Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji

Przedmiot:

Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji

Data zamieszczenia: 2018-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamskiej 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 76-853-11-31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie docieplenia ze zmianą kolorystyki elewacji, remontem balkonów, wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz remontem klatki schodowej i piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy Al. Wolności 77 w Głogowie.
I. Prace termomodernizacyjne budynku z remontem balkonów:
- wykonywanie prac przygotowawczych
- zabezpieczenie elementów elewacji narażonych na uszkodzenia, w trakcie późniejszych prac
- dociepleniowych;
- wykonanie prac poprzedzających docieplenie na ścianach elewacji tj.:
o sprawdzenie jakości tynków na budynkach i ewentualne usunięcie odparzonych fragmentów na ścianach;
o wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnętrznych ) i innych elementów;
o uzupełnienie ubytków tynków i wyrównanie podłoża murów
o oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian;
- wykonanie nowej instalacji odgromowej;
- mocowanie listew startowych aluminiowych;
- przyklejenie płyt styropianowych - od dołu;
- umocowanie izolacji termicznej łącznikami mechanicznymi;
- montaż kątowników ochronnych na narożach budynku i okien (przed wykonaniem warstwy
bazowej);
- wklejenie skośnych siatek na narożach okien;
- wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatką z włókna szklanego;
- montaż parapetów zewnętrznych
- wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;
- malowanie kominów farbą silikatową w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej -
wskazanej w części rysunkowej;
- montaż rur spustowych i montaż obróbek blacharskich;
- uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikonowym;
- montaż tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, numerów policyjnych, tablic
informacyjnych, włączników oświetlenia, dzwonków;
- uporządkowanie terenu wokół budynku;
- montaż kratek wentylacyjnych;
- podwyższenie balustrad balkonowych.
II. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości:
- montaż szafy przeciwpożarowego wyłącznika prądu S-P.POŻ.;
- montaż głównej tablicy licznikowej TL oraz administracyjnej TADM;
- wymiana wewnętrznych linii zasilających;
- wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd na potrzeby administracji w częściach wspólnych;
- wykonanie instalacji ochronnych - głównej szyny uziemiającej
III. Remont klatki schodowej:
- roboty przygotowawcze i demontażowe;
- uzupełnienie tynków;
- wykonanie gładzi gipsowych;
- malowanie farbami emulsyjnymi;
- malowanie farbami olejnymi;
- wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych;
- podwyższenie balustrad stalowych.
IV. Szlifowanie - zabezpieczenie stopnic oraz podestów klatki schodowej.
V. Remont posadzki w piwnicy (wyrównanie podłoży).
VI. Malowanie ścian w piwnicy oraz ułożenie płytek na stopnicach.
5.2. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
A) Termomodernizacja ze zmianą kolorystyki elewacji oraz remontem balkonów:
- projekt budowlany wraz z rysunkami (załącznik nr 9 do SIWZ),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ),
- przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez firmę PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ,,EXIGO" Marek Kozieł, ul. H. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy
B) Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości:
- projekt budowlany z rysunkami (załącznik nr 12 do SIWZ),
- specyfikacja techniczna (załącznik nr 13 do SIWZ),
- przedmiar robót (załącznik nr 14 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez firmę INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roman Janowicz, ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Święciechowa
C) Remont klatki schodowej, szlifowanie stopnic klatki schodowej, malowanie piwnic, naprawa posadzki w piwnicy:
- przedmiary robót (załączniki nr 15, 15a, 15b i 15c do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez Starszego referenta ds. technicznych ZGM w Głogowie, p. Andrzeja Świątkowskiego.
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2018 r. o godz. 930 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)

Specyfikacja:
3. SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl

Składanie ofert:
11. Oferty należy złożyć do dnia 02.07.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
8. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom polegającym na dociepleniu ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych metodą lekką - mokrą o łącznej powierzchni docieplenia nie mniejszej niż 1000 m2.
9.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 1 osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
9.4. Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6. Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.7. Posiadają aktualny certyfikat jednego z systemów BSO (Bezspoinowy System Ociepleń).
9.8. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
9.9. Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 16 do SIWZ.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena
13. Termin związania ofertą - 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
- w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa drogowego, terenu ,,obcego",
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Kontakt:
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1 W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie - Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30.
4.2 W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie - Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki - tel. 76-853-11-31,
fax. 76-853-11-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.