Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2018-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 23
ul.Armii Krajowej 23
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel/fax. 91 384 30 51,
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul.Armii Krajowej 23 w Gryficach.

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do
04.07.2018 r. do godz. 15.00.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wymiana pokrycia
dachowego oraz remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul.Armii
Krajowej 23." z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED 05.07.2018 Godz 9:00

Wymagania:
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o
sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą
Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed
upływem terminu składania ofert.
VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego zapytania
ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy
-postępowanie prowadzone jest w języku polskim,
VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:
Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za
wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
-
wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich( z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) oraz słownie,
-
cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania
ofertowego,
-
wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się
będą w złotych polskich.3
IX. Informacje o formalnościach:
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie
wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający
podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, w terminie
14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli
się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze
kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
- niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu
Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,
- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie
oraz skarga.

Kontakt:
IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
-
imię i nazwisko pracownika- Robert Zamolski
adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 12, lub 91 384 30 51,
czas urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.