Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu oraz ułożenie...

Przedmiot:

Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu oraz ułożenie kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2018-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
powiat: kolneński
tel.: 86 278 55 11, Fax: 86 278 55 33
sekretariat@stawiski.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Stawiski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu - Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II".
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu - Część I oraz ułożenie kostki brukowej
w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II".

Część I

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu". Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany zgodnie z poniższym wykazem:
a) Kostka brukowa Holland kolor szary o grubości 6 cm w ilości- 867,08 m2
b) Obrzeża chodnikowe, betonowe o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm, kolor szary w ilości - 419 szt.
c) Krawężnik 15x30x100 - 357 szt.
d) Cement CEM 32,5 workowany (palety zabezpieczone folią ochronną) - 26,28 ton

Chmielewo

Kostka brukowa 6 - 78,08 m2

Obrzeża 6x20x100 - 38 szt.

Cement - 3,15 tony

Jurzec Szlachecki

Cement - 4,2 tony

Lisy

Cement - 3,57 tony

Mieczki Sucholaszczki

Kostka brukowa 6 - 170,00 m2

Cement - 3,60 tony

Mieszołki

Kostka brukowa 6 - 50,00 m2

Cement - 2,79 tony

Rogale

Cement - 4,51 tony

Rostki

Cement - 4,51 tony

Obrzeża 6x20x100 - 40 szt.

Krawężnik 15x30x100 - 47 szt.

Tafiły

Kostka brukowa 6 - 125,00 m2

Cement - 2,63 tony

Wysokie Duże

Cement - 3,68 tony

Obrzeża 6x20x100 - 50 szt.

Żelazki

Kostka brukowa 6 - 75,60 m2

Obrzeża - 60 szt.

Krawężnik 15x30x100 - 18 szt.

Cement - 1,59 tony

Budy Stawiskie

Kostka brukowa 6 - 205 m2

Krawężnik 15x30x100- 166 szt.

Obrzeża 6x20x100 - 166 szt.

Ramoty

Kostka brukowa 6 -164 m2

Krawężnik 15x30x100 - 126 szt.

Obrzeża 6x20x100 - 65 szt.

Część II

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski". Dokładny opis zamówienia zawiera załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

Chmielewo - 150 m2 kostki brukowej i 38 szt. obrzeża
Jurzec Szlachecki - 200 m2 kostki brukowej
Lisy - 140,5 m2 kostki brukowej
Mieczki Sucholaszczki - 170 m2 kostki brukowej
Mieszołki - 133,2 m2 kostki brukowej
Rogale - 214,9 m2 kostki brukowej
Rostki - 175 m2 kostki brukowej, 40 szt. obrzeża i 47 szt. krawężnika
Tafiły - 125 m2 kostki brukowej
Wysokie Duże - 175 m2 kostki brukowej i 50 szt. obrzeża
Żelazki - 75,6 m2 kostki brukowej, 60 szt. obrzeża i 18 szt. krawężnika

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat - I piętro.
Termin składania ofert upływa z dniem 25 czerwca godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Część I

Wykonanie zamówienia realizowane będzie w miarę zgłaszanych potrzeb od dnia podpisania umowy do dnia 17.08.2018r. Zlecenia realizowane będą telefonicznie przez uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Stawiskach tj. inspektora ds. drogownictwa Grzegorza Malinowskiego tel. 86-278-51-92; kom. 882-032-430.

Część II

Wykonanie zadania realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2018r. Harmonogram prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji:

Część I

Cena oferowana na dostawę kostki, obrzeży i krawężnika powinna obejmować wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy. Palety zwracane będą Wykonawcy, a ich cena nie wchodzi w koszt wyrobów. Odbiór palet w miarę ich uwalniania odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tj. na terenie Gminy Stawiski.
Dostawy i rozładunek materiałów dokonywać będzie każdorazowo Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb. Zamówienia będą zgłaszane: telefonicznie, faxem lub za pomocą e-maila. Zamówienie realizowane będzie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez upoważniona osobę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy kostki brukowej, obrzeży i krawężników. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia.
Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi w zależności od posiadanych środków finansowych do wysokości nie przekraczającej kwoty z wybranej oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 17 sierpnia 2018r.

Część II

Oferent musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2018 roku.
Informacja dotycząca płatności: zgodnie z zawartą umową.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

Część I

Maksymalnie w kryterium ,,cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Część II

Maksymalnie w kryterium ,,cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym,
do którego należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu.
Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto zamówienia. Cena powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Podana cena jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana następująco:

Nie otwierać przed dniem 25 czerwca 2018 roku godz. 1015

Oferta na ,,Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu - Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II".
Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

Formularz oferty (załącznik nr 1a lub 1b).
Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2a lub 2b).
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji na co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia - dot. części II.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Inspektor ds. drogownictwa Grzegorz Malinowski, tel. 86-278-51-92, kom 882-032-430

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.