Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
4769z ostatnich 7 dni
17168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych parkingów i ciągu jezdnego na terenie Spółdzielni

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych parkingów i ciągu jezdnego na terenie Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-05-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: SB-M ,,Wielkoblokowa"
ul. Wasilkowska 1
15-117 Białystok
powiat: Białystok

Osoba do kontaktu:
Dariusz Piszczatowski, tel. 602 370 240
e-mail: wblok@interia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 12:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
Wykonaniu robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej
nr 41 do 45 w Białymstoku.
2. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem
Zakres rzeczowy robót podany jest w opisie robót - formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ
UWAGA: w siedzibie Zamawiającego znajdują się do wglądu archiwalne projekty zagospodarowania
terenu i mapy terenu.
3. Wymagany okres udzielenia gwarancji na całość wykonanych robót:
- nie mniej niż 5 lat od daty odbioru końcowego

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018r. o godz. 1230 w siedzibie
SB-M ,,Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Składanie ofert:
Oferta opracowana wg powyższych zasad powinna być złożona w zaklejonej kopercie,
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4 do
dnia 14.06.2018 r. do godz. 1230

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin wykonania robót: do 30 wrzesień 2018 r. (w zależności od daty podpisania
umowy).

Wymagania:
2. Oferta sporządzona zgodnie z SIWZ, powinna zawierać dokumenty w niżej przedstawionej
kolejności:
2.1. Wypełniony formularz cenowy Załącznik Nr 1
2.2. Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat. + Wykaz prac
wykonanych dla Spółdzielni w okresie ostatnich 5 lat. Załącznik Nr 2
2.3. Oświadczenia zgodnie z drukiem Zamawiającego Załącznik Nr 3
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz.
4. Oferent ma prawo złożyć na jedno zadanie tylko jedną ofertę.
2
IV. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:
1. Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie
i wartości zgodnie z SIWZ. Zamówienia wykazane jak powyżej winny odpowiadać przedmiotowi
przetargu i być potwierdzone listami referencyjnymi (prace wykonane dla Spółdzielni
Wielkoblokowa nie wymagają pisemnych referencji) - zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.
3. Oświadczenie wg wzoru Formularza nr 3.
UWAGA: z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego SB-M
,,Wielkoblokowa" przy ul. Wasilkowski 1 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej:
www.wielkoblokowa.bialystok.pl).
Powyższe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. podpis wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym /ewidencyjnym/
Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Prowadzą działalność w zakresie robót odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, potwierdzone pozytywnymi referencjami innych
Zamawiających, w realizacji robót odpowiadających przedmiotowi przetargu.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
1. Podstawowe kryterium oceny ofert: ,,najniższa cena" - waga: 90%
? Oferta z najniższą ceną - 100 mpkt.
? Pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniejszą ilość ,,mpkt" w odniesieniu
do oferty z najniższą ceną.
2. Kryterium gwarancja - waga: 10%
? Oferta o najdłuższym okresie gwarancji (pełne lata) licząc od 5 lat w górę - 100 mpk
? Pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniejszą ilość ,,mpkt" w odniesieniu
do oferty z najdłuższym okresem gwarancji
3
3. SPOSÓB USTALENIA KOŃCOWEJ OCENY OFERT NA PODSTAWIE
W/W KRYTERIÓW.
? Zamawiający ma prawo do odrzucenia ofert zawierających cenę najwyższą i najniższą
z pośród ofert ważnych.
? Poszczególne składniki kryteriów oceniane są w tzw. ,,małych punktach" [mpkt].
? Łączna maksymalna suma ,,małych punktów" w jednym ,,kryterium" wynosi:
100 mpkt.
? Przeliczenie ,,małych punktów" na punktację końcową oceny oferty następuje
poprzez ustaloną ,,wagę" [udział %] danego kryterium w całości oceny.
? Łączna maksymalna ilość punktów oceny, jaką może otrzymać jedna oferta, wynosi: 100
pkt.
? Jako najkorzystniejsza zostaje oceniona oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru dwuetapowego poprzez dodatkowe negocjacje
warunków cenowych z oferentami, których propozycje będą najkorzystniejsze.
VIII. Zamawiający ma prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, oraz
odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku braku środków finansowych na
wykonanie robót lub świadczenia usług, które były przedmiotem procedury wyboru
wykonawcy. Wybranemu wykonawcy lub dostawcy usług nie przysługują z tego
tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
IX. Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO WYKLUCZA SIĘ OFERENTÓW,
KTÓRZY:
1. W ciągu ostatnich trzech lat nie wykonali powierzonego im przez Zamawiającego zamówienia,
wykonali je z nienależytą starannością, uchylali się bądź nie wywiązali się z udzielonych
uprzednio gwarancji na wykonane roboty.
2. Złożyli ofertę po terminie określonym w ogłoszeniu
3. Nie spełniają warunków określonych w SIWZ lub nie złożyli wszystkich wymaganych
dokumentów.1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie
opatrzonej napisem w części środkowej:
Wykonanie robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy
ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku..
Nie otwierać przed: 14.06.2018 r do 1230

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą
elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.