Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. Ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przedmiot zamówienia
"Montaż podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego sekcja c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Lelewela 38 w Bydgoszczy."
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
"Montaż podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego sekcja c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Lelewela 38 w Bydgoszczy."
o montaż węzła sekcja c.w.u. - gotowy węzeł do odbioru z Wydz. Remontowego KPEC,
o demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i rozdzielnicy RWC,
o wykonanie nowej instalacji elektrycznej z podłączeniem rozdzielnicy elektrycznej - do odbioru z Wydz. Automatyki KPEC,
o montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego do instalacji technologicznej i elektrycznej węzła.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wybudowany węzeł sekcja c.w.u. oraz rozdzielnicę elektryczną.
Przygotowanie pomieszczenia węzła wraz z jego pomalowaniem należy do obowiązków Odbiorcy.
Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
Wykonawca powinien uwzględnić typowy zakres prac elektrycznych. Zamawiający prosi o szczegółowe przeanalizowanie zestawienia materiałów.
1.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.3. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Składanie ofert:
CZĘŚĆ VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1 Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Kancelarii, bud. A, do dnia 26.07.2018r. do godz. 13:00.
1.2 Oferty nadesłane drogą pocztową będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich do Kancelarii zamawiającego w wymaganym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI
3.1. Wymagane terminy realizacji zamówienia:
Całkowite zakończenie zadania, potwierdzone protokołem odbioru końcowego: 31.08.2018r.

Wymagania:
2. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

CZĘŚĆ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznika nr 1 do Formularza oferty).
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca wykaże się realizacją zadań polegających na robotach o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia wskazanym w Części II ust. 1 pkt. 1.1. Zamawiający wymaga aby Oferent wykazał się minimum trzema zadaniami.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty, wypełnionego załącznika nr 2 do formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia oraz załączonych poświadczeń.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Załączniku nr 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności (wzór - Załącznik nr 3 do Formularza oferty - "Wykaz osób").
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty i Załącznika nr 3 do Formularza oferty - ,,Wykaz osób"
Zamawiający zakazuje zatrudniania przez Wykonawców pracowników KPEC Sp. z o.o.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek nie będzie spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego zobowiązania finansowe wobec KPEC Sp. z o. o.
Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe kontaktowe, OC za podwykonawców, OC za czyste straty finansowe)
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do formularza oferty oraz polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia.
1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) posiadają wobec Zamawiającego przeterminowane zobowiązania,
2) wykonali dla Spółki w ostatnich 2 latach prace nieterminowo, lub o niskiej jakości, co zostało potwierdzone w protokole odbioru lub innych dokumentach,
3) wprowadzili Zamawiającego w ostatnich 2 latach w błąd, przedstawiając nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.
2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Cz. III ust. 1 SIWZ wykonawca do oferty załączy:
1) Oświadczenie - Załącznik nr 1 do Formularza oferty.
2) Informacja na temat wiedzy i doświadczenia - Załącznik nr 2 do Formularza oferty, wraz z poświadczeniami
3) Wykaz osób - Załącznik nr 3 do Formularza oferty.
4) Polisa OC.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub innego dokumentu zaświadczającego o formie prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1 Warunki wymagane od wykonawców sprawdzane będą na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia".
3.2 Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, wymienionych w Części III ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 oraz ust. 2 SIWZ, potwierdzających spełnienie postawionych warunków (na dzień składania ofert) oraz odrzuceniem ofert.
3.3 Nie może być żadnego stanu pośredniego, co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniany jako nie spełniony. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez zamawiającego.
CZĘŚĆ IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
1.2 W przypadku przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Agata Budzyńska / Izabela Smejlis / Magdalena Urban, e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
3. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
3.1 Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3.2 Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł zapytania wszystkim wykonawcom na stronie internetowej.
CZĘŚĆ V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Treść oświadczenia o terminie związania ofertą zawarta jest w formularzu oferty
CZĘŚĆ VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - Konsorcjum - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców;
3) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagane załączniki i dokumenty wskazane w SIWZ
4) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument zaświadczający o formie świadczenia działalności.
2. Postać oferty.
2.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2.3 Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
2.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2.5 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze albo ręcznym w sposób czytelny.
2.6 Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie albo przez upoważnionego przedstawiciela.
2.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
2.8 Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały.
2.9 Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione wykonawca powinien wydzielić lub oznaczyć w wybrany przez siebie sposób.
3. Opakowanie i oznakowanie ofert.
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed otwarciem.
3.2 Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do zamawiającego:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.
3.3 Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz oznakowanie:
"Montaż podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego sekcja c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Lelewela 38 w Bydgoszczy."
CZĘŚĆ VII. WADIUM.
1. Wadium wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium można wnieść w formie:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach bankowych, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, dokument gwarancja, poręczenie - musi być złożone w formie oryginału sporządzonego zgodnie z obowiązującym prawem. Z treści gwarancji, poręczenia musi jednoznacznie wynikać:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciele (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b) dokładnie przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem;
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. do dnia 26.07.2018 r. do godz. 13:00.
5. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
PKOBP 36 1020 1462 0000 7402 0332 2823
z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na:
" Montaż podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego sekcja c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Lelewela 38 w Bydgoszczy."
oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w poręczeniach należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Ks. J. Schulza 5 , bud. A, piętro I sekretariat , przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty
6. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszych SIWZ formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana),
b) po unieważnieniu postępowania.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3 Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.
CZĘŚĆ IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich kosztów, jakie poniesie w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zaproponowana cena będzie ceną ryczałtową.
3. Cenę oferty (netto oraz brutto - z podatkiem VAT) należy podać cyfrowo i słownie.
4. Rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
5. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu, poniesionych przez oferentów.
CZĘŚĆ X. KRYTERIA WYBORU OFERTY, OCENA OFERT
1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1.1 Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena oferty.
2. SPOSÓB OCENY OFERT
2.1 Zamawiający zbada złożone oferty pod względem przyjętych w SIWZ wymagań, a następnie dokona kwalifikacji ofert do odrzucenia.
2.2 Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. takiej, której cena oferty jest najniższa.
2.3 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2.4 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
2.5 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
2.6 W przypadku gdy w postepowaniu zostanie złożona jedna oferta Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem, obejmujących wszystkie parametry zamówienia.
CZĘŚĆ XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający ogłosi nazwę Wykonawcy na stronie internetowej www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
CZĘŚĆ XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy o treści zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wynikającego z umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.