Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dworca kolejowego

Przedmiot:

Przebudowa dworca kolejowego

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@pkp.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/68827
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dworca kolejowego Czeremcha

Numer referencyjny: KIZ/2018/WNP-008640
II.1.2)Główny kod CPV
45213320
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Przebudowie dworca kolejowego w Czeremsze.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.

3.Suma wartości powyższych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.Ewentualny zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w Rozdz. VII SIWZ.

5.Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

6.Uwaga Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - "Platforma" lub "System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 134 416 831.96 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45110000
45111200
45220000
45310000
45311100
45312100
45312200
45312310
45343000
45422100
45443000
45450000
45453000
45233140
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czeremcha.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na ,,Przebudowie dworca kolejowego w Czeremsze

2.Opis przedmiotu zamówienia (dalej zwany ,,OPZ"), stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ i zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666; ze. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: opracowujących dokumentację projektową, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

5.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od dnia zażądania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, do żądania których uprawniony jest Zamawiający w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności.

6.Wykonawca w związku z żądaniem Zamawiającego określonym w pkt 5 zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dokumentów: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

2) datę złożenia oświadczenia,

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,

4) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

7.Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Rozdziale III SIWZ

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej obiektu budowlanego z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin obiektu budowlanego we własnym zakresie

9.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

10.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie)

11.Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - "Platforma" lub "System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 141 729.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wartość w Sekcji II.1.5) dot. łącznej szacunkowej wartości zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

2.Wartość w Sekcji II.2.6) dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

3.Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium następującej wysokości 100 000,00 PLN

CPV: 45213320

Dokument nr: 252154-2018, KIZ/2018/WNP-008640

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, na Platformie w zakładce ,,Załączniki" dodaje dokument (dokumenty) JEDZ, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej opisane zostały w Rozdziale XII.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czeremcha.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polska
E-mail: przetargi@pkp.pl
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.