Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dwóch plenerowych siłowni

Przedmiot:

Budowa dwóch plenerowych siłowni

Data zamieszczenia: 2018-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 99
32-095 Iwanowice
powiat: krakowski
tel. (012) 388-40-03 / fax (012) 388-40-30
gmina@iwanowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Iwanowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa dwóch plenerowych siłowni pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Sieciechowice w Gminie Iwanowice" oraz ,,Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Żerkowice w Gminie Iwanowice"
Zamówienie:

Budowa dwóch plenerowych siłowni pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Sieciechowice w Gminie Iwanowice" oraz ,,Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Żerkowice w Gminie Iwanowice", spełniające założenia programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym finansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
przedmiotu
Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na II części:

Część I. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sieciechowicach:

Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym w tym: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń, stołu do gry w szachy z czterema siedziskami oraz tablicy informacyjnej z regulaminem jako urządzenia służącego do utrzymania porządku.

Zestawienie urządzeń do ćwiczeń:

- urządzenia rekreacyjne do ćwiczeń (fitness + street workout) - 9szt.

- stół do gry w szachy z czterema siedziskami- 1 szt.

W ramach realizacji inwestycji , zakłada się również realizację:

- wykonania utwardzenia w obrębie działki budowlanej (kostka betonowa tłuczeń/ żwir oraz drewno)

- nasadzenia zieleni

- montaż systemowego ogrodzenia o wysokości mniejszej niż 2 m

- dostarczenia wraz z montażem: ławek z oparciem- 6 szt., kosza na śmieci- 1 szt., stojaków na rowery- 10 szt. oraz tablicę informacyjną z regulaminem jako urządzenie służące do utrzymania porządku- 1 szt.

Część II. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żerkowicach:

Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym w tym: ławek, koszy na śmieci, urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń, stołu do gry w szachy z czterema siedziskami oraz tablicy informacyjnej z regulaminem jako urządzenia służącego do utrzymania porządku.

Zestawienie urządzeń do ćwiczeń:

- ławki z oparciem- 4 szt.

- kosz na śmieci- 1 szt.

- urządzenia rekreacyjne do ćwiczeń (fitness) - 6 szt.

- stół do gry w szachy z czterema siedziskami- 1 szt.

- tablica informacyjna z regulaminem jako urządzenie służące do utrzymania porządku- 1 szt.

W ramach realizacji inwestycji , zakłada się również realizację:

- wykonania utwardzeń w obrębie działki budowlanej (tłuczeń/ żwir oraz drewno)

- nasadzenia zieleni

- dostarczenia wraz z montażem: ławek z oparciem- 4 szt., kosza na śmieci- 1 szt. oraz tablicę informacyjną z regulaminem jako urządzenie służące do utrzymania porządku- 1 szt.
V. Wykonawca zobowiązuje się do:

Wykonania robót budowlanych zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami przez Starostwo Powiatowe nr AB.V.6743.17.2018.MMR z dnia 22.01.2018 r. oraz AB.V.6743.18.2018.SP z dnia 22.01.2018 r.
wszelkie

Dokument nr: IGKR.271.1.38.2018.EŁ

Składanie ofert:
VIII. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, w następujących formach:
osobiście w Urzędzie Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice na Dzienniku Podawczym (parter),
przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice,
c) w terminie do dnia: 16.07.2018 roku do godz. 15:00.
Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:
Adresat: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice z dopiskiem:Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Iwanowice pn.: ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sieciechowicach" lub/oraz ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żerkowicach" nie otwierać przed 16.07.2018 do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09. 2018 roku.

Wymagania:
VI. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Do oferty należy załączyć:

formularz ofertowy (Załącznik nr 1);

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (Załącznik nr 2);

uproszczony kosztorys ofertowy;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
-działalności gospodarczej,

Oferta powinna zawierać komplet wymaganych dokumentów.

Oferty niekompletne zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach postępowania zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego www.iwanowice.malopolska.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Iwanowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice.

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Iwanowice jest Pani Monika Świątek kontakt: adres e-mail: iodo@iwanowice.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sieciechowicach" i ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żerkowicach" nr IGKR.271.1.38.2018.EŁ- prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

IGKR.271.1.38.2018.EŁ Iwanowice Włościańskie, dn. 10.07.2018 r.

Kontakt:
Do udzielania dodatkowych informacji upoważnia się:

Panią Ewelinę Łach, tel.: (12) 388-40-03 wew.18, email: elach@iwanowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.