Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji solarnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji solarnych

Data zamieszczenia: 2018-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
powiat: parczewski
Tel.: +82 5912152, Faks: +82 5912145
sosnowica@sosnowica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: 25 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Sosnowica

Numer referencyjny: ZP.271.05.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 145 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,54 MW lecz mniejszej niż 2 MW, opisana szczegółowo w Załączniku nr 1, która jest realizowana w ramach projektu ,,Energia Odnawialna w Gminie Sosnowica".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000
45330000
45310000
45300000
45111200
45331000
45223110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Sosnowica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 145 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,54 MW lecz mniejszej niż 2 MW, opisana szczegółowo w Załączniku nr 1, która jest realizowana w ramach projektu ,,Energia Odnawialna w Gminie Sosnowica" obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną zestawu kolektorów płaskich do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

2) posadowienie podgrzewacza c. w. u.,

3) podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., cyrkulacji c. w. u., c. o. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów instalacji,

6) instalację układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie Użytkowników,

11) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

12) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

13) wykonanie przewodów instalacji armatury i urządzeń c. o. oraz wody zimnej i ciepłej, niezbędnych do podłączenia z systemem solarnym,

14) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc jednostkowa kolektora słonecznego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: z działania 4.1 ,,Wsparcie wykorzystania OZE" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0051/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonac oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wadium wynosi 25 000 PLN.

CPV: 09331100

Dokument nr: 237114-2018, ZP.271.05.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Siedzibie Urzędu Gminy w Sosnowicy, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica pok. nr 26 (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugsosnowica.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Sosnowica.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/09/2018

Kontakt:
Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
Sosnowica
21-230 Sosnowica
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Barzycka
Tel.: +82 5912152
E-mail: sosnowica@sosnowica.pl
Faks: +82 5912145
Kod NUTS: PL81

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.