Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych

Przedmiot:

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych

Data zamieszczenia: 2018-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Matejki 57
60-770 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 250.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 - 36 w Poznaniu
Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 - 36 w Poznaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapach, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo pozwolenia na użytkowanie. Etap I - Wykonanie remontu części Obiektu wyznaczonej na Mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ i obejmującej pawilon E i pawilonu F, zagospodarowanie terenu otaczającego tę część Obiektu wraz z kanalizacją deszczową, małą architekturą i zielenią oraz dostawą i montażem węzła cieplnego w piwnicy pawilonu F; Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia z przedmiotu Umowy dostawy i montażu węzła cieplnego, co szczegółowo określa § 12 ust. 1 pkt. 7 Istotnych postanowień umownych. Etap II - Wykonanie remontu części Obiektu wyznaczonej na Mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ i obejmującej pawilon A (pawilon podpiwniczony), zagospodarowanie terenu otaczającego tę część Obiektu wraz z kanalizacją deszczową, małą architekturą i zielenią oraz zapewnienie kontenerów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 Istotnych postanowień umownych do czasu zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy. Etap III - Wykonanie remontu części Obiektu wyznaczonej na Mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ i obejmującej pawilony B, C, D (pawilony niepodpiwniczone) wraz z piętrem I, zagospodarowanie terenu otaczającego tę część Obiektu wraz z kanalizacją deszczową, małą architekturą i zielenią. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: a) Istotnych Postanowieniach Umownych - zał. nr 8 do SIWZ; b) Dokumentacji Projektowej - zał. nr 9 do SIWZ; c) Przedmiarze robót - zał. nr 10 do SIWZ - stanowiącym jedynie dokument informacyjny, poglądowy; d) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11 do SIWZ; e) Decyzji pozwolenia na budowę - zał. nr 12 do SIWZ; f) Wytycznych dotyczących kamery - zał. nr 13 do SIWZ g) Wytycznych gestorów mediów dotyczących odbiorów - zał. nr 14 do SIWZ; h) Zasadach wykonania operatów z inwentaryzacji budynków komunalnych Miasta Poznania oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i współwłasności z udziałem Miasta Poznania - zał. nr 15 do SIWZ; i) Wytyczne dotyczące kontenerów - zał. nr 16 do SIWZ; j) Mapka poglądowa z podziałem na etapy - zał. nr 17 do SIWZ

CPV: 45000000-7,45330000-9,45333000-0,45300000-0,45310000-3

Dokument nr: 575815-N-2018, DOA.201.48/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zkzl.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-05, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł(słownie: trzy miliony zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał budowę/ przebudowę lub remont min. 2 budynków użyteczności publicznej lub budynków handlu, gastronomi i usług, o pow. użytkowej min 1000 m2 każdy (w ramach jednego zamówienia); b) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: o konstrukcyjno - budowlanej, o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, o drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 5 do SIWZ. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10. dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.7, 12.8 12.9, 12.10.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 90,00
Okres gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.