Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja budynku na żłobek ,,Mały Świat"

Przedmiot:

Adaptacja budynku na żłobek ,,Mały Świat"

Data zamieszczenia: 2018-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sognare S.C.
ul. Nowy Świat 10
62-020 Swarzędz
powiat: poznański
tel. 0048662603777
biuro@zlobekmalyswiat.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Swarzędz
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja budynku na żłobek ,,Mały Świat" z oddziałem przedszkolnym ,,Mały Skaut" przy ul. Heleny Modrzejewskiej 9, 62-020 Swarzędz
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji budynku biurowo - magazynowego o powierzchni ok. 600 m2 w Swarzędzu przy ul. Heleny Modrzejewskiej 9 na żłobek. 2. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty rozbiórkowe; 2) roboty ziemne, w tym pod plac zabaw; 3) roboty murowe; 4) remont dachu; 5) docieplenie budynku; 6) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 7) wykonanie instalacji sanitarnej (woda, kanalizacja); 8) wykonanie instalacji elektrycznej NN z rozdzielnicą i p.poż.; 9) płytki podłogowe i ścienne; 10) wykładziny podłogowe; 11) malowanie pomieszczeń. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawierają: projekt techniczny (konstrukcyjny), opis techniczny remontowanych pomieszczeń, rysunki (rzuty, przekroje, schematy elektryczne), STWiORB określająca standardy jakościowe wykonania i odbioru robót oraz wzór umowy - załączniki do SIWZ. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót budowlanych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), w tym: robotników budowlanych, dekarzy, malarzy, płytkarzy, tynkarzy, elektryków, instalatorów

CPV: 45453000-7,45261910-6,45112723-9,45300000-0,45440000-3,45430000-0,45421000-4

Dokument nr: 586866-N-2018, 1/ZP/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlobekmalyswiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Przedszkole ,,Mały Skaut", Osiedle Ułańskie 26, 62-020 Zalasewo k/Swarzędza

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno- budowlanej, b) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. [zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależną do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. PIIB).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dotyczy również podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca korzysta z jego zasobów. 2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdz. V ust. 1 SIWZ) - wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Kompletna oferta musi ponadto zawierać: a) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) potwierdzenie wniesienia wadium. 2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu: a) uprawnienia kierowników robót wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (np. PIIB), b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (znwu), c) aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
terminu realizacji 30,00
okres gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.