Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót modernizacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie robót modernizacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. Ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
TEL. (052) 30 45 200
zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przedmiot zamówienia
,,Remont wanny odżużlacza zgrzebłowego kotła w Ciepłowni Białe Błota"
CZĘŚĆ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych pn.:
,,Remont wanny odżużlacza zgrzebłowego kotła w Ciepłowni Białe Błota"
W zakresie:
Remont wanny odżużlacza: czyszczenie mechaniczne wanny, wymiana skorodowanych blach, wykonanie podwójnego dna wanny ( warstwa ślizgowa dna wanny oraz ślizgi prowadzące łańcuch zgrzebłowy na ścianach bocznych z wykładziny bazaltowej)
Szerokość wanny 570 mm, długość wanny ok. 8500 mm, wysokość wanny 750 mm
W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz z Zamawiającym protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy instalacji i urządzeń energetycznych nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego wraz z protokołem. Złom stalowy z demontażu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartą przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przelewem, na konto Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony złom Zamawiający obciąży Wykonawcę. Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego użytku i złomu jest warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) Wykonawca podda utylizacji we własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według obowiązujących przepisów prawa.
Wszystkie podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i należy je sprawdzić z natury.
Wykonawca prac zapewni ciągłość pracy Ciepłowni a wszelkie niezbędne przestoje muszą być uzgodnione z Kierownikiem Ciepłowni. Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć poprzez wydzielenie miejsca wykonywania prac. Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy, teren prac należy zabezpieczyć.
Termin prac uzgadniać z kierownictwem ciepłowni.
Wszystkie materiały zabezpiecza Wykonawca prac w cenie zadania.
1.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
Zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, dok. techniczną, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szczegółowymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi na terenie KPEC Bydgoszcz.
1.3. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty, zaleca się aby Wykonawca we własnym interesie dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania oferty. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Specyfikacja:
CZĘŚĆ IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
1.2 W przypadku przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

Składanie ofert:
3. Opakowanie i oznakowanie ofert.
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed otwarciem.
3.2 Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do zamawiającego:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.
3.3 Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz oznakowanie:
,,Remont wanny odżużlacza zgrzebłowego kotła w Ciepłowni Białe Błota"
CZĘŚĆ VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1 Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Kancelarii, bud. A, do dnia 30.07.2018 r. do godz. 13:00.
1.2 Oferty nadesłane drogą pocztową będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich do Kancelarii zamawiającego w wymaganym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Całkowite zakończenie zadania, potwierdzone protokołem odbioru końcowego: 15.09.2018 r.

Wymagania:
2. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej na przedmiot zamówienia.
4. TERMIN GWARANCJI
Wymagany okres gwarancji 24 miesiące.
CZĘŚĆ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca wykaże się realizacją zadań polegających na robotach o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia wskazanym w Części II ust. 1 pkt. 1.1. Zamawiający wymaga aby Oferent wykazał się minimum trzema zadaniami na roboty o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do SIWZ - Wykazu wykonanych robót i dostarczonych poświadczeń.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Załączniku nr 3, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zakazuje zatrudniania przez Wykonawców pracowników KPEC Sp. z o.o.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek nie będzie spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego zobowiązania finansowe wobec KPEC Sp. z o. o.
Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe kontraktowe, OC za czyste straty finansowe)
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia - załącznika nr 2 do formularza oferty oraz polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia.
1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) posiadają wobec Zamawiającego przeterminowane zobowiązania,
2) wykonali dla Spółki w ostatnich 2 latach prace nieterminowo, lub o niskiej jakości, co zostało potwierdzone w protokole odbioru lub innych dokumentach,
3) wprowadzili Zamawiającego w ostatnich 2 latach w błąd, przedstawiając nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.
2. OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Cz. III ust. 1 SIWZ wykonawca do oferty załączy:
1) Oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z poświadczeniami
3) Polisa OC.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1 Warunki wymagane od wykonawców sprawdzane będą na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia".
3.2 Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, wymienionych w Części III ust. 1 ppkt 1.1 oraz ust. 2 SIWZ, potwierdzających spełnienie postawionych warunków (na dzień składania ofert) oraz odrzuceniem ofert.
3.3 Nie może być żadnego stanu pośredniego, co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniany jako nie spełniony. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez zamawiającego.
3. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
3.1 Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3.2 Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł zapytania wszystkim wykonawcom na stronie internetowej.
CZĘŚĆ V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
2. Treść oświadczenia o terminie związania ofertą zawarta jest w formularzu oferty.
CZĘŚĆ VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
1.1.Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - Konsorcjum - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców;
3) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagane załączniki i dokumenty wskazane w SIWZ
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Postać oferty.
2.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2.3 Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
2.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2.5 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze albo ręcznym w sposób czytelny.
2.6 Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie albo przez upoważnionego przedstawiciela.
2.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
2.8 Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały.
2.9 Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione wykonawca powinien wydzielić lub oznaczyć w wybrany przez siebie sposób.
CZĘŚĆ VII. WADIUM.
1. Wadium wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium można wnieść w formie:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach bankowych, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, dokument gwarancja, poręczenie - musi być złożone w formie oryginału sporządzonego zgodnie z obowiązującym prawem. Z treści gwarancji, poręczenia musi jednoznacznie wynikać:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciele (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b) dokładnie przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem;
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. do dnia 30.07.2018 2018 r. do godz. 13:00.
5. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
PKO B.P. nr rachunku: 36 1020 1462 0000 7402 0332 2823,
z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na ,,Remont wanny odżużlacza zgrzebłowego kotła w Ciepłowni Białe Błota"
b) oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w poręczeniach należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Ks. J. Schulza 5 , bud. A, piętro I sekretariat , przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty
6. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszych SIWZ formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana),
b) po unieważnieniu postępowania.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.3 Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.
CZĘŚĆ IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich kosztów, jakie poniesie w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zaproponowana cena będzie ceną ryczałtową.
3. Cenę oferty (netto oraz brutto - z podatkiem VAT) należy podać cyfrowo i słownie.
4. Rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
5.Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu, poniesionych przez oferentów.
CZĘŚĆ X. KRYTERIA WYBORU OFERTY, OCENA OFERT
1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1.1 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
2. SPOSÓB OCENY OFERT:
a) cena - waga.- 100%,
Przyjęto punktowy sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta :
=? 100 pkt.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Ocena oferty = Z1
gdzie:
Z1 - cena
Minimalna cena oferty spośród ofert podlegających ocenie
Z1 = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100
Cena ocenianej oferty
2.1 Zamawiający zbada złożone oferty pod względem przyjętych w SIWZ wymagań, a następnie dokona kwalifikacji ofert do odrzucenia.
2.2 Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. takiej, która uzyska najwyższą ilość punktów.
2.3 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2.4 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
2.5 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
2.6 W przypadku gdy w postepowaniu zostanie złożona jedna oferta Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem, obejmujących wszystkie parametry zamówienia.
CZĘŚĆ XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający ogłosi nazwę Wykonawcy na stronie internetowej www.bip.kpec.bydgoszcz.pl w zakładce ,,Zamówienia publiczne".
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
CZĘŚĆ XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania Umowy o treści zawartej w Załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wynikającego z umowy.
CZĘŚĆ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Wzór karty Gwarancji
3.Postępowanie o udzielania zamówienia unieważnia się, gdy:
1) Nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,
2) Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zmawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenia postępowania nie leży w interesie Zamawiającego, czego wcześniej nie można było przewidzieć,
4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
5) Wykonawca żąda zmiany uzgodnionej w trakcie postępowania istotnych warunków umowy na mniej korzystne dla Zamawiającego.
4. Niezależnie od zapisów w ust. 3 Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione przez Zamawiającego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Uwagi:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 -
705 Kodeksu cywilnego. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Kontakt:
2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Agata Budzyńska / Magdalena Urban / Izabela Smejlis
e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.