Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontroli stanu technicznego 33 budynków Spółdzielni

Przedmiot:

Wykonanie kontroli stanu technicznego 33 budynków Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29A
84-240 Reda
powiat: wejherowski

Osoba do kontaktu:
Mariusz Krawiec, tel. (58) 678 35 26
e-mail: biuro@sm-sloneczna.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Reda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-08 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kontroli stanu technicznego po upływie 5-ciu lat 33 budynków wielorodzinnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie kontroli stanu technicznego po upływie 5-ciu lat 33 budynków wielorodzinnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie ogłasza konkurs ofert nawykonanie kontroli po upływie 5-ciu lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanu instalacji elektrycznej lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Przegląd zostanie wykonany w zakresie określonym w Rozdziale 6, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku. Dz. U. z 2018 roku, poz. 12, zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
biuro@sm-sloneczna.pl, faksem na nr: (58) 678 35 26, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 29A, do dnia
08 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2018 roku.

Wymagania:
IV. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

Umowa zostanie zawarta zgodnie z wynikiem konkursu ofert, a oferent przyjmuje zakres Przeglądu zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Przegląd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, normami.
Wartość prac związanych z Przeglądem strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT.
Wszelkie czynności i prace nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, a konieczne do wykonania Przeglądu będą realizowane na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym.
Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
V. ZASADY REALIZACJI ROBÓT ORAZ ICH ROZLICZANIA

Odpowiedzialność, za jakość prowadzonego Przeglądu ponosi Wykonawca.
O zakończeniu czynności związanych z realizacją Przeglądu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela Zamawiającego.
Odbioru dokumentacji Przeglądu dokonuje komisja w skład, której wchodzą przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.
Podstawą oceny rzetelności wykonanej pracy będą:

protokoły z przeglądu poszczególnych budynków,
opinie i zalecenia dla lokali i budynków.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:

cenę brutto wykonania przedmiotu umowy,
dokumenty uprawniające wykonawcę do wykonywania prac będących przedmiotem umowy,
kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia i datę ważności,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Wynik konkursu i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu
11 czerwca 2018 r. na stronie internetowej pod adresem www.sm-sloneczna.pl. Dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający może wycofać się z przeprowadzenia konkursu w dowolnym terminie
przed podpisaniem umowy.
VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena
Wiarygodność oferenta
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE, PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Dodatkowe informacje udzielane są przez specjalistę ds. technicznych p. Mariusz Krawiec telefon: (58) 678 35 26, adres email: biuro@sm-sloneczna.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.