Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym...

Przedmiot:

Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryta cieku

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223720260, Faks: +48 223720295
kzgw@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 12 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Południowy Kanał Obry w km 35+520 - 50+500

Numer referencyjny: WR.ZOZ.7.281.1.2018.JT
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryta cieku naturalnego, zapewniającej drożność oraz swobodny spływ wód.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Wolsztyn, Przemęt, Wielichowo, Śmigiel, Kościan, woj. wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryta cieku naturalnego, zapewniającej drożność oraz swobodny spływ wód.

Celem przywrócenia sprawności technicznej cieku należy sprzętem mechanicznym odmulić koryto w km 35+520÷50+500 warstwą 0,20 m z rozplantowaniem urobku. Przed rozpoczęciem w/w prac ciek należy przygotować poprzez wykoszenie skarp. Należy również usunąć zatory z koryta cieku przy budowlach komunikacyjnych i piętrzących na miejsce uzgodnione z kierownikiem Nadzoru Wodnego w Sławie.

Szczegółowy zakres robót określa książka przedmiarów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Jednostka realizująca postępowanie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra.

Tel.: +48 684527600, faks: +48 683270208

e-mail: zzzielonagora@wody.gov.pl

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

CPV: 90721800

Dokument nr: 252951-2018, WR.ZOZ.7.281.1.2018.JT

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, pokój nr 410.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Wolsztyn, Przemęt, Wielichowo, Śmigiel, Kościan, woj. wielkopolskie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2018

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Tel.: +48 223720260
E-mail: kzgw@wody.gov.pl
Faks: +48 223720295
Kod NUTS: PL91

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.