Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji

Przedmiot:

Remont elewacji

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5
20-111 Lublin
powiat: Lublin
tel. 815 321 605, faks 815 344 634
jlukaszewicz@lscdn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty elewacyjne, pochylnie, schody i daszki, nawierzchnie utwardzone zgodnie z przedmiarem robót

CPV: 45000000-7,45100000-0,45110000-0,45410000-0,45440000-0,45261000-0,45262000-0

Dokument nr: 570337-N-2018, DA.272.1.2018.ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lscdn.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
20-111 Lublin ul. Dominikańska 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniej niż 2 roboty budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. i które zostały wykonane należycie tj. zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2. będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem osoby skierowanej do kierowania robotami
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.1. Oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - załącznik nr 3 do SIWZ. 2.2. Oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 zł. - załącznik nr 4 do SIWZ. 2.3. Oświadczenie o przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej, a w sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożył odrębną ofertę i wykazał, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizacje przedmiotu zamówienia tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł. - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniej niż 2 roboty budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie tj. zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, - załącznik nr 7 do SIWZ. 3.3. Wykaz dotyczący osoby ( 1 ) skierowanej przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi , która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawierający informację o podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4.1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie ,,Przedmiaru robót", który stanowi załącznik do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego z określeniem : 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą - załącznik nr 9 do SIWZ. 5.2. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia (pkt 1.1. SIWZ) Podwykonawcy/ Podwykonawcom - załącznik nr 10 SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
doświadczenie 20,00
termin wykonania 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.