Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych w częściach

Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych w częściach

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
powiat: siedlecki
tel. 025 641 73 13, faks 025 641 73 13
zpoc@wisniew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiśniew
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych w częściach
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniew w częściach: Część 1 - droga o długości 1710 m, Część 2 - droga o długości 1960 m

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 361115w Nowe Okniny - Stare Okniny część dz. ewid. 1608 od km 1+160 do km 1+700 oraz drogi gminnej nr 361120 Nowe Okniny - Radomyśl dz. ewid. 1133/2 część dz. ewid. 1133/1 od km 0+000 do km 1+960 o dł. 1710 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Parametry techniczno-użytkowe drogi są następujące: a) Kategoria drogi: publiczna, gminna, b) Długość drogi: 1710 m, c) Szerokość pasa drogowego: zmienna 10 do 12 m, d) Szerokość jezdni: 5,7 m, e) Rodzaj podbudowy: istniejąca - żwirowa, f) Nawierzchnia istniejąca jezdni: żwirowo - tłuczniowa, g) Projektowana nawierzchnia jezdni: tłuczeń z dolomitów szary o frakcji 0 - 31,5 mm, h) Powierzchnia nawierzchni jezdni; 9747 m2, i) Zjazdy z drogi: istniejące bez przebudowy, j) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; powierzchniowo w granicach działek pasa drogowego. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Wytyczenie trasy dróg b) Wykonanie korytowania o głębokości 10 cm, c) Wykonanie tłuczniowej nawierzchni jezdni o grubości 20 cm po zagęszczeniu, d) Wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego szerokości 75 cm, e) Inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 838 i część działki 839 e obrębie Łupiny od km 0+000 do km 1+960 o dł. 1960 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Parametry techniczno-użytkowe drogi są następujące: a) Kategoria drogi: publiczna, gminna b) Długość przebudowywanego odcinka: 1960 m, c) Szerokość pasa drogowego: zmienna 6 i 12 m d) Szerokość jezdni: 5,2 m, e) Rodzaj podbudowy: istniejąca - żwirowa, f) Nawierzchnia istniejąca jezdni: żwirowa, g) Projektowana nawierzchnia jezdni: tłuczeń z dolomitów szary o frakcji 0 - 31,5 mm, h) Powierzchnia nawierzchni jezdni; 10192 m2, i) Zjazdy z drogi: istniejące bez przebudowy, j) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; powierzchniowo w granicach działek pasa drogowego. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Wytyczenie trasy dróg b) Wykonanie korytowania o głębokości 10 cm, c) Wykonanie tłuczniowej nawierzchni jezdni o grubości 20 cm po zagęszczeniu, d) Wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego szerokości 50 cm, e) Inwentaryzacja powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 572741-N-2018, A.271.3.2018.WP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wisniew.e-bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu z załączone oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu z załączone oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wymóg złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie dotyczy Wykonawców krajowych. Stosowny odpis właściwego rejestru zamawiający pobierze samodzielnie na podstawie informacji zawartych w druku oferty. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodne z dyspozycją §7 Rozporządzenia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) W terminie wskazanym w art. 24 ust 11 ustawy Pzp (3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) Wykonawcy złożą oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 z późn. zm). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ zamieści informację, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (Załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, powyższy dokument każdy partner składa i podpisuje indywidualnie o ile partnerzy nie należą do tej samej grupy kapitałowej. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6, ust. 3 pkt 2-4 SIWZ, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ Wykonawca złoży, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wskazanych w rozdziale 5 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w 5 SIWZ . Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i zero groszy); Część 2 - 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych i zero groszy);
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.