Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2018-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Gen. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
748478878, 748870509
dziedzic-p@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5264
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu w ramach projektu: Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
ZADANIE NR 1 - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
ZADANIE NR 2 - Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
Cel zamówienia
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez
podniesienie wartości budynku mieszkalnego mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Adama
Mickiewicza nr 22, a także podniesienie estetyki i funkcjon. tkanki archit. w obszarze rewital.,
ożywienie społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i margin. negat. zjawisk społ.
Przeprowadzone prace remontowe przywrócą dawną świetność i wpłyną na wygląd całej ul.
Adama Mickiewicza w Wałbrzychu. Odnowienie głównych elementów konstrukcyjnych odwróci
obecnie zły stan techniczny budynku.
Poprawi warunki życia oraz standardów zamieszkania mieszkańców budynku poprzez podnies.
atrakc. wspólnej przestrzeni mieszkalnej.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
Zakres prac
ZADANIE NR 1 - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Prace przygotowawcze;
o Remont elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi;
o Remont elewacji tylnej i bocznej wraz z dociepleniem oraz wykonaniem robót towarzyszących,
o Remont detali architektonicznych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont cokołów elewacji tylnej oraz bocznej;
o Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych wraz z robotami towarzyszącymi;
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
ZADANIE NR 2 - Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Roboty przygotowawcze;
o Osuszenie murów budynku;
o Roboty ziemne - wykonanie i obudowa wykopów;
o Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi;
o Udrożnienie rur spustowych;
o Roboty uzupełniające i wykończeniowe;
Informacja o ofertach częściowych
o Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
o Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich obowiązków wynikających z pkt. nr 2.
Parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych determinujących zachowanie zasady równoważności materiałów określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna materiałów równoważnych.
o Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
o Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania opisuje załączona dokumentacja techniczna sporządzona przez INSTAL STD Sylwia Tchorowska ul. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych oraz przedmiary robót (zał. nr 6 dla zadania nr 1 i zał. nr 7 dla zadania nr 2).
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.
4533000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45443000-4, 45453000-7, 4533000-9

Dokument nr: 5264, 64/2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 02.07. godz. 11.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu- zadanie nr (wpisać nr zadania - w jednej kopercie może być zadanie 1 i 2) zapytanie ofertowe nr 64/2018. Nie otwierać przed dniem 02.07.2018r. do godz. 11.00
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2:
Oferty należy składać w terminie do dnia: 02.07.2018 r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2:
o Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od sierpnia 2018 r. do 30.04.2019 r.
o Miejsce wykonania zamówienia: Wałbrzych

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 1;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 2;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 1;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 2;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 1;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 2;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW.
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2).
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6.
Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do DOIIB.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 200 tyś.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.
WYKAZ DOKUMENTÓW DLA ZADANIA NR 2.
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2a).
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7.
Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do DOIIB.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 50 tyś.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2:
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2),
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi
(w miesiącach)
36 Liczba punktów 6
48 Liczba punktów 8
60 Liczba punktów 10
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
PODSTAWY WYKLUCZENIA DLA ZADANIA 1 I ZADANIA 2 :
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Mickiewicza 22 w Wałbrzychu
Adres
Gen. Wład. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
74 847 88 78
NIP
8862697842
Numer naboru
RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Załączniki

Załączniki
ogłoszenie

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Paulina Dziedzic e-mail: dziedzic-p@mzbwalbrzych.pl, Alina Korzeń e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78),Paulina Dziedzic (tel. 74 887 05 09), Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.