Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
powiat: kwidzyński
tel. 55 278 21 39, 55 278 21 21
e-mail: sekretariat@zgmprabuty.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Prabuty
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Prabutach informuje, że przyjmowane są oferty na : ,,wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Prabutach"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz blacharki budowlanej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Prabutach.
2) Zakres robót budowlanych:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- wykonanie daszków ochronnych nad przejściami(wejścia i wyjścia z budynku),
- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz obróbek blacharskich i okapu,
- wykonanie i montaż rynny do gruzu,
- przemurowanie kominów ponad dachem,
- uprzątnięcie gruzu, wywóz i utylizacja.
b) Wykonanie pokrycie dachu z dachówki ceramicznej:
- po robotach rozbiórkowych wykonać przegląd dachu - uzupełnić ewentualne ubytki w krokwiach,
- wymienić krokwie /patrz przedmiar/
- wymienić końcówki krokwi /patrz przedmiar/
- przemurować kominy ponad dachem, po przemurowanie kominy zagruntować dwukrotnie środkiem Sarsil - W
- położenie folii FWK wysokoparoprzepuszczalnej i wodoszczelnej na kontr- łatach,
- wymienić łacenie dachu w całości,
- wykonać prostowanie i klinowanie łat i kontr łat,
- dwukrotne odgrzybianie bali drewnianych środkami; pleśniowymi i grzybobójczymi oraz ogniochronnymi ( Fobos M-1),
- montaż wyłazów kominiarskich na dach,
- montaż stopni schodowych,
- wykonać remont gzymsów,
- montaż kominków wentylacyjnych,
- pokrycie dachu dachówką zakładową ceramiczną - holenderką ,
- ułożenie taśmy i wywietrzników pod gąsiory,
- ułożenie w całości gąsiorów ceramicznych,
- montaż taśmy wentylacyjne okapu,
- montaż grzebienia okapu,
- montaż obróbek blacharskich, tj. obróbki kominów, wiatrownic, pasów przy murowyc,
- montaż rynien o śred.15 cm i rur spustowych o śred. 12cm oraz zbiorniczków z blachy ocynkowanej; - systemowe,
- montaż rusztowań warszawskich kolumnowych pomocniczych przy wykonaniu pokrycia z dachówki,
-
- montaż 2-ch ław kominiarskich, wyłazu dachowego oraz zastaw śniegowych (płotków).
c) Montaż przewodów dymowych i wentylacyjnych ocieplanych na elewacji budynku:
- przewód spalinowy 8m do lokalu mieszkalnego nr 1
- przewód wentylacyjny 10m do lokalu mieszkalnego nr 1
- przewód spalinowy 7m do lokalu użytkowego
- przewód wentylacyjny 6m do lokalu użytkowego
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. 2, stanowi załączony opis techniczny i obmiar, który ma charakter pomocniczy. Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się z zakresem robót w terenie.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi na zebraniu rocznym Wspólnoty w dniu 11.06.2018 r. o godzinie 1015 w siedzibie ZGM.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 11.06.2018 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - w terminie 2-ch miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3-ch robót o wartości minimum 100 tys. zł każde;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
o przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 tys. złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
a) formularz ofertowy,
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji).
f) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 tys. złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
h) Kosztorys szczegółowy dołączony do oferty cenowej.
i) Akceptację warunków umowy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
OFERTA NA: ,,Remont dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Prabutach"
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Prabutach. Jednocześnie Wspólnota zastrzega sobie możliwość zmienienia zakresu rzeczowego lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.