Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Damian Madaliński
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
957219500 Fax 957219670
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116271
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy ul. Sikorskiego 41 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza w ramach realizacji Projektu pn. ,,Mieszkać lepiej", który realizowany jest przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów _zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów _zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy
ul. Sikorskiego 41 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie:
- Remont i malowanie bramy przejazdowej budynku mieszkalnego
- Remont dachu
- Docieplenie ściany od podwórka
oraz rewitalizacja terenu podwórza w zakresie:
- Wykonanie trawnika przy budynku pod miejsce rekreacji
- Wykonanie trawnika w narożniku budynku Sikorskiego 40 i 39
- Dostawa i montaż zestawu kompletu ogrodowego składającego się ze stołu i dwóch ław.
- Dostawa i montaż osłony stalowej na drzewo
- Dostawa i nasadzenie ozdobnych roślin/ krzewów
Cel zamówienia
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy ul. Sikorskiego 41 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy
ul. Sikorskiego 41 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie:
- Remont i malowanie bramy przejazdowej budynku mieszkalnego
- Remont dachu
- Docieplenie ściany od podwórka
oraz rewitalizacja terenu podwórza w zakresie:
- Wykonanie trawnika przy budynku pod miejsce rekreacji
- Wykonanie trawnika w narożniku budynku Sikorskiego 40 i 39
- Dostawa i montaż zestawu kompletu ogrodowego składającego się ze stołu i dwóch ław.
- Dostawa i montaż osłony stalowej na drzewo
- Dostawa i nasadzenie ozdobnych roślin/ krzewów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte zostały w następujących załącznikach do zapytania ofertowego:
1) projekt umowy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3) zakresy prac,
4) przedmiary robót,
5) mapki,
6 ) opis gatunków nasadzeń

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1116271, TPK-DM/02/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
VIII.1 Oferty należy złożyć w formie pisemnej tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) w biurze Pełnomocnika Zamawiającego, tj. Damian Madaliński ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia 25.06.2018r. (decyduje data wpływu oferty do Pełnomocnika Zamawiającego),
VIII.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości, oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy oraz opisać: ,,Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy ul. Sikorskiego 41 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza w ramach realizacji Projektu pn. ,,Mieszkać lepiej". Nie otwierać przed 25.06.2018 - zapytanie ofertowe nr TPK-DM/02/2018.
VIII.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII.4 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia 120 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Dodatkowe warunki
III.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia - nie spełnia.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany osób wymienionych w § 7 umowy, w szczególnych przypadkach losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby. Warunkiem zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
b zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa pod warunkiem nieprzekroczenia terminów wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp., w przypadku:
- potwierdzonego protokolarnie wystąpienia robót nieprzewidzianych i dodatkowych określonych w § 5', których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót, o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania,
- wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania,
- zawieszenia lub zaniechania robót przez Zamawiającego,
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy.
Maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub postoju,
- w uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, o ustalony przez strony czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty/rozwiązania zamienne): wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:
- są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.
- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
- pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .
d) inne:
- zmiany w kolejności wykonywania robót
- rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. Roboty takie w umowę nazywane są ,,robotami zaniechanymi". Rezygnację z wykonywania tych robót należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 6 niniejszej umowy. ,
2. Oprócz zmian wymienionych w ust. 1 umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w następujących sytuacjach:
1) gdy zmiany te dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) gdy zmiana, nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do ust. 2 niniejszego paragrafu - ustalona zostanie wg zasad określonych w § 5' umowy.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) przedstawi:
IV.1 Formularz cenowy (zał. nr 1a do zapytania ofertowego),
IV.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja) oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich imieniu,
IV.3 Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego Wykonawcę,
IV.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu prac podobnych, tj. zgodnych z zamówieniem podstawowym, polegających na powtórzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia.
1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia i może dotyczyć: robót wyszczególnionych w wycenionych przedmiarach robót.
3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.
4. Stronom nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt. XIV, bowiem jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu warunków realizacji w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert jest Cena - 100%, zatem zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Zamawiający dokona wyboru spośród ofert, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale
IV zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
d. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f. będzie zawierała rażąco niską cenę
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
gen. Władysława Sikorskiego 3-4/8
66-400 Gorzów Wielkopolski
lubuskie , Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu
957219500
Fax
957219670
NIP
5990019632
Tytuł projektu
"Mieszkać Lepiej"
Numer projektu
RPLB.09.02.02-08-0007/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Słabisz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.