Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku biurowo - sztabowego

Przedmiot:

Remont budynku biurowo - sztabowego

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
ul. 4 Marca 3
75-901 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 261 45 68 15, faks 261 45 62 44
17wog.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku biurowo - sztabowego nr 1 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku biurowo - sztabowego nr 1 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie, realizowany na rzecz 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w oparciu o Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2 do SIWZ i Ekspertyzy Technicznej - załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Parametry techniczne obiektu: Kubatura - 19574 m3; Powierzchnia użytkowa - 4169,32 m2 ; Powierzchnia zabudowy - 3639,3 m2; Budynek murowany, czterokondygnacyjny ; Konstrukcja dachowa stroma, drewniana, kryta dachówką karpiówką ceramiczną; Rok budowy lata trzydzieste XX wieku. 3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej w postaci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Ekspertyzy Technicznej. 4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami, rysunków i szkiców i Ekspertyzy Technicznej. 5. Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 6. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy. 7. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: miejscem wykonania robót będących przedmiotem zamówienia jest budynek biurowo - sztabowy nr 1 zlokalizowany na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66. 8. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. 1) W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną - W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną - Roman SŁUGOCKI, numer telefonu 261 45 7084 lub 885 210 117, Janusz BURZYŃSKI, numer telefonu 261 45 6604. 2) Wizja lokalna o której mowa powyżej, nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPzp. 3) Prowadzenie ustaleń z w/w osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które wystąpią w trakcie jaki i po dokonaniu wizji lokalnej należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem art. 38 ust. 1 uPzp 9. Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji robót/prac (art. 29 ust. 3a uPzp). Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w czynności w zakresie (szczegółowy zakres w załączniku nr 6 do projektu umowy) - jeżeli określone przez Zamawiającego czynności są wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: ,,Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". 10. Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - zgodnie z częścią XX pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ. 11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, o których mowa pkt. 9 i 10, określono w § 5 ust. 29-34 i § 12 ust. 1 pkt 11, projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 4 do SIWZ - Formularz oferty. 13. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 10 SIWZ

CPV: 45000000-7,45111300-1,45310000-3,45330000-9,45331100-7,45400000-1,45421000-4,45442100-8,45454100-5,90500000-2

Dokument nr: 572242-N-2018, Znak sprawy: 39/WOG/RB/Infrastr./18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.17wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 529 orz 2015 r. poz. 1830) za pośrednictwem posłańca lub osobiście
Adres:
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, 75-901 Koszalin, ul. 4-go Marca 3

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże że: 1. w zakresie robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500000,00 zł brutto każda (pięćset tysięcy złotych), polegające na budowie lub remoncie budynku - obejmującym swoim zakresem roboty ogólnobudowlane oraz wymianę instalacji budowlanych (wodno-kanalizacyjnej lub c.o. oraz elektrycznej). 2. dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: (1) minimum jedna osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi; (2) minimum jedna osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); legitymującą się trzyletnim (3) doświadczeniem w kierowaniu robotami; (3) minimum jedna osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); legitymującą się trzyletnim (3) doświadczeniem w kierowaniu robotami. (4)Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia poszczególnych funkcji. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 2. wypełniony formularz oferty - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, 3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba (y) inna (e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto zamówienia 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.