Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły podstawowej

Przedmiot:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły podstawowej

Data zamieszczenia: 2018-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
powiat: grodziski
tel. 046 8564026, faks (046) 855 21 88
gmina@jaktorow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jaktorów
Wadium: 50.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły podstawowej w Jaktorowie
Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz remont generalny budynku głównego Szkoły wraz wewnętrzną klatką schodową łączącą budynek główny szkoły z przedszkolem, dobudowę holu szatniowego do południowego skrzydła szkoły, 3. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: o Zabezpieczenie oraz ogrodzenie placu budowy; o Roboty ziemne; o Roboty budowlane demontażowe, montażowe i rozbiórkowe; o Roboty instalacyjne, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej; o Rozbudowę i modernizację kotłowni; o Wykonanie fundamentów, ścian i stropów; o Wykonanie konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego; o Wykonanie otworów okiennych, drzwiowych i przejść; o Wykonanie ścian działowych; o Demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej; o Demontaż, modernizacja i montaż 2 wind o konstrukcji samonośnej; Obudowa dwóch klatek schodowych w klasie EI 30; o Wykonanie podłóg, posadzek, glazury, tynków i malowanie; o Montaż systemu oddymiania klatek schodowych; o Wykonanie prac ogólnobudowlanych i remontowych w niezbędnym zakresie; o Roboty wykończeniowe; o Remont schodów zewnętrznych z wykonaniem nowego zadaszenia wg odrębnego opracowania ; o Roboty terenowe związane z przebudową i wykonaniem nowych chodników. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt budowlany 2) Projekt wykonawczy 3) Szczegółowa specyfikacja techniczna. 4) Przedmiar robót Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapoznał się ww. Dokumentacją projektową oraz terenem wykonania przyszłych robót budowlanych. UWAGA!!! 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące poniżej wymienione czynmności były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 1502, z późn. zm.) tj.: murarzy,zbrojarzy,dekarzy, pracowników robót elektrycznych i sanitarnych. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych waymagań, rodzaju czynnosci niezbędnych do realizacji zamówienia, ktorych dotyczą wymagania zawiera zapis w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na który składają się:Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót, Szczegółowa specyfikacja techniczna, stanowiące załącznik nr 2a -2d do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub wyrobem wskazanym w SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile takie są wymagane w SIWZ. 9. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne

CPV: 45214210-5,45111200-0,45262520-2,45261000-4,45432100-5,45410000-4,45400000-1,45420000-7,45443000-4,45313100-5,45310000-3

Dokument nr: 563349-N-2018, ID.271.16.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jaktorow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów pok. nr 8 (Sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-11, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-22

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.3.1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przez upływem terminu składnia ofert. Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonej przez wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości i dacie wskazanej powyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku obejmujące swoim zakresem roboty budowlane, elektryczne i sanitarne - o wartości każda z nich nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto. 1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował: 1.2.3. kierownikiem robót w zakresie robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa, 1.2.4. kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa, 1.2.5. kierownikiem robót w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa. Uwaga!Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu zawartego w Załączniku nr 3a do SIWZ). 2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ). 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 -1.4 i ust. 2 pkt 2.2-2.4, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. oraz ust. 2 pkt 2.1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składane są przez każdego z członków konsorcjum, stosownie do Rozdziału IX ust. 4 SIWZ; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich informacje zawarte są w oświadczeniach wykonawcy, stosownie do Rozdziału VI ust. 5 SIWZ). 5. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1.2 - 1.4. oraz 2.2. - 2.4. powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 1 pkt 1.2. - 1.4. oraz ust. 2 pkt 2.2.- 2.4. powyżej. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.5. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ). 1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust 1 pkt 1.2.1. SIWZ (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. 1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ). 1.4. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości wskazanej w rozdziale IV pkt. 1.3. SIWZ w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany wraz z ofertą). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1. i ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. 6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. - 2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.