Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nasz Dom Katarzyna Baranowska
Ul. Piłsudskiego 8
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
tel. 508250983
e-mail: katarbar@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4330
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych pod zarządem Zarządcy ,,Nasz Dom" dla budynku przy ul. Słonecznej 6a-b
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W zakres prac wchodzić będą następujące roboty:
1) Termomodernizacja budynku w 59-500 Złotoryja ul. Słoneczna 6 A-B polegająca na :
- ROBOTY IZOLACYJNE POZIOMU PIWNIC;
- OPASKA+OTOCZENIE;
- KANALIZACJA DESZCZOWA;
- DRENAŻ;
Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w Zestawieniu prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego w Złotoryi przy ul. Słonecznej 6a-b - ,,Kosztorys ślepy" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Szczegółowy opis i zakres robót określają dodatkowo:
-Dokumentacja projektowa
-Przedmiar który stanowi integralną cześć załącznika - kosztorys ślepy.
Możliwość wglądu w siedzibie Zarządcy po wcześniejszym umówieniu się bądź możliwa wysyłka drogą elektroniczną po wcześniejszej pisemnej prośbie na adres: katarbar@wp.pl
Cel zamówienia
Termomodernizacja budynku w 59-500 Złotoryja ul. Słoneczna 6 A-B polegająca na :
- ROBOTY IZOLACYJNE POZIOMU PIWNIC;
- OPASKA+OTOCZENIE;
- KANALIZACJA DESZCZOWA;
- DRENAŻ;
Przedmiot zamówienia
W zakres prac wchodzić będą następujące roboty:
1) Termomodernizacja budynku w 59-500 Złotoryja ul. Słoneczna 6 A-B polegająca na :
- ROBOTY IZOLACYJNE POZIOMU PIWNIC;
- OPASKA+OTOCZENIE;
- KANALIZACJA DESZCZOWA;
- DRENAŻ;
Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w Zestawieniu prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego w Złotoryi przy ul. Słonecznej 6a-b - ,,Kosztorys ślepy" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Szczegółowy opis i zakres robót określają dodatkowo:
-Dokumentacja projektowa
-Przedmiar który stanowi integralną cześć załącznika - kosztorys ślepy.
Możliwość wglądu w siedzibie Zarządcy po wcześniejszym umówieniu się bądź możliwa wysyłka drogą elektroniczną po wcześniejszej pisemnej prośbie na adres: katarbar@wp.pl

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 4330, ZO/SLONECZNA/1/5/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Nasz Dom Katarzyna Baranowska
Ul. Piłsudskiego 8;
59-500 Złotoryja
2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2018 o godz. 10:00
3. Otwarcie ofert przez komisję Przetargową nastąpi w dniu 05.06.2018 o godz. 12.00
w siedzibie Zarządcy.
4. Otwarcie ofert jest jawne, dalsza część prac komisji jest niejawna.
5. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
katarbar@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: złotoryjski Miejscowość: Złotoryja
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia - 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej roboty budowlane w zakresie izolacji ścian budynków mieszkalnych (zamieszkałych) o łącznych parametrach: - co najmniej 500 m2 izolacji (w tym co najmniej 200 m2 na jednym budynku)
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
a) Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ze specjalności budowlanej będącego aktualnym członkiem izby samorządu zawodowego oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych przy prowadzeniu robót izolacyjnych
- minimum 2 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy robotach przeszkolonych w zakresie stosowania systemu Producenta potwierdzone odpowiednim certyfikatem
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną cześć Formularza ofertowego. Zamawiający żąda okazania się niezbędnymi uprawnieniami w tym zakresie. Okazanie się uprawnieniami jest warunkiem obligatoryjnym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Wykonawca złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie. Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
2. Wykonawca udokumentuje zdolność finansową do realizacji inwestycji poprzez informację bankową o aktualnej zdolności kredytowej lub posiadaniu środków własnych do realizacji zadania, tj. wykazanie średniego przychodu za ostatnie 2 lata w wysokości co najmniej 500 tys. zł lub w postaci poręczenia bankowego lub w postaci wydruku z konta na kwotę min. 300 tys. zł - sporządzonego przez bank.
Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, - przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne- wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, należy złożyć dokumenty równoważne wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio powyższe, bądź w przypadku kiedy w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem.
Dokumentację należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Dodatkowe warunki
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia jak i załącznikach użyto nazw własnych - oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, dokonać w przypadku konieczności wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji.
Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu się, jednak nie później niż do 4 dni przed terminem składania ofert.
Obowiązki wykonawcy:
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
- Uzyskanie wszelkich danych, i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności
- Konsultowanie z Zamawiającym założeń oraz postępów prac w ramach zadania
- Stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyborów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (m.in. atesty, certyfikaty) zgodnie z ustawą prawo budowlane przepisami wykonawczymi ustawy
- Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( dz. U. Z 2013 r. Poz. 21 ze zm. ) Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt wykonawcy
- Zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. Zastosowane materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty
- Zamontowanie przez Wykonawcę i na własny koszt i własnym staraniem podliczników rejestrujących pobór potrzebnych mediów (np. woda, prąd) oraz ponoszenie kosztu zużycia tych mediów.
- Prowadzenie robót z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji
- Roboty budowlane muszą być zrealizowane zgodnie z Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót, technologią wykonania robót dostawcy systemu ociepleń oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym również obowiązującymi instrukcjami ITB dot. Przedmiotowego zakresu
- Przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
Obowiązki zamawiającego
Zamawiający umożliwi wgląd w całą dokumentację projektową w której jest w posiadaniu celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia wyłącznie na prośbę Wykonawcy wysłaną na adres Zamawiającego. W celu udostępnienia dokumentacji w formie elektronicznej Wykonawca wystąpi z wnioskiem na adres katarbar@wp.pl
- Zamawiający udostępni plac budowy gdzie będą wykonywane roboty budowlane w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości ich wykonania, z czynności zostanie spisany protokół przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony.
- Dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami
2. Załącznik numer 2 - Kosztorys ślepy
3. Załącznik numer 3 - Oświadczenie o wykluczeniu
4. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków
6. Dokumenty wskazane w punkcie 'Osoby zdolne do wykonania zamówienia'
Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie dodatkowe zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą :
1. Cena ofertowa - waga 80%
2. Gwarancja wykonania - waga 20%
Gwarancja wykonania oferowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy.
1.Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 80
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2 - Gwarancja wykonania
W kryterium Gwarancja wykonania kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
G = [Gbad/Gmax] x 20
Gdzie:
G - ilość punktów oferty badanej
Gmax - gwarancja wykonania maksymalna w miesiącach spośród wszystkich ważnych ofert
Gbad - gwarancja wykonania w miesiącach oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Gwarancja wykonania oferowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy.
W ramach zabezpieczenia dobrego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji, Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie Wykonawcy - możliwość przeksięgowania wadium.
Podsumowanie :
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku tej samej ilości punktów - kryterium rozstrzygające najniższa cena brutto.
Wykluczenia
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Słoneczna 6
Adres
Słoneczna 6
59-500 Złotoryja
dolnośląskie , złotoryjski
NIP
6941579159
Numer naboru
POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Baranowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
508250983

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.