Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2018-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 3,
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel 74/66-66-646 lub 504-083-696
sidom@sidom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5099
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu w ramach projektu:
"Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Stanisława Moniuszki 18 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny oraz poprawę jakości życia mieszkańców."
Cel zamówienia
Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez wykonanie remontu części wspólnej budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje:
- wewnętrzną linię zasilającą (WLZ)
- wyłącznik główny instalacji odbiorczej budynku
- tablice TBL z układami pomiarowymi lokali i części wspólnych
- odcinki zasilające tablice rozdzielcze instalacji odbiorczej w lokalach
- obwody odbiorcze części wspólnych (piwnice, klatka schodowa, korytarze, strych)
- połączenia wyrównawcze
- ochronnik przeciwprzepięciowy
Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Oferenta ujęty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z zapytaniem ofertowym, projektem budowlanym oraz ewentualnymi innymi załączonymi dokumentami.
Oferent zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
Wykaz materiałów budowlanych zawartych w dokumentacji technicznej określonych producentów i/lub z określonymi nazwami produktów:
Nazwa materiału z dokumentacji:
obudowa typu ON 33-2,5 Sypniewski
ochronnika przeciwprzepięciowy Legrand
obudowa typu UNI Karwasz
oprawy oświetleniowe OVAL
oprawy oświetleniowe WOS
Wskazane, w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do przedmiotowego zmówienia, odnoszące się do materiałów: nazwy producentów, produktów, znaki towarowe i patenty, określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń wskazanych przykładowo w w/w dokumentacji.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Oznacza to, że zaproponowane w ofercie inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia muszą mieś takie same lub lepsze parametry oraz muszą posiadać cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z kartami charakterystyki poszczególnych materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej i złożenia oferty zawierającej materiały spełniające podstawowe parametry wskazane w w/w kartach charakterystyki, co potwierdzi oświadczeniem zawartym w punkcie 13 formularza ofertowego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wskazania w ofercie materiałów wchodzących w skład jednolitego systemu (dostarczanego przez konkretnego producenta), wszystkie materiały będą pochodziły od konkretnego producenta w ramach konkretnego systemu. Nie dopuszcza się mieszania/wykorzystywania w obrębie oferty materiałów z różnych systemów (nie stanowiących jednolitego systemu).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
DODATKOWE KODY CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej,

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 5099

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie w siedzibie SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych lub przesłać w formie elektronicznej na adres email: sidom@sidom.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 21.06.2018 r. o godz. 12:00.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Oferenta. Koperta powinna być zaadresowana na: SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych oraz powinna zawierać następujący opis:
"Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu"
5. Oferta, która wpłynie po podanym powyżej terminie nie będzie uwzględniona w dalszym postępowaniu.
6. Termin otwarcia ofert: w dniu: 21.06.2018 r. o godz. 13:00. w siedzibie SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć załączniki wymienione w dalszej części zamówienia.
2. Oferty złożone na druku innym niż w/w oraz złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sidom@sidom.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Oferent zobowiązany jest wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent do oferty załączy swój REGON oraz wpis do działalności gospodarczej.
Wiedza i doświadczenie
W celu spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 6 w formularza ofertowego.
Potencjał techniczny
W celu spełniania warunku Oferent oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 14 w formularza ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu spełniania przedmiotowego warunku Oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy/robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 7 w formularza ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu spełniania przedmiotowego warunku Oferent:
1. przedstawi dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł
2. oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia.
Za spełnienie warunku uznaje się: złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł oraz wypełnienie oświadczenia zawartego w punkcie 15 formularza ofertowego.
Dodatkowe warunki
Warunek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy o wykonanie robót budowanych objętych niniejszym zamówieniem.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 16 w formularza ofertowego.
Warunek złożenia oświadczenia dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 17 formularza ofertowego.
Oferent dokonuje wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia:
1) w pieniądzu,
2) w postaci gwarancji ubezpieczeniowej,
3) weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa,
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych odnoszących się do oferty w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrzne uniemożliwiające wykonywanie prac. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których warunki te występowały.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
D. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres i / lub sposób wykonania przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
E. Jeżeli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
F. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
G. Jeżeli zmiany nie są istotne.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Formularz ofertowy
- Kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązania osobowego
- REGON
- wpis do działalności gospodarczej
- kserokopia potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i odpowiadające im wagi:
Kryterium / Waga:
1. Cena - 90 % (90% = 90,00 pkt)
2. Okres gwarancji - 10 % ( 10% = 10,00 pkt)
Kryterium 1 - cena
Oceniane oferty otrzymają punkty według poniższego wzoru:
P = (A : B) x 90 pkt
gdzie:
P - oznacza ilość punktów oferty analizowanej w kryterium cena
A - oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
B - oznacza cenę oferty analizowanej
Kryterium 2 - okres gwarancji
Oceniane oferty otrzymają punkty według poniższego wzoru:
GP = (C : D) x 10 pkt
gdzie:
P - oznacza ilość punktów oferty analizowanej w kryterium cena
C - oznacza okres gwarancji zaoferowany w analizowanej ofercie
D - oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji z pośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą łączną ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów - kryterium rozstrzygającym będzie najniższa cena brutto.
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy:
- nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
- których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu
Adres
Moniuszki 3
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
74/66-66-646
NIP
8862701199
Numer naboru
RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Sidor
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel 74/66-66-646 lub 504-083-696 lub e-mailowo msidor@sidom.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.