Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robóty budowlano-montażowe

Przedmiot:

Robóty budowlano-montażowe

Data zamieszczenia: 2018-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce Wydział Inwestycji
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 3676 602.
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
?) budowę wodociągu rozdzielczego w ulicy Sabinówek w Kielcach z rur żeliwnych
0100 mm sferoidalnych długości około 16 mb wraz z uzbrojeniem oraz
odtworzeniem nawierzchni
2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:
1) wzór umowy o wykonanie robót budowlanych,
2) projekt budowlany w zakresie sieci wodociągowej pn. ,,Budowa wodociągu i kanału
sanitarnego na działkach nr 60 oraz 186/4 przy ul. Sabinówek w Kielcach" wykonany
przez Pana Władysława Krzysiek,
3) specyfikacja techniczna budowy wodociągu 0100 na działce nr 60 ulica Sabinówek
w Kielcach,
4) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 02.02.2016 r.,
5) warunki odtworzenia pasa drogowego określone pismem MZD z dnia 08.03.2018r.,
znak: WU.RUD.4403.2.5.2018,
?) przedmiary robót j ako materiały pomocnicze.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce, Wydział Inwestycji, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 213,
w godz. 7;30-15;30.

Dokument nr: I-II.7013.1.15.2015

Składanie ofert:
Miejsce złożenia ofert
Urząd Miasta Kielce
Sekretariat Wydziału Inwestycji pok. 206 - II piętro
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
VI. Termin składania ofert
do dnia 06.07.2018 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
31.10.2018 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykonawców oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania.
Wykonawca, składający ofertę musi wskazać osobę przewidzianą do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo -kanalizacyjnych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty
dokumentów wymienionych w pkt. V mniejszego zaproszenia.
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.
1. Wymogi formalne:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W ofercie należy wskazać cenę ofertową brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać cenę brutto
cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z otrzymanej do wglądu dokumentacji, jak również w niej nie uj ęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca powinien, przed
sporządzeniem oferty, zapoznać się na miejscu z terenem, na którym będą
wykonywane roboty. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą
i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę ceny
zamówienia. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną
treść zaproszenia i udostępnionych do wglądu dokumentów w szczególności projektu
budowlanego i wzoru umowy.
W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane,
ale konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka
obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne;
ewentualne pompowanie wody, koszty robót przygotowawczych, porządkowych np.
wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie znajdują się na
terenie przewidzianym do realizacji inwestycji; zachowania czystości dróg
publicznych; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; robót
związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu; odtworzenia
nawierzchni pasa drogowego zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi; wymiany i
zagęszczenia gruntu; przekopów kontrolnych; pełnej obsługi geodezyjnej, projektu
organizacji robót; koszt zajęcia pasa drogowego; dostarczenia dla potrzeb budowy, na
warunkach i w miejscu wskazanym przez zarządców sieci: energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia ścieków; zapewnienia dojazdu do budowy; zaplecza budowy;
odbiorów; uporządkowania terenu po robotach; wykonania dokumentacji
powykonawczej.
W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia,
Wykonawca po zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego
i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym
koszty.
2) dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
a) kopię uprawnień budowlanych osoby przewidzianej do kierowania robotami
budowlanymi - potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem",
b) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego osoby przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi (ważne
na dzień złożenia oferty) - potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem".
2. Opakowanie oferty
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym
opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty
przed upływam terminu składania ofert.
2) Opakowanie oferty musi być opatrzone:
- adresem Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Inwestycji
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
- napisem:
Oferta na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wodociągu w ul. Sabinówek w Kielcach"
4. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za
najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego
zaproszenia i projektu umowy, odwołania zaproszenia i projektu umowy, unieważnienia
prowadzonego postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania
bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie
przeciwko Zamawiającemu.
VIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu
podpisania umowy.

Kontakt:
Wszelkich informacji udzieli Pani Małgorzata Stępień tel. 41 3676 602.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.