Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa sieci sanitarnych

Przedmiot:

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych

Data zamieszczenia: 2018-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie
ul. Wodociągowa 1A
77-400 Złotów
powiat: złotowski
Tel.: +48 672632525
dyrektor@wodociagi.zlotow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Złotów
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w Złotowie
Numer referencyjny: MZWiK/2/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 - IA01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie. W jego zakres wchodzi:

1. Budowa sieci wod. i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna - Kresowiaków - Jastrowska.

W zakres robót wchodzi też odtworzenie nawierzchni dróg i przywrócenie terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ oraz dok. projektowa ,,Projekt zagospodarowania terenu dla budowy rozdzielczych: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej".

2. Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dok. proj.-koszt. oraz realizacja robót bud. polegających na przebudowie sieci wod., kanalizacji sanit. i przepompowni sieciowych na terenie aglomeracji Złotów w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna - Kresowiaków - Jastrowska.
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000
45111200
45232440
45231300
45232000
45232100
45233220
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Złotów.
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśna - Kresowiaków - Jastrowska w Złotowie. W zakres robót wchodzi także odtworzenie nawierzchni dróg i przywrócenie terenu do stanu istniejącego (nie gorszego) przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (zapisy dotyczące zadania nr 1: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśna - Kresowiaków - Jastrowska w Złotowie") oraz określony jest w dokumentacji projektowej pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu dla budowy rozdzielczych: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" oraz pn. ,,Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla budowy rozdzielczych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej", specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0034/17
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie.
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322000
45111200
45110000
45232440
45231300
45232000
45232100
45233200
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Złotów.
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni sieciowych na terenie aglomeracji Złotów w zakresie:

-- przebudowy sieci wodociągowej łącznie z przyłączami,

-- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej łącznie z przyłączami,

-- przebudowy istniejących przepompowni ścieków sanitarnych.

Zestawienie ulic dla poszczególnych zakresów zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie z powyższym zadanie obejmuje:

-- opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych,

-- sporządzenie projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskanie do nich wynikających z przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji,

-- sporządzenie projektów wykonawczych,

-- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

-- wykonanie robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z załącznikami dla zadania pn. ,,Przebudowa, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów".

W zakres robót budowlanych wchodzi przebudowa i budowa wskazanych w PFU sieci i przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu (nie gorszego) przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w PFU (załącznik nr 3 do SIWZ), w SIWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) - zapisy dotyczące zadania nr 2 ,,Przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie" oraz we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowią integralną część SIWZ, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0034/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000 - IA01

Dokument nr: 264465-2018, MZWiK/2/2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, mieszcząca się pod adresem: 77-400 Złotów, ul. Wodociągowa 1A, p. nr 10.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wodociagi-zlotow.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Złotów.
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Złotów.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

-- dla części 1 - 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł),

-- dla części 2 - 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł).

Kontakt:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
570231293
ul. Wodociągowa 1A
Złotów
77-400
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Cieślik
Tel.: +48 672632525
E-mail: dyrektor@wodociagi.zlotow.pl
Kod NUTS: PL411

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.