Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania p.n.: Przebudowa jazów

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania p.n.: Przebudowa jazów

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Wernera 4a
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 48 36-26-138, faks 48 36-24-453
krzysztof.maraszkiewicz@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 6 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania p.n.: Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie. Wykonawca dla potrzeb poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia dokona inwentaryzacji obiektów, wykona niezbędne badania, pomiary i obliczenia oraz zgromadzi potrzebne materiały wejściowe i dane do obliczeń. W ramach prac przedprojektowych należy uwzględnić szczegółową inwentaryzację betonów jazu w części nadwodnej oraz podwodnej (filarów, przyczółków, progu, dna i murów oporowych niecki wypadowej, szykan). Inwentaryzację betonów w części podwodnej winni wykonać płetwonurkowie (przynajmniej jeden winien posiadać uprawnienia budowlane). W celu stwierdzenia ewentualnych rys i pęknięć podwodnej części konstrukcji filarów i przyczółków jazu należy dokładnie oczyścić ich powierzchnię z porostów i glonów. Szczegółową inwentaryzacją należy również objąć komory jazu, powierzchnie betonowe i szczeliny dylatacyjne na skarpie odwodnej zapory czołowej oraz ubezpieczenia betonowe i szczeliny dylatacyjne skarp na prawym i lewym obrzeżu zbiornika oraz na obwałowaniach koryta odpływowego. Szczegółowa inwentaryzacja przedprojektowa powinna zawierać opis, obmiar, dokumentację fotograficzną oraz rejestrację video. Analiza wyników inwentaryzacji pozwoli na określenie zakresu prac projektowych. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję przebudowy jazów zawierającą propozycję zakresu prac projektowych. Na podstawie uzgodnionej ,,Koncepcji ..." Wykonawca opracuje: materiały do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o jej wydanie; kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; W ramach prawa opcji obowiązkiem Wykonawcy będzie: 1) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 2) opracowanie projektu budowlanego (z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) i wykonawczego; 3) pełnienie nadzoru autorskiego. Zlecenie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko uwarunkowane będzie od stanowiska RDOŚ wydanego na podstawie złożonej karty informacyjnej. Zlecenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego uzależnione będzie od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. O konieczności wykonania opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wykonania zamówienia objętego prawem opcji. Lokalizacja wykonywanych usług: zbiornik retencyjny na rzece Kamiennej w miejscowości Brody, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie. Parametry zbiornika oraz opis stanu technicznego przedstawiono w załączniku nr 3. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: I. Opracowanie technologii robót dla wykonania następujących robót budowlanych: 1) remont betonów jazu (filary, przyczółki) wraz z naprawą rys, spękań i szczelin dylatacyjnych; 2) remont betonów murów oporowych niecki wypadowej wraz z naprawą rys, spękań i szczelin dylatacyjnych; 3) naprawa betonów szykan na płycie niecki wypadowej; 4) remont powierzchni betonowych i szczelin dylatacyjnych na skarpie odwodnej zapory czołowej w części nadwodnej i podwodnej; 5) remont szczelin dylatacyjnych i ubezpieczeń betonowych skarp na prawym i lewym obrzeżu zbiornika w części nadwodnej i podwodnej; 6) remont szczelin dylatacyjnych i ubezpieczeń betonowych na prawym i lewym obwałowaniu koryta odpływowego; 7) ujednolicenie faktury ścian i malowanie powierzchni betonowych jazu i niecki wypadowej; 8) wymiana rurociągów upustu dennego jazu wraz z wymianą zasuw i wykonaniem zamknięć awaryjnych. Przystosowanie rurociągów upustu dennego do energetycznego wykorzystania; 9) wykonanie monitoringu zamknięć spustów dennych; 10) wymiana stalowych prowadnic zamknięć remontowych wraz z zamknięciami (szandorami); 11) wymiana prowadnic bocznych segmentów przelewowych; 12) wymiana zamknięć segmentowych wraz z opracowaniem metody uszczelnienia zapewniającej szczelność uszczelnień bocznych z uszczelnieniem dolnym w płaszczyźnie progu; 13) wymiana mechanizmów napędowych segmentów; 14) wykonanie systemu monitoringu zamknięć segmentowych; 15) modernizacja belki chwytakowej zamknięć remontowych umożliwiająca kontrolę zapięcia belki pod wodą; 16) wymiana elementów stalowych jazu - klamry zejściowe do komór, stalowe drabinki i kładki robocze przy zamknięciach segmentowych wraz z wykonaniem bramek wejściowych nawiązujących do istniejącej barierki zabezpieczającej na murach niecki wypadowej; 17) montaż bariery zabezpieczającej nawiązującej do istniejącej barierki na prawym murze niecki wypadowej (przy ujściu rzeki); 18) remont, konserwacja i malowanie elementów stalowych - barierki, poręcze, konstrukcja stalowa suwnicy, stalowe balustrady pomostu roboczego i ciągu komunikacyjnego wraz z bramkami; 19) wymiana włazów do komór jazu; 20) zabezpieczenie wierzchniej warstwy stropu komór jazu przed przeciekaniem (zmiana pokrycia papowego na zabezpieczenie żywicami epoksydowymi); 21) naprawa betonów pomostu roboczego i mostu nad jazem; 22) wykonanie obróbek blacharskich lub pokrycia z żywic epoksydowych korony murów oporowych niecki wypadowej, korony skrzydeł przyczółków, korony ścian oporowych przy ujściu rzeki, połączenia ścianek bocznych przy zamknięciach segmentowych z korpusem filarów/przyczółków, zwieńczenia ścianek bocznych przy zamknięciach segmentowych, gzymsu płyty pomostu roboczego; 23) przebudowa drenażu głównego i poprzecznego zapory wraz z montażem sondy do pomiaru wydatku drenażu; 24) wykonanie systemu rozgłaszania komunikatów; 25) modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu; 26) montaż czujnika do pomiaru WG i WD wraz z wykonaniem systemu monitoringu; 27) wykonanie automatycznego systemu kontrolno - pomiarowego (ASTKZ) wraz z systemem monitoringu; 28) wykonanie systemu antywłamaniowego - komory jazu, bramki wejściowe na pomost roboczy, zaplecze techniczne zbiornika; 29) modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacją oświetleniową komór jazu wraz z doświetleniem łaty WG; 30) innych prac, które mogą wyniknąć z przeprowadzonej inwentaryzacji; II. Wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia budowli w strefie przyczółkowej oraz w niecce wypadowej. III. Wykonanie operatu wodnoprawnego na czas przebudowy jazów. IV. Wykonanie aktualizacji dokumentacji pn. Zabezpieczenie zabytkowego jazu w Brodach (nr. arch. 5024, grudzień 2014r., Pracownia Projektowa Arkadiusz Wodnicki, 25-358 Kielce, ul. Zagórska 42). Część w/w prac zostało ujętych w Projekcie remontu betonów jazu w Brodach - etap II opracowanym przez DBH Kraków w 2006 r. Wszystkie elementy stalowe - wykonanie w wersji cynkowanej ogniowo. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych wg obowiązujących norm (PN-EN1504-9). W ramach prawa opcji zamówienie obejmuje: 1) Raport o oddziaływaniu na środowisko (4 egz. w formie tradycyjnej i 4 egz. w wersji elektronicznego zapisu na płycie CD) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2) Projekt budowlany wraz z informacją do planu b.i.o.z. opracowany na podstawie decyzji administracyjnych (6 egz. w formie tradycyjnej i 6 egz. w wersji elektronicznego zapisu na płycie CD). 3) Projekt wykonawczy zawierający m.in. szczegółowy przedmiar robót, projekt organizacji budowy i technologii wykonania przebudowy jazów (6 egz. w formie tradycyjnej i 6 egz. w wersji elektronicznego zapisu na płycie CD). 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wymagania ogólne oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) (6 egz. w formie tradycyjnej i 6 egz. w wersji elektronicznego zapisu na płycie CD). 5) Kosztorys inwestorski szczegółowy (2 egz. w formie tradycyjnej i 2 egz. w wersji elektronicznego zapisu na płycie CD). 6) Wektorowe warstwy mapy cyfrowej obiektu, w aktualnym układzie odniesienia, określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247), na oddzielnej płycie CD/DVD opisanej numerem umowy, tytułem zamówienia i datą wykonania. 7) Inne opracowania niezbędne do właściwej realizacji zadania. 8) Pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uwaga: Dokumentacja powinna zawierać pliki otwarte (dwg, doc). Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań dokumentacji projektowej powinny być zapisane na płytach CD w formatach oryginalnych plików (dwg, shp, doc, kst, ath itp.), a także w formacie pdf - w sposób możliwy do kopiowania. Dodatkowo zapis przedmiaru robót oraz kosztorysu w formacie xls. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (prawo opcji) 1) Dokumentacja projektowa ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wykorzystana do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 2) Dokumentacja projektowa w swej treści będzie określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologie robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy - lub równoważny. Równoważność należy zdefiniować. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 3) Dokumentacja będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 4) Przedmiar robót będzie zawierał opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, a także odwołanie do odpowiedniej pozycji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty w procedurze przetargowej na roboty budowlane i realizację robót. Powinny one zawierać przede wszystkim: - wymagania co do technologii i metody wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych, - wymagania w zakresie właściwości materiałów i produktów, - wymagania odnośnie prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru, - określenie zakresu prac, które powinny być ujęte przy wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 6) Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać zasady dobrych praktyk możliwe do stosowania w celu minimalizacji negatywnych wpływów inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie harmonogramu prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz materiałów. 7) Zamawiający posiada następujące dokumenty i opracowania, które mogą być wykorzystane do opracowania zamówienia: - Okresowa ocena stanu technicznego grudzień 2016 i wcześniejsze (wykonywane raz na dwa la-ta) - IMGW PIB OTKZ; - Projekt remontu betonów jazu w Brodach Iłżeckich - Etap II (+ inwentaryzacja części podwodnej jazu), 2006 - zadania nie wykonano; - Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla zadania ,,Usunięcie przecieków na segmentach jazu w Brodach Iłżeckich", 2006 - zadania nie wykonano; - Dokumentacja powykonawcza z okresu budowy (lata 60-te ubiegłego wieku) i przebudowy (lata 80-te ubiegłego wieku) zbiornika wodnego. 8) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych i przepisów szczegółowych, w tym: - Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego za-kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, - Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r, - Ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) z późniejszymi zmianami, - Ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze, - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 (Dz. U. 07.179.1275) w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z późniejszymi zmianami. Dokumentacja powinna uwzględniać wymagania wynikające z warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji lokalizacji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 570676-N-2018, WA.ZOZ.4.281.01.2018.KM

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia powyższego warunku wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, określonych w rozdziale XII SIWZ oraz ogłoszeniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami polegającymi na wykonaniu, co najmniej 2 projektów przebudowy, remontu, odbudowy lub budowy obiektów związanych z gospodarką wodną o be-tonowej i żelbetowej konstrukcji podwodnej i nadwodnej. Wartość każdego projektu powinna wynosić, co najmniej 50 000 zł brutto. b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum dwiema osobami z uprawnieniami do projektowania w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania w zakresie budowli hydrotechnicznych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków opisanych wyżej nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ i ogłoszeniu i zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - w oryginale na formularzu nr 8 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - w oryginale na formularzu nr 9 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zgodnie z formularzem nr 6 do SIWZ. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zgodnie z formularzem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.