Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu papowego

Przedmiot:

Remont dachu papowego

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzymały 30
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
76 81 88 370 (wew, 16, 76 81 88 370 (wew, 12, 76 81 88 370
zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu papowego i ceramicznego na budynku mieszkalno - usługowym przy
ul. Kolejowej 24 w Chojnowie.

Otwarcie ofert: 9. Ter min otwarcia ofert - 06.07.2018r., godz. 10:15

Specyfikacja:
Sposób por ozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Pisemnie - na adres Zamawiającego : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul.. M, Drzymały 30, 59-225 Chojnów
b) Za pośrednictwem faksu: m 76 81 88 372
c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj, Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul, Drzymały 30, 59-225 Chojnów - Sekretariat (pokój nr 1, II piętro ), do dnia
06.07.2018 r., do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia : 1 miesiąc od daty podpisania umowy

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
(załącznik nr 2) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ~ w tym okresie, wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym
do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie, którego
przedmiotem były roboty budowlane (obejmujące w swoim zakresie remont dachu, ) w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik m 3),
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 4).
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduję wykluczenie
oferenta z postępowania o niniejsze zamówienie,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Za spełnienie tego
warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik m 2) oraz złożenie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
c) Wykaz robót - załącznik nr 3,
d) Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane - załącznik nr 4,
e) Oświadczenie - załącznik nr 5
f) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany
z przedmiotem zamówienia,
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawce.
4. Opis sposobu przygotowania oferty :
Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu,
nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami
(załącznikami do zapytania ofertowego),
Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,
Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron
w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,
Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",
Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie
błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby
nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia
treści oferty przez osoby nieupoważnione,, Na kopercie należy umieścić nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
,,OFERTA na Remont dachu papowego i ceramicznego na budynku mieszkalno - usługowym przy
ul. Kolejowej 24 w Chojnowie.
Nie otwierać przed dniem 06.07.2018r. oraz dokładny adres Wykonawcy.
5. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana
w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń
i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy Zamówienie obejmuje
wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań,
Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona
obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować
jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które
Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego
6. Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy
7. Termin związania ofertą : 30 dni
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
Wykonawca po odbiorze końcowym zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto podpisanej umowy na deklarowany okres
gwarancji i rękojmi,
Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 15 dniu po przedstawieniu przez Wykonawcę pozytywnego
protokołu z przeglądu pogwarancyjnego i ustaniu okresu gwarancji i rękojmi,
Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi (co najmniej na 7 dni) Wykonawca wystąpi na piśmie
do Zamawiającego celem dokonania czynności przeglądu pogwarancyjnego..
13. Sposób wyboru Wykonawcy :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kolejowej 24 zastrzega sobie prawo
swobodnego wybor u Wykonawcy.
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Kolejowej 24 będzie brała pod uwagę cenę
i gwarancję (okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 5 lat licząc od
daty odbioru końcowego).
14. Dodatkowe informacje
Materlałem pomocniczym jest pr zedmiar robót - załącznik I
Wszystkie wymiary or az zakres prac należy spr awdzić na budowie !
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy sporządzić wykaz prac szczególnie
niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy wyznaczyć, ogrodzić i odpowiednio
oznakować,, Nad wejściami do budynku wykonać daszki zabezpieczające.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Weronika Grzywacz tel, 76 81 88 370 (wew, 16)
Elżbieta Żółkiewicz tel 76 81 88 370 (wew, 12) -- w sprawach dot, przedmiaru robót
Małgorzata Sudorowska Kierownik OBM tel, 76 81 88 370 (wewn 10), tel. kom, 530 726 221

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.