Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2018-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35,
66-130 Bojadła
powiat: zielonogórski
tel. (068) 352-33-32, fax (068) 329 76 17
gbosy@bojadla.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Bojadła
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Zamawiający informuje, że przeprowadził inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
oraz posiada aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane w niniejszym opisie
technicznym przedmiotu zamówienia (zwany dalej Opisem).
4. Zadanie realizowane będzie na obszarze Gminy Bojadła, na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich. Zamawiający przekaże wykaz obiektów objętych realizacją niniejszego zadania (uwzględnionych do dofinansowania) w dniu podpisania umowy wybranemu Wykonawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości ujęty na wykazie obiektów zrezygnuje z usługi i/ lub gdy ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie niższa od przyjętych we wniosku o dofinansowanie, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na rozszerzenie przedmiotu zamówienia) Zamawiający może rozszerzyć wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego pkt. o dodatkowe obiekty, z których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest (zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2). Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej zmianie.
5. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty
i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).
6. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),
c) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.),
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),
e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824),
f) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
7. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa rodzaje zadań:
a) Zadanie nr 1 - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych i elewacyjnych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem obiektów; zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale w pkt. 6 ppkt. a),
b) Zadanie nr 2 - zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek i transport materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale w pkt. 6 ppkt. a).
8. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 1:
Lp. Miejscowość Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg Ilość wyrobów zawierających azbest w m2 Liczba nieruchomości
1.
Bojadła
6,853
623,00
2 RAZEM
6,853
623,00
2
9. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 2:
Lp. Miejscowość Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg Ilość wyrobów zawierających azbest w m2 Liczba nieruchomości
1.
Bojadła
2,31
210,00
4
2.
Klenica
7,04
640,00
6
3.
Pyrnik
1,1
100,00
1
4.
Przewóz
0,11
10,00
1 RAZEM
10,56
960,00
12
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
10. Podane w tabelach w pkt. 8 i 9 dane w zakresie ilości m2 i ilości Mg mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Zamawiający przyjął na potrzeby opracowania powyższych danych, że średnia waga lm2 płyt azbestowych = 0,011 Mg (11 kg).
11. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości znajdujących się na wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacją zadania. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi Harmonogram prac. Wszelkie dane ilościowe ujęte w Harmonogramie prac winny być wyrażone w Mg.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię Harmonogramu prac, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego rozdziału niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie tego Harmonogramu.
13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Harmonogramu prac w przypadku gdy:
a) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 i/lub
b) wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości uniemożliwiające wykonywanie prac związanych z realizacją zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej Harmonogramem.
14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego Harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 13 ppkt. a) i b) niniejszego rozdziału, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu realizacji prac.
15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie i drogą e-mail na adres podany w umowie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i/lub terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody.
16. Wykonawca winien opracować przed rozpoczęciem czynności określonych w pkt. 7 niniejszego rozdziału szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości objętej wykazem w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. a) niniejszego rozdziału.
17. Wykonawca przedłoży do wiadomości Zamawiającemu plan, o którym mowa w pkt. 16 niniejszego rozdziału, na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania prac będących przedmiotem umowy.
18. Wykonawca zgłosi właściwym organom zamiar przystąpienia do prac, w terminie oraz na warunkach określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. a) niniejszego rozdziału.
19. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. a) niniejszego rozdziału.
20. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
21. Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy tereny, na których będzie usuwany azbestu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
22. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. a) niniejszego rozdziału.
23. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości (z której odbierane są materiały zawierające azbest) i pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.
24. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej z nieruchomości i dla każdego z typu zadań oddzielnie) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg i m2 po dokonaniu ważenia na warunkach opisanych w pkt. 23 niniejszego rozdziału, potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego. Protokoły muszą w swojej treści nadto zawierać:
a. adres nieruchomości, z której usunięto azbest,
b. datę podpisania protokołu,
c. czytelne imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
d. podpis właściciela nieruchomości (lub podpis osoby upoważnionej wraz z załączonym upoważnieniem),
e. pieczęć firmową, w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest osoba prawna lub wspólnota mieszkaniowa,
f. wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonej w m2 oraz Mg,
g. wskazanie, czy unieszkodliwienie azbestu zostało przeprowadzone z jego demontażem czy bez demontażu,
h. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
i. pieczęć firmową wykonawcy,
j. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649.
25. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
26. Po wykonaniu prac, o których mowa w pkt. 22 niniejszego rozdziału, Wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. a) niniejszego rozdziału dla każdej nieruchomości i dla każdego z zadań oddzielnie.
27. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.
28. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.
29. Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
30. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz z uzyskaniem oświadczenia właściciela nieruchomości objętej usuwaniem azbestu o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu i porządku.
31. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi i/lub zniszczy i/lub zanieczyści tereny sąsiednie, w tym drogi winien je przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.
32. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko (miejsce utylizacji) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 6 ppkt, b) niniejszego rozdziału w 3 egzemplarzach dla każdej z nieruchomości i dla każdego z zadań objętej realizacją usługi: po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, dla Wykonawcy i dla odbiorcy odpadu. Waga z karty przekazania odpadów na składowisko z danej nieruchomości winna odpowiadać wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt. 24 niniejszego rozdziału.
33. Karty przekazania odpadów, o których mowa powyżej winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wyroby zawierające azbest ujęte w wykazie obiektów - objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy i/lub dla nieruchomości znajdujących się poza wykazem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy. Nadto Karta przekazania odpadów powinna zawierać:
- informację o dokładnym miejscu unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) wraz z poświadczeniem unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów,
- Karta przekazania odpadów musi zawierać dokładne dane gminy z której były odbierane wyroby oraz wyszczególnienie ich ilości.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
34. Do kart przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów wyrażoną w Mg dla każdego z zadań.
35. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD).
36. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale protokoły, wykazy, zestawienia, dokumentacja fotograficzna i inne dokumenty winny być dostarczone/przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag.
37. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania bez uwag w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych w niniejszym Opisie.
38. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag.
39. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.
40. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokument nr: ITPP.2601.3.2018

Otwarcie ofert: TERMIN OTWARCIA OFERT
27 czerwca 2018 r. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Bojadła, tj. www.bip.bojadla.pl, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia: 27.06.2018 r. do godziny: 09:00.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, pokój nr 8 (sekretariat urzędu).

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 10 sierpnia 2018 r.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub
b) braku możliwości demontażu i/lub zebrania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości z przyczyn wynikających po stronie właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin realizacji umowy o liczbę dni niezbędną do realizacji zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy nie może wykraczać poza dzień 17 sierpnia 2018 r.

Wymagania:
3. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1. Kryterium wyboru oferty: CENA ŁĄCZNA - 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z kryterium wyboru ofert uzyska najniższą cenę łączną.
3. Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma największą ilość punktów podczas oceny.
4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
5. Sposób obliczenia punktów
CN
Wartość punktowa KC = --- - x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
COB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena łączna, spośród wszystkich ofert nie
podlegających odrzuceniu
COB - cena łączna zaoferowana w ofercie badane
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
5. OKRES GWARANCJI
Nie dotyczy.
3. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio do Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za pośrednictwem kuriera w szczelnie zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2018 r.". Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 27.06.2018 r. do godziny: 09:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność określonego wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez uwag.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania protokołem bez uwag (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła).
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach równoważnych)
lub wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
4. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia winny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony ściśle wg wzoru - załącznik nr 1.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę, która została złożona po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy, który ją złożył.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opatrzonej tytułem ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2018 r." zaadresowanej do Zamawiającego (Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła) z dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie, że ma ww. zezwolenie,
d) Wykaz personelu, który posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zamówienia w zakresie ,,Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 2,
e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3,
f) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
i) Pełnomocnictwo - jeżeli osoba podpisująca w/w dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.
2. Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie.
3. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego zadania.
2. Cena brutto łączna (służąca do dokonania wyboru oferty) podana przez Wykonawcę w ofercie jest sumą wszystkich składników podanych poniżej:
a) iloczynu ryczałtowej stawki jednostkowej za realizację zadania nr 1 oraz ilości odebranych materiałów zawierających azbest wyrażonej w Mg (tony; na potrzeby niniejszego postępowania do wyliczenia ceny łącznej należy przyjąć 6,853 Mg), które zdemontowano i odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji całej umowy,
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
b) iloczynu ryczałtowej stawki jednostkowej za realizację zadania nr 2 oraz ilości odebranych materiałów zawierających azbest wyrażonej w Mg (tony; na potrzeby niniejszego postępowania do wyliczenia ceny łącznej należy przyjąć 10,560 Mg), które odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji całej umowy.
3. Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowa stawki jednostkowe należy przedstawić w sposób określony w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Cena może być tylko jedna. Cena ryczałtowej stawki jednostkowej dla zadania nr 1 i nr 2 nie ulega zmianie.
5. Cenę w złotych polskich należy podać z wydzieleniem kwoty: netto, podatku VAT oraz brutto, podając ją w zapisie słownym i liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ilość odebranych materiałów niebezpiecznych zawierających azbest może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w Mg (tonach) dla każdego z zadań. Podane ilości Mg dla zadania nr 1 i nr 2 są wielkościami orientacyjnymi - wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości Mg materiałów zawierających azbest ujętych w dokumentach z realizacji niniejszego zadania. W przypadku rozszerzenia zadania (w sytuacji opisanej w rozdziale 2 do rozliczenia końcowego zadania obowiązują jednostkowe stawki ryczałtowe dla zadania nr 1 i zadania nr 2 przedstawione przez Wykonawcę w ofercie.
7. Przy rozliczeniu końcowym przyjmuje się, że Zamawiający zapłaci proporcjonalnie do wagi odebranych materiałów azbestowych do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem wartości w dół. Obliczenie ceny za rzeczywistą wagę odebranego materiału azbestowego wynoszącą na przykład 10,787 Mg stanowi iloczyn wagi 10,78 Mg oraz stawki za realizację zadania nr 1 lub zadania nr 2.
8. Zaoferowane ryczałtowe stawki jednostkowe muszą uwzględniać spełnienie wszelkich warunków realizowanego zadania oraz wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w warunkach podanych w Opisie w szczególności w Rozdziale 2 niniejszego zapytania ofertowego oraz przepisach obowiązującego w tym zakresie prawa. Ceny - ryczałtowe stawki jednostkowe podane w ofercie muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (pełny zakres prac), bez których nie można wykonać zamówienia, kalkulacji własnych, koszty wymierne i niewymierne, przewidziane i nieprzewidziane, które mają lub mogą mieć wpływ na prawidłową realizację zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu poniesienia kosztów związanych z prawidłową realizacją zadania, w tym kosztów nieujętych w Opisie, a bez których nie można wykonać zamówienia w sposób prawidłowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić dokonanie wszelkich innych formalności dotyczących w szczególności uzyskania protokołów, wykazów, zestawień, oświadczeń, kart przekazania odpadów, dokumentacji fotograficznej i innych opracowań, o których mowa w niniejszym Opisie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem objętym realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych ze sprawdzeniem warunków wykonania zamówienia w terenie. Zaleca się potwierdzanie umówionych terminów rozpoczęcia prac na wskazanych nieruchomościach.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, o którym mowa wcześniej, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek.
13. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, pod rygorem nieważności będzie zawarta w formie pisemnej.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Przedmiot umowy i zakres obowiązków określone w niniejszym Opisie zostaną wpisane do umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Płatność określonego wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez uwag.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania protokołem bez uwag (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła).
8. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu na każde jego wezwanie informacji z przebiegu realizacji umowy na każdym etapie wykonania prac.
9. Obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.
10. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w rozdziale 4 niniejszego zapytania ofertowego z uwzględnieniem ewentualnej zmiany terminu zakończenia realizacji zadnia określonego w aneksie do umowy) z zastrzeżeniem, że za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień, w którym Wykonawca dokonał zgłoszenia, a w wyniku powyższego zgłoszenia nastąpił odbiór końcowy zadania bez uwag,
- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
- W wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z naruszeniem obowiązku osobistego wykonania zamówienia,
- Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów określonych w rozdziale 2 niniejszego Opisu w wysokości 500.00 zł (słownie: pięćset złotych) licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na dostarczenie określonych dokumentów (liczonej jako iloczyn stawki kary umownej oraz liczby dni, o które Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem określonych dokumentów).
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie zapisów w pkt. 11 ppkt. d) niniejszego rozdziału.
c) Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
d) Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późna. zm.).
e) Strony uzgadniają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami obowiązującego prawa lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,
d) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
e) Wykonawca oświadczy, że nie będzie wykonywał zadania objętego umową - Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania.
f) Ogłoszona zostanie likwidacja lub upadłość Wykonawcy - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego bądź ogłoszenia upadłości.
12. W przypadkach wymienionych w pkt. 11 Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego kar bądź jakichkolwiek odszkodowań.
13. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 11 powyżej, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zostać złożone do dnia 14. sierpnia 2017r. Po tym terminie odstąpienie od umowy może nastąpić na zasadach
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
14. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Zamawiający może od umowy odstąpić.
14. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zadania. Zakazuje się udziału podwykonawców w realizacji zadania ze względu na specjalistyczną działalność uwarunkowaną posiadaniem odpowiednich zezwoleń w zakresie wykonywania prac opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (dot. wyrobów zawierających azbest), obowiązek wykonywania prac przez odpowiednio przeszkolonych do tego pracowników oraz termin realizacji zadania i rozliczenia udzielonej dotacji.
2. Zamawiający nie przewiduje:
a) Składania ofert częściowych,
b) Rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
c) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania niniejszego zapytania ofertowego, zawiadomienia o wyborze oferty, zaproszenia na podpisanie umowy oraz innych dokumentów drogą elektroniczną.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
5. Zamawiający unieważni postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w szczególności, gdy najniższa cena jednostkowa za 1 Mg dla zadania nr 1 i/lub dla zadania nr 2 zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy stawkę maksymalną określoną przez Dotującego w zasadach konkursu, na podstawie których to zasad Zamawiający otrzymał dotację.
6. W opisanych powyżej w pkt. 4 i 5 przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
7. Zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zapytania ofertowego bez skutków prawnych. Wykonawcy będzie przysługiwać wówczas wynagrodzenie za wykonany zakres usług.

Kontakt:
Danuta Zientek - inspektor ds. ochrony środowiska
tel. (068) 329 76 12
e-mail: dzientek@bojadla.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.