstalować Materiały informacyjne oraz utrzymywać i zabezpieczać je przed zniszczeniem lub utratą od dnia rozpoczęcia robót objętych umową do czasu ich zakończenia. 5. Umieszczanie przez Wykonawcę na terenie budowy, w tym także na ogrodzeniu oddzielającym teren budowy od terenów sąsiednich innych, niż Materiały informacyjne, materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego pisemnej zgody. Zamawiający jest uprawniony do zmiany decyzji w tym zakresie w każdym czasie, co będzie wiążące dla Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą informacji, których zamieszczenie przez Wykonawcę jest bezwzględnie wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne postanowienia umowy na realizację robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również: ? Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ ? Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 8a do SIWZ; ? Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8b do SIWZ; ? Przedmiar robót - załącznik nr 8c do SIWZ. ? Wzory materiałów informacyjnych - załącznik nr 8d do SIWZ;

CPV: 45000000-7,45214210-5,45200000-9,45300000-0,45310000-3,45330000-9,45400000-1

Dokument nr: 560298-N-2018, KZP-XII-WZP.271.44.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ursynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
Adres:
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Warszawie w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-05, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali (tj. zakończyli) co najmniej dwie roboty budowlane polegające każda z nich min. na budowie2 budynku użyteczności publicznej3 z zastrzeżeniem że kubatura budowy2 budynku użyteczności publicznej3 była nie mniejsza niż 1 500 m3 . UWAGA! 1 Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony. 2 Pod pojęciem ,,budowy" należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art.3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U.2017.1332 j. t. ze zm.); W przypadku gdy Wykonawca będzie wykazywał się w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu robotą budowlaną związaną z rozbudową/odbudową/nadbudową istniejącego budynku użyteczności publicznej, to warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli kubatura nowo powstałej części budynku użyteczności publicznej (tj. rozbudowy/odbudowy/nadbudowy budynku) była nie mniejsza niż 1 500 m3. 3 Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. UWAGA! Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu uznane zostanie również jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) mniej niż dwie roboty budowlane (np. jedną) polegającą łącznie na budowie2 co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej3 z zastrzeżeniem że kubatura budowy2 każdego z tych budynków użyteczności publicznej3 była nie mniejsza niż 1 500 m3 . 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą: a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 j. t. ze zm.); oraz b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 j. t. ze zm.); oraz c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U.2017.1332 j. t. ze zm.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza ofertowego - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. od 13.2. lit. b) do 13.2. lit. e) SIWZ, c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie Zadania na jakie składa ofertę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. C) i D) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.