Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
14z dziś
3723z ostatnich 7 dni
15360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach,...

Przedmiot:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach, wymiana zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynku Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"
ul. Barwinek 29
25-150 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 361 18 26, fax: 41 362 06 71
e-mail: przetargi@sbmpionier.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach i wymiana zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego Barwinek 15 w Kielcach
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach i wymiana zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego Barwinek 15 w Kielcach w dwóch etapach: 1). Etap I obejmuje : - docieplenie ścian zewnętrznych: północna - szczytowa 1 i 2, wschodnia, północna i zachodnia (od strony klatek schodowych) budynku - remont cokołu od strony ocieplanych ścian, - wymiana opaski betonowej od strony ocieplanych ścian Uwaga: bez remontu wiatrołapów, 2). Etap II obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych: wschodnia, południowa i zachodnia (od strony balkonów) budynku - remont balkonów - remont cokołu od strony ocieplanych ścian, - wymiana opaski betonowej od strony ocieplanych ścian - remont wiatrołapów, - docieplenie stropodachu - wymianę poziomów wody ciepłej w piwnicach - wymianę zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynku

CPV: 45453000-7,45321000-3,45320000-6,45443000-4,45410000-4,45330000-9

Dokument nr: 561757-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sbmpionier.pl zakładka Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier" ul. Barwinek 29 25-150, Kancelaria

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1.Najniższa cena brutto 90,00
2.Stopień zdolności wykonania zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.