Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana świetlików dachowych

Przedmiot:

Wymiana świetlików dachowych

Data zamieszczenia: 2018-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ban kowal 2
40-007 Katowice
powiat: Katowice
32 359 I I 79,
andrzej.marzec@us.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana świetlików dachowych (kopułek) na dachu budynku Wydziału Nauk Społecznych
przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o przedmiar robót - załącznik nr 3
do ogłoszenia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Kod CPV: -45 OO OO OO - 7, podział szczegółowy opisany w załączniku nr 2 do ogłoszenia,

CPV: 45 OO OO OO - 7,

Dokument nr: DIIIB.R. 17a.RB.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 o godz. 10;00
w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Katowice, ul. Bankowa 14

Specyfikacja:
Strona internetowa: www.dzp.us.edu.pl

Składanie ofert:
Termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Sekcja Przygotowania i Realizacji
Inwestycji i Remontów, Katowice, ul. Bankowa 14, pokój nr 408 w terminie do dnia
20.06.2018 do godz 9;30

Miejsce i termin realizacji:
. Warunki realizacji zamówienia.
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty przekazania terenu robót. Przekazanie
terenu robót nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Wykonawcę.
2) Miejsce realizacji zamówienia:. Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowej i i , Katowice
3) Termin gwarancji: 36 miesięcy
4) Pozostałe realizacji zamówienia:
Wynagrodzenie kosztorysowe,
- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do mediów (woda i prąd) dla potrzeb realizacji
przedmiotowej umowy. Wykonawca nie ujmie tych kosztów w cenie oferty.
5) Warunki płatności:
14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem
odbioru końcowego robót bez uwag; rozliczenie w PLN.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Złożenie prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego w formie szczegółowej.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr I
do niniejszego ogłoszenia.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- Wartości netto i brutto oferty,
- Sposobu realizacji przedmiotu zamówienia tzn. samodzielnej czy przy udziale podwykonawców,
w zakresie robót budowlanych.
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą
reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub
prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć
do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np.
czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią
imienną),
7) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej:
Zamówienie nr DIIIB.R.R.7a.RB.2018
,,Wymiana świetlików dachowych (kopułek) na dachu budynku Wydziały Nauk Społecznych przy ul.
Bankowej 11 w Katowicach
Nie otwierać przed dniem 20.06.2018 godz. 10;00

Uwagi:
Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień
publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia,
którego wartość jest większa niż 20 000 PLN i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (poniżej 30 000 euro),
załącznika nr I do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 24 z dnia 26 lutego 2018 r. Zasady, wg których
prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia
postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia łub
stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu
składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając
stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
6. Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium - Cena. Waga kryterium - 100%.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt
realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania,
tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN, w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym
a wykonawcą.
6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
I. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert {w przypadku
wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców).
2. Oświadczenie wykonawcy, że:
1. Nie podlega wykluczeniu;
2, Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu, dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
b. zdolności technicznej lub zawodowej - załącznik IA.
3. Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót i Specyfikację techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych - obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami
jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, M, S, Kp, Zysk) oraz cenę oferty.
11. Warunki zmiany zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony umowy.
Ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
o wartości wyższej niż 20 000 PLN do 30 000 euro p.n.:
,,Wymiana świetlików dachowych (kopułek) na dachu budynku Wydziału Nauk Społecznych przy
ul. Bankowej 11 w Katowicach
Nr sprawy: DIIIB.R. 17a.RB.2018
Rodzaj zamówienia: roboty.budowlane

Kontakt:
Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:
Dział inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
1. Leszek Wojdyła, ispektor nadzoru inwestorskiego DliiB/SNI, tel. 32 359 14 44,
leszek.wojdyia@us.edu.pl
2. Karolina Mróz, referent, DliiB/SPiRliR,
tel. 32 359 21 21.
karolma.mroz@us.edu.pl
oraz
3. Andrzej Marzec - Kierownik DA-G, Katowice ul. Bankowa 11, tel. 32 359 I I 79,
andrzej.marzec@us.edu.pl
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Ban kowal 2
40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
REGON: 000001347

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.