Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych

Przedmiot:

Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al.M.J.Piłsudskiego 61A
10-449 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel. 089 534 04 14, Fax. 089 534 05 38
zamowieniapubliczne@mopsolsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie.

Budynek ŚDS przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie wpisany jest do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

2.Opis przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 24 900 zł.

CPV: 45440000-3, 45453000-7

Dokument nr: MOPS.DAG.ZP.261.30.2018

Składanie ofert:
f)Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2018r. do godz.10.00 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al.M.J.Piłsudskiego 61A 10-449 Olsztyn Kancelaria pok.309

Wymagania:
Zamawiający wymaga aby:
1.Prace remontowe zostały ukończone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018r. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. Warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót, do wykonania, których na podstawie umowy zobowiązany jest Wykonawca.
2.Zamawiający informuje, iż przedmiotowy remont będzie prowadzony w czynnej placówce w związku z tym wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy i uzgodnień z kierownikiem w zakresie realizacji prac, a ewentualna realizacja robót nie może powodować utrudnień w bieżącym funkcjonowaniu uczestników.
3.Wykonawca posiadał zasoby ludzkie i finansowe umożliwiające przeprowadzenie całego zakresu prac remontowych. Prace malarskie i szklarskie, prace remontowe i renowacyjne powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia.
4.Zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
-konstrukcyjno-budowlanej,
5.Osoba nadzorująca prace winna posiadać stosowne kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi oraz do prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.z 2011r.Nr 165, poz.987)
6.Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy na pisemne wezwanie Zamawiającego przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentów
potwierdzających posiadanie przez osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami odpowiednich uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7.Wszystkie roboty były wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej a materiały użyte do remontu posiadały aktualne certyfikaty, atesty polskie i świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.
8.Wykonawca odpowiedzialny za realizację zamówienia zobowiązany jest do utrzymania na bieżąco czystości, usuwania po zakończeniu prac odpadów na własny koszt.
9.Wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia oraz użyte materiały na stolarkę okienną - minimum 3 lata od dnia odbioru końcowego (pouczenie: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 3 lat zostanie odrzucona); na przedmiot zamówienia oraz użyte materiały na stolarkę drzwiową minimum 5 lat od dnia odbioru końcowego (pouczenie: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 5 lat zostanie odrzucona)
10.Płatność nastąpi po wykonaniu robót objętych zamówieniem oraz ich odbiorze przez wyznaczone osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
11.W przypadku zatrudnienia podwykonawców, po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający żądać będzie przedłożenia zawartych umów pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami ze wskazaniem zakresu robót, sposobu płatności za te roboty.
12.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13.Wykonawca realizujący zamówienie może korzystać z dostępu do energii elektrycznej w budynku należącym do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie. Opłata za ww. media zostanie naliczona ryczałtem w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą w odrębnym Protokole.
3.Opis sposobu przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym. Na ofertę składają się:
-wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1),
-wypełniony druk oświadczenia (zał. nr 2),
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
oraz wszelkie pozostałe wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 4.
wymagania podstawowe:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie,
b)oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
c) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
e) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
forma oferty:
a) Zamawiający ustala wzór formularza ofertowego (zał. nr 1), który powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty,
b) ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
c) ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem),
d)formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,

Ofertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:
z dopiskiem: OFERTA - ,,Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w ŚDS ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie" NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
a)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
b)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, jej wykonanie,
c)w ofercie powinien być podany adres do korespondencji, kontakt e-mail oraz telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
5.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
-cena - w kryterium tym, w którym Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
Cena (brutto) oferty najniższej
Cena - ------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena (brutto) oferty badanej
6.Opis sposobu obliczenia ceny.
1)obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna wycena.
2)cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
3)Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4)cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
5)cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać należny podatek VAT.
6)Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części,
7)Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

7.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści warunków uczestnictwa w postępowaniu i uzupełnienia oferty,
b) zmiana treści warunków uczestnictwa w postępowaniu,
c )wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
d) informacja o poprawieniu ofert,
e) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
f) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
g) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
h) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
8.Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1)Wybrany Wykonawca nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze oferty zobowiązany jest:
-wykonać i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys pomocniczy sporządzony na podstawie obmiaru robót,
-dostarczyć kopie uprawnień osób przewidzianych do nadzorowania prac ogólnobudowlanych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
-dostarczyć kopie uprawnień osób prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.z 2011r. Nr 165, poz.987) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2)Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę posiadanych na ten cel środków finansowych.
3)Wzór umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
9.Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oświadczenia (zał. nr 2 do oferty) zakresu robót objętych zamówieniem, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
10.Obowiazek podatkowy
W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z ustawą, Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy -Prawo zamówień publicznych (weszła w życie od 01.07.2015r.) jak i z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), która weszła w życie od 01.01.2017 r., nałożyła na Zamawiającego obowiązek doliczenia podatku VAT płaconego przez niego do wartości netto Wykonawcy w przypadku:
-tak jak obecnie - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
-mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie o VAT,
-importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź RODO Zamawiający informuje, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl 2.W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mopsolsztyn.pl 3.Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane te są konieczne do przeprowadzenia postępowania w celu zrealizowania przedmiotowego zamówienia; 4.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe;
5.Pozyskane dane są jawne, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6.Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 9.Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty.

Kontakt:
1)Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Ryszard Dargiewicz tel. (89) 521-04-32, w sprawach formalnych - Iwona Cymek-Wójcicka tel. (89) 521- 04 - 30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.