Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łaskarzew
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
powiat: garwoliński
tel. 256 845 250, faks 256 845 097
urzad@miastolaskarzew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łaskarzew
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Polna
Podstawowym przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 130546W tj. ul. Polnej w Łaskarzewie na odcinku 460 mb i obejmuje między innymi: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE o Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, -0,500 km., o Mechaniczne karczowanie rzadkich krzewów i podszycia,- 0,500 km, o Ręczne obcinanie gałęzi, -15 szt., o Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km o Rozbiórka przepustów z rur o śr.80 cm, - 36m, o Rozbiórka ścian czołowych przepustów z betonu, - 8m3, o Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowawczymi na odl. do 1 km, -18m3, o Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm, -50 m2, o Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm, -50m2, PODBUDOWA o Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, -603 m2, o Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm, 603m2, o Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, - 603m2, o Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, - 511m2, o Oczyszczanie mechaniczne powierzchni drogowych bitumicznych, -2340m2. o Skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych, - 2340m2, o Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, -207t, o Wyrównanie istniejącej nawierzchni i zaklinowanie poszerzenia, NAWIERZCHNIA o Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, - 2632m2, o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), - 2535m2, o Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, -2535m2, o Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna), -2535m2, POBOCZA o Nawierzchnia z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm, -922m2, ODWODNIENIE o Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.20 cm, -450m, o Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. .I-II z transp.urobku na odl. do 1 km sam. samowyład, -10m3, o Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - gr. Warstwy po zag. 10 cm, - 36m3, o Ława pod rury betonowa zwykła, -4,32m3, o Przepusty pod drogą - rury betonowe o śr.80 cm, -36m, o Przepusty pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe, -11,5 m3, OZNAKOWANIE o Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stałych, - 8szt, o Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. o.3 m2, -10 szt, Uzupełniającym przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej na moście i obejmuje miedzy innymi: o Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - 126 m2 , o skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 133 m2 , o nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - 133 m2 , o skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- 128 m2 , o nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm - 133 m2 o czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów - 1,5t, o malowanie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów - 1,5 t, o malowanie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów - 1,5 t, o naprawa dylatacji mostowych elementów dylatacji bitumicznych 12 m,

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 572765-N-2018, IBN.ZP.271.7.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.miastolaskarzew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-26
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-26

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca przedłoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca przedłoży oświadczenie, że oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej gospodarczej na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w branży drogowej, każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, z których każda polegała na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi/dróg, placów, ulic o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych oraz wykaże, że posiada lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami (m.in. koparka, zagęszczarki, samochodu samowyładowczego, walca, rozkładarki itp.) przewidzianych do realizacji zadania) oraz oświadczy, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym stosowne uprawnienia do kierowania tego typu robotami oraz operatorem walca, operatorem koparko - spycharki, kierowcą samochodu ciężarowego, operatorem rozkładarki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na kare ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716). aktualna polisę OC związana z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę minimum 50.000 zł. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponowało osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w branży drogowej, każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, z których każda polegała na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi/dróg, placów, ulic o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych oraz wykaże, że posiada lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami (m.in. koparka, zagęszczarki, samochodu samowyładowczego, walca, rozkładarki itp.) przewidzianych do realizacji zadania) oraz oświadczy, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym stosowne uprawnienia do kierowania tego typu robotami oraz operatorem walca, operatorem koparko - spycharki, kierowcą samochodu ciężarowego, operatorem rozkładarki.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.