Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski ściany frontowej i ściany szczytowej wraz z kolorystyką budynku...

Przedmiot:

Remont konserwatorski ściany frontowej i ściany szczytowej wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. Rejon Wspólnot Mieszkaniowych RWM 1
Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Rabacha, tel. 513 000 906
e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-20 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Temat: Remont konserwatorski ściany frontowej i ściany szczytowej wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 53
w Bydgoszczy (dz. nr 75/1 obr. 79), zgodnie z projektem opracowanym przez Pracownię Projektową ,,INGRAF ARCHITEKCI".
III. Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
Ściana szczytowa objęta wyłącznie remontem (bez docieplenia) - zgodnie
z załączonym uaktualnionym przedmiarem.
Uwzględnić dodatkowo koszt czasowego zajęcia pasa chodnika pod rusztowanie.
Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
,,Oferta na remont konserwatorski ściany frontowej i ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Bydgoszczy"
w terminie do 20.06.2018r. do godz. 15.00 w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz,
ul. Toruńska 36, sekretariat - pokój 3, parter.
Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Wymagany termin realizacji zadania:
rozpoczęcie robót: w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy
zakończenie robót: do 31.12.2018r.

Wymagania:
V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:
zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł. w formie wpłaty kwoty lub gwarancji ubezpieczeniowej wzgl. gwarancji bankowej lub weksla in blanco.
VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.
Zamawiający
Rodzaj robót
Data wykonania
Wartość brutto.
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
potencjał kadrowy: minimum 6 pracowników, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent.

VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
kosztorysem szczegółowym,
oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,
oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki.

IX. Oferent zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

Załącznik nr 1: projekt
Załącznik nr 2: formularz oferty,
Załącznik nr 3: przedmiar robót,

Kontakt:
dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:
inspektor nadzoru Zbigniew Rabacha
tel. 513 000 906, e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
RWM-1 ,,ADM", ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 12

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.