Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową

Przedmiot:

Wykonanie robót elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
powiat: Łódź
42 675 24 88, 42 675 20 01, tel.: 42 675 2466
Bogdan.Latosinski@pgedystrybucja.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową - Naprawa wyłącznika sterowanego drogą radiową w linii 15kV relacji Łask 2 - Pabianice w RE Sieradz o nr eksploatacyjnym 3-W-2790 w miejscowości Dobroń zgodnie z Załącznikiem nr 1- Specyfikacją techniczną.

Dokument nr: 1248/RI/BL/2018

Otwarcie ofert: Sesja otwarcia ofert rozpoczyna się w tym samym dniu o godz. 10.00, bez udziału Wykonawców

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pod adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00
15. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy zamieścić następujące informacje: ,,PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Wydział Zamówień",
oznaczenie pieczęcią lub dane Wykonawcy oraz ,,Postępowanie do 50 000 zł, Wykonanie robót elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową - Naprawa wyłącznika sterowanego drogą radiową w linii 15kV relacji Łask 2 - Pabianice w RE Sieradz o nr eksploatacyjnym 3-W-2790 w miejscowości Dobroń - nr ogłoszenia 1248/RI/BL/2018".
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
16. Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2018r. o godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy
Termin realizacji dokumentacji projektowej: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Kryterium oceny ofert - Cena netto -100%.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie wymaga:
- wniesienia wadium,
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie wykonania map do celów projektowych przez uprawnioną jednostkę geodezyjną nie stanowi powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
10. Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Wzór wniosku o nadanie upoważnienia podstawowego znajduje się na stronie Zamawiającego. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.", ,,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych" oraz ,,Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA", oraz ,,Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych" które dostępne są na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przvdatne-dokumenty.
11. Cena oferty jest ceną ryczałtową za wszystkie świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów ofertowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.
12. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa po złożeniu Ofert może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowo negocjacji handlowych.
12.1. Wtoku negocjacji Zamawiający przekaże Wykonawcom, których oferty nie podlegają odrzuceniu zaproszenie do złożenia oferty, w wyznaczonym terminie, wraz z wzorem ,,formularza ofertowego - po negocjacjach".
12.2. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po negocjacjach handlowych.
12.3. Oferty po negocjacjach należy złożyć w formie pisemnej, w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, zgodnie z pkt. 14 ogłoszenia.
12.4. Zapoznanie się z treścią złożonych ofert po negocjacjach nastąpi w wyznaczonym terminie, w obecności członków komisji przetargowej.
12.5. W przypadku złożenia tylko 1 ważnej oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie telefonicznej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wynegocjowane warunki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych z Wykonawcą, którego oferta po negocjacjach przeprowadzonych zgodnie z pkt 12.1 uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, określonym w pkt 4.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w formie telefonicznej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wynegocjowane warunki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.7. Stawki i ceny (łączna cena oferty, ceny jednostkowe, elementy składowe ceny) podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach handlowych nie mogą być wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt 14, a w przypadku przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych, o których mowa w pkt 12.6, stawki i ceny nie mogą być wyższe niż podane w ofercie po negocjacjach, o których mowa w pkt 12.1. W przypadku wyższych stawek bądź cen, Wykonawca będzie związany wcześniej złożoną, korzystniejszą ofertą.
13. Złożona oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy dostępny na stronie internetowej www.pqedvstrybucja.pl zakładka Przetargi - Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Instrukcji dokonywania zakupów o wartości do 50 000 zł oznaczony numerem 1248/RI/BL/2018.
18. O wyniku postępowania zakupowego zawiadamia się wykonawcę, którego ofertę wybrano, a pozostałych wykonawców o jego zakończeniu. Informacja o zakończeniu postępowania zamieszczana jest także na stronie internetowej Zamawiającego. Zawiadomienie o wyniku Postępowania zakupowego nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta w odrębnym terminie wskazanym przez Zamawiającego.
19. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega zwrotowi, chyba że Zamawiający zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
21. W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy zarejestrowani w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, którzy:
a) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na poziomie 1 mln zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
e) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zakupu, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych. Niniejszy warunek odnosi się do członków zarządu, wspólników, partnerów, komplementariuszy,
f) dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
22. Do oferty poza warunkami, których spełnienie zostało potwierdzone poprzez zarejestrowanie Wykonawcy w BKW należy załączyć niżej wymienione dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenia wykonawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Do polisy należy dołączyć kopię dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych,
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca wraz z oferta zamierza złożyć wniosek o wpis do BKW. wymaga się, aby polisa OC była załączona odrębnie jako załącznik do wniosku o wpis do BKW i odrębnie jako załącznik do oferty (dwa egzemplarze).
c) oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia.
23. Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości).
24. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to
z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę do oferty. Każde pełnomocnictwo dołączone do oferty ma mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
25. Niezłożenie dokumentów określonych w pkt. 21 może być podstawą do wykluczenia Wykonawcy zgodnie z pkt. 6.3.4.1. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz do odrzucenia oferty, zgodnie z pkt. 6.3.4.5. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A..
26. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
27. W formularzu ofertowym Wykonawca poda numer faksu lub adres email.
28. Termin związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert.
29. Oferta oraz jej wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
30. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
31 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku negocjacji handlowych, o których mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia.
32. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty, z zastrzeżeniem Wniosku zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów do rejestracji w BKW.
33. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia.
34. Formalności, które musi spełnić wyłoniony wykonawca w celu zawarcia umowy:
? Wykonawca w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o zakończeniu postępowania zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane i dokumenty do zawarcia umowy, w szczególności:
o Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy (uwzględniający powyższe terminy)
o Wyżej wymieniony dokument podlega akceptacji Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.
o Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego Oferta została uznana jako najkorzystniejszą, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego, w zakresie przestępstw popełnionych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, albo
oświadczenia w tym zakresie, wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. o Wykonawca będący osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą w ciągu 1 dnia od daty ogłoszenia wyniku postępowania drogą mailową zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane do zawarcia umowy, m.in.: adres zamieszkania oraz numer PESEL.
35. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest obowiązany do stawienia się w celu podpisania umowy w siedzibie spółki w wyznaczonym terminie.
36. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. Uchylanie się od zawarcia Umowy zakupowej, może spowodować wykluczenie Wykonawcy z kolejnych postępowań zakupowych.

Uwagi:
Kryterium oceny ofert - Cena netto -100%
Termin związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (,,ADO") jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail: dane. osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO-uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VI.Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzjelenia zamówienia. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w Instrukcji dokonywania zakupów o wartości do 50 000 zł w zakresie nie uregulowanym według zasad określonych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A./ oraz Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych
PGE Dystrybucja S.A. dostępnych na stronie: http://www.pqedystrybucja.pl/przetargi.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Bogdan Latosiński, tel. 42 675 24 88; fax. 42 675 20 01 email: Bogdan.Latosinski@pgedystrybucja.pl
Osobą do kontaktu w sprawie zawarcia umowy jest: p. Maciej Zajdler, e-mail: Maciej.Zajdler@pgedystrybucja.pl, tel.: 42 675 2466.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.