Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji wraz z kolorystką budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont elewacji wraz z kolorystką budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-07-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wełniany Rynek 3,
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 25
w Gorzowie Wielkopolskim
i
zaprasza do składania ofert na remont elewacji wraz z kolorystką budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 25
w Gorzowie Wielkopolskim
Budynek objęty przedmiotem zamówienia wchodzi w skład historycznego układu urbanistycznego tzw. Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-224/A oraz znajduje się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
1. Zakres prac obejmuje remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką, odtworzeniem sztukaterii i montażem drobnych elementów, odrestaurowaniem i wzmocnieniem drzwi wejściowych od strony podwórka, zamontowaniem osłon okienek piwnicznych oraz 3 rolet zewnętrznych, montażem poręczy zewnętrznych przy drzwiach wejściowych, likwidacji i odtworzeniu podbitki dachowej budynku oraz wykonaniem izolacji pionowej od strony zachodniej budynku zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: TZP -002/5WM -ADM472018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM - 4.

Składanie ofert:
Oferty (wraz z kosztorysami ofertowymi oraz dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w wykonaniu prac) należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 31 lipca 2018r. do godz. 10:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie).

Miejsce i termin realizacji:
o termin wykonania: do 15 listopada 2018r.

Wymagania:
2. Inne warunki dla prowadzonego postępowania:
o okres gwarancji: 60 miesięcy
o warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury
o sposób rozliczenia: kosztorys zamienny sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych. Należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.
o sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metoda uproszczoną na podstawie załączonego do oferty przedmiaru/oferty cenowej,
o ceny określone przez Wykonawcę w ofercie w roku 2018 są stale i będą obowiązywać do czasu podpisania umowy i w trakcie realizacji prac,
o sposób rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych : na podstawie protokołu robót dodatkowych, obmiaru wykonanych robót i szczegółowego kosztorysu robót dodatkowych wg czynników kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym oraz średnich cen materiałów i sprzętu (bez K z) wyd. " Sekocenbud " na dany okres rozliczeniowy,
o umowa zostanie podpisana z chwilą zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia. W przypadku niezabezpieczenia inwestycji istnieje możliwość odstąpienia od podpisania umowy,
o wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie do omówienia zakresu robót z współwłaścicielami,
o roboty termomodernizacyine należy wykonać w oparciu o projekt budowalny Autorska Pracownia Architektury Jakub Karolewski - dokumentacja do wglądu w siedzibie ADM-4.
o przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji na nieruchomości.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny.
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali min. 2 roboty budowlane polegające na bu dowie/prze budowie/remoncie budynku (lub jego częścO zabytkowego/znajdującego się pod ochroną konserwatorska / położonego w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, na co należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac.

Uwagi:
I. ,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738 71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 121
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 25 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/5WM/APM-4/2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
o aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej działahiości. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.