Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty ogólnobudowlane w budynkach

Przedmiot:

Roboty ogólnobudowlane w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 523 481 600, faks 523 481 607
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty ogólnobudowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
* Zadanie Nr 1 - roboty budowlane obejmujące: - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Działu Mieszkaniowego ADM usytuowanych w budynku biurowym przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy (oficyna) wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej * Zadanie Nr 2 - roboty budowlane obejmujące: - wymianę drzwi wejściowych drewnianych na antywłamaniowe do siedziby Działu Mieszkaniowego Spółki ADM usytuowanego w budynku biurowym przy ul. Gdańskiej 9 (oficyna) * Zadanie Nr 3 - roboty budowlane obejmujące: - wymianę bramy wjazdowej z furtką na działce nr 43, obręb 66 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Stawowej 8 w Bydgoszczy - wymianę bramy wjazdowej z furtką na działce nr 185, obręb 86 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Orlej 41 w Bydgoszczy * Zadanie Nr 4 - roboty budowlane obejmujące: - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pułaskiego 23 w Bydgoszczy * Zadanie Nr 5 - roboty budowlane obejmujące: - wykonanie wentylacji w lokalu gminnym nr 9 przy ul. Bydgoskiej 24 w Bydgoszczy zgodnie z opinią kominiarską wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej - wymiana grzejników w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy

Część nr: 1 Nazwa: 51/PA/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 - roboty budowlane obejmujące: - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Działu Mieszkaniowego ADM usytuowanych w budynku biurowym przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy (oficyna) wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej UWAGA: zakres zamówienia obejmuje również : - wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór, uruchomienie i oddanie do użytkowania zakresu robót oraz wykonanie robót porządkowych i organizacyjnych w pomieszczeniach przy zachowaniu ciągłości ich użytkowania i możliwości pracy. - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami umożliwiającymi prawidłowy odbiór, uruchomienie i oddanie do użytkowania zakresu robót w tym pomiarami elektrycznymi i wydajności wentylacji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN REALIZACJI dla zadania nr 1 : do dnia 15.10.2018r. , w tym : * do dnia 30.09.2018r. zakończenie robót budowlanych * do dnia 15.10.2018r. wykonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej

Część nr: 2 Nazwa: 51/PA/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 - roboty budowlane obejmujące: - wymianę drzwi wejściowych drewnianych na antywłamaniowe do siedziby Działu Mieszkaniowego Spółki ADM usytuowanego w budynku biurowym przy ul. Gdańskiej 9 (oficyna)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: 51/PA/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3 - roboty budowlane obejmujące: - wymianę bramy wjazdowej z furtką na działce nr 43, obręb 66 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Stawowej 8 w Bydgoszczy - wymianę bramy wjazdowej z furtką na działce nr 185, obręb 86 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Orlej 41 w Bydgoszczy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: 51/PA/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 4 - roboty budowlane obejmujące: - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pułaskiego 23 w Bydgoszczy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: 51/PA/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 5 - roboty budowlane obejmujące: - wykonanie wentylacji w lokalu gminnym nr 9 przy ul. Bydgoskiej 24 w Bydgoszczy zgodnie z opinią kominiarską wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej - wymiana grzejników w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45400000-1,45211341-1,45332400-7,45410000-4,45442100-8,45310000-3,45311000-0,45331210-1,45420000-7,45421130-4

Dokument nr: 570148-N-2018, 51/PA/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.adm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Administracja Domów Miejskich ,,ADM'' Sp. z o. o. - Dział Zamówień Publicznych ADM ul. Gdańska 30, 85-006 Bydgoszcz (2 piętro, pokój nr 2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-26, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: warunek dla zadania nr 1: * jedno zamówienie obejmujące budowę/przebudowę/remont obiektu budowlanego na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). warunek dla zadania nr 2: * jedno zamówienie obejmujące obejmujące wymianę stolarki drzwiowej na kwotę nie mniejszą niż 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). warunek dla zadania nr 3,4: * jedno zamówienie obejmujące budowę/przebudowę/remont obiektu budowlanego na kwotę nie mniejszą niż 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dla zadania nr 5 - Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy. 2. warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownicy robót danej branży, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności warunek dla zadania nr 1: a) konstrukcyjno-budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych warunek dla zadania nr 2,3,4: a) konstrukcyjno-budowlanej warunek dla zadania nr 5: a) konstrukcyjno-budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych U W A G A : * osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt.2., powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. * w przypadku osób (podmiotów) zagranicznych, Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1) ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, w trybie art.26 ust.2 uPzp. UWAGA: * jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. * Zamawiający nie będzie żądał tego wykazu dla zadania nr 5, dla którego nie określono warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, w trybie art.26 ust.2 uPzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularze cenowe (zgodne ze wzorem Zamawiającego - załączniki nr 5 do SIWZ, zgodnie z podziałem na zadania) dla każdego zadania, na które Wykonawca składa swoją ofertę. Wykonawca nie jest zatem zobowiązany składać formularzy cenowych dla zadań, do których nie będzie przystępował. Brak w ofercie formularza cenowego dla zadania, na które Wykonawca złożył swoją ofertę skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy, gdyż nie jest to dokument, który podlega uzupełnieniu przez Wykonawcę w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp. 2) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - wówczas składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.11.10. ust.1. SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 4) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). Pełnomocnictwo złożone w oryginale powinno być podpisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację osoby składającej podpis. 5) w przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą : a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej. b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych 6) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy : wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1) zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.7.3.2) niniejszej SIWZ składa : 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsc zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 8) Informacje dodatkowe: oświadczenia dotyczące ,,innych podmiotów", na których zasoby powołuje się wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu : 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.7.1. SIWZ. 2. zgodnie z par.9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt.7.3.2.) niniejszej SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich przesłanek wykluczenia z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.