Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa urządzeń sieciowych i komputerowych, kabli, narzędzi, taśm i nośników...

Przedmiot:

Zakup i dostawa urządzeń sieciowych i komputerowych, kabli, narzędzi, taśm i nośników danych

Data zamieszczenia: 2018-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Ciasna 7
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
261472482
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup i dostawa urządzeń sieciowych i komputerowych, kabli, narzędzi, taśm i nośników danych

Dokument nr: 1179/ ŁĄCZN./ZZ/2018

Otwarcie ofert: 8.Termin otwarcia ofert 25.06.2018r; godz. 12:00

Składanie ofert:
7. Miejsce, termin złożenia oferty: Kancelaria Jawna 1 RBLog Wałcz ul. Wojska Polskiego 76/5 do dnia 25.06.2018 r. do godz. 11:30

Miejsce i termin realizacji:
4.Termin realizacji zamówienia: 27.07.2018 r.
5. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy:
1 Regionalna Baza Logistyczna ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz

Wymagania:
9.Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz
z oryginałem faktury
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
17.Sposób przygotowania oferty cenowej:
1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2. Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby Wykonawca:
1) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku jej zapisania),
2) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
3) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty,
3. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
4. Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA (BP) zakup i dostawa urządzeń sieciowych i komputerowych, kabli, narzędzi, taśm i nośników danych .
nr sprawy wg rejestru 1179/ŁĄCZN./ZZ/2018 nie otwierać do dnia 25.06.2018r. do godz.12:00
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
5. Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18.Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej, w języku polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z pkt 4 i przesłać do Kancelarii Jawnej Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ilona Jędrzejczyk 261472482

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.