Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2018-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna
powiat: legionowski
Tel.: +48 227677314, Faks: +48 227743834
jrp@jablonna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową oraz w ul. Wiślanej w m. Jabłonna i sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury, Okólnej w m. Chotomów

Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową oraz w ul. Wiślanej w m. Jabłonna i sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury, Okólnej w m. Chotomów" polegać będzie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i urządzeniami infrastruktury technicznej w ul. Modlińskiej, Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej oraz w ul. Wiślanej w miejscowości Jabłonna i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Żwirki i Wigury i Okólnej w Chotomowie. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje znajdują się w różnych sekcjach ogłoszenia oraz w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej w m. Jabłonna

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
45231400
45111200
45342000
45111000
45232423
45233220
45112710
45310000
45233253
45231221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej w m. Jabłonna", obejmująca zakres od istniejącej studni w ul. Modlińskiej do granicy działki nr 898/4 obręb Jabłonna tj. 2 m za studnią S1.1 oraz od granicy działki 898/4 tj. 8 m przed studnią S4.1 w ul. Dębowej do końca opracowania w ul. Dębowej Wrzosowej i Konwaliowej:

1. Kanał grawitacyjny Dn200 z rur PVC-U SN8 lub PE100 SDR17 typ RC w zależności od zastosowanej metody wykonania (odkrywkowa rury PVC lub bezwykopowa rury PE) o łącznej długości ok. 852,21 m

2. Kanał grawitacyjny Dn 400 z rur PVC-U SN8 lub PE100 SDR17 typ RC w zależności od zastosowanej metody wykonania (odkrywkowa rury PVC lub bezwykopowa rury PE) o łącznej długości ok. 674,22 m

3. Odgałęzienia Dn160 z rur PVC-U SN8 o łącznej długości ok. 273,67 m

4. Odgałęzienia Dn200 z rur PVC-U SN8 o łącznej długości ok.16,69 m

5. Kanał tłoczny Dn225 z rur PE100 SDR17 typ RC o długości ok. 203,62 m

6. Przepompownia ścieków 2 pompowa w układzie 1+1

7. Wykonanie 2-stronnego zasilania przepompowni ścieków wraz z aktualizacją projektu i niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

8. Wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Dębowej z włączeniem w ul. Modlińską.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w kierowaniu robotami / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 370
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0134/16
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej).

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
45231400
45111200
45342000
45111000
45232423
45233220
45112710
45310000
45233253
45231221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

,,Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej)" obejmująca zakres od granicy działki 898/4 obręb Jabłonna w ul. Modlińskiej tj. 2 m za studnią S1.1 do granicy działki 898/4 tj. 8 m przed studnią S4.1 w ul Dębowej.

1. Kanał grawitacyjny Dn200 z rur PVC-U SN8 lub PE100 SDR17 typ RC w zależności od zastosowanej metody wykonania (odkrywkowa rury PVC lub bezwykopowa rury PE) o łącznej długości ok. 340,76 m

2. Kanał grawitacyjny Dn 400 z rur PVC-U SN8 lub PE100 SDR17 typ RC w zależności od zastosowanej metody wykonania (odkrywkowa rury PVC lub bezwykopowa rury PE) o łącznej długości ok. 431,11 m

3. Odgałęzienia Dn160 z rur PVC-U SN8 o łącznej długości ok. 281,74 m

4. Odgałęzienia Dn200 z rur PVC-U SN8 o łącznej długości ok. 15,25 m

5. Kanał tłoczny Dn250 z rur PE100 SDR17 typ RC o długości ok. 363,40 m

6. Przepompownia ścieków 2 pompowa w układzie 1+1

7. Wykonanie 2-stronnego zasilania przepompowni ścieków wraz z aktualizacją projektu i niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

8. Wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Modlińskiej wraz z aktualizacją projektu i niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w kierowaniu robotami / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0134/16
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiślanej w m. Jabłonna i sieci wodociągowej w ulicy Żwirki i Wigury i Okólnej w m. Chotomów.

Część nr: III
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
45231400
45111200
45342000
45111000
45232423
45233220
45112710
45310000
45233253
45231221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiślanej w m. Jabłonna i sieci wodociągowej w ulicy Żwirki i Wigury i Okólnej w m. Chotomów", obejmująca:

1. Kanalizację sanitarną w ulicy Wiślanej na odcinku od posesji ul. Wiślana 9 do ul. Piaskowej o następującym zakresie:

1) Kanał grawitacyjny Dn200 z rur PVC-U SN8 lub PE100 SDR17 typ RC w zależności od zastosowanej metody wykonania (odkrywkowa rury PVC lub bezwykopowa rury PE typ RC) o łącznej długości ok. 92 m,

2) Odgałęzienia Dn160 z rur PVC-U SN8 o łącznej długości ok. 9,5 m

2. Wodociąg w ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ulicy Okólnej do wysokości działki nr ew. 1111/2 obręb 3 o następującym zakresie:

1) Wodociąg z rur Dz110x6,6 PE100 SDR17 długości ok. 37,05 m

2) Wodociąg Dz90x5,4 PE100 SDR17 długości ok. 2,5 m

3) Odgałęzienia Dz50x4,6 PE100 o łącznej długości ok. 8,06 m

3. Wodociąg w ul. Okólnej na odcinku od węzła HP1 do HP2 o następującym zakresie:

1) Wodociąg z rur Dz110x6,6 PE100 SDR17 o długości ok. 57,71 m

2) Odgałęzienie z rur Dz50x4,6 mm PE100 SDR17 długości ok. 3,11 m

3) Demontaż istniejącego hydrantu podziemnego DN80 i wbudowanie na wykonywanej sieci.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w kierowaniu robotami / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45231300, 71220000, 45231400, 45111200, 45342000, 45111000, 45232423, 45233220, 45112710, 45310000

Dokument nr: 224589-2018, ZP.271.1.12.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemne (JEDZ składany w formie elektronicznej). Przez okres w miesiącach - 2 z sekcji IV.2.6 zamawiający rozumie 60 dni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (złożonym zamawiającemu w formie elektronicznej) stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe informacje w SIWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: - dla Części I - 60 000,00 PLN, dla Części II - 40 000,00 PLN, dla Części III - 7 000,00 PLN. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. Zabezpieczenie umowy winno być wniesione/złożone przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Formy wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Jabłonna
Modlińska 152
Jabłonna
05-110
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Fronczak
Tel.: +48 227677314
E-mail: jrp@jablonna.pl
Faks: +48 227743834
Kod NUTS: PL912

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.