Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pomocy dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa pomocy dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2018-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
ul. Legionów 15
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
Tel.: +48 146218100, Faks: +48 146218100
sekretzsb@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych: materiałów instalacyjnych elektrycznych i budowlanych oraz sprzętu instalacyjnego i elektrycznego w ramach projektu pn.: ,,Omnibus Budowlany"

Numer referencyjny: ZSB/1/PN/2018/OB
II.1.2)Główny kod CPV
39162100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia (dostawa pomocy dydaktycznych) jest podzielony na 5 części: 1. część I: Dostawa materiałów instalacyjnych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1a do SIWZ), 2. część II: Dostawa materiałów elektrycznych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1b do SIWZ), 3. część III: Dostawa materiałów budowlanych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1c do SIWZ), 4. część IV: Dostawa sprzętu instalacyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1d do SIWZ), 5. część V: Dostawa sprzętu elektrycznego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1e do SIWZ). Pozostały opis zawiera SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 402 245.52 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów instalacyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
44163240
44163100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały muszą być fabrycznie nowe, I-ego gatunku, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1a do SIWZ. Materiały muszą posiadać ważne wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w budownictwie, - certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), karty charakterystyki, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklarację właściwości użytkowych, atesty, itp.5) Materiały nie mogą znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa.

Materiały, których jakość lub przydatność ulega z czasem pogorszeniu muszą posiadać w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu termin przydatności do użycia nie krótszy niż 8 miesięcy, z wyjątkiem materiałów, dla których ich producent określił termin przydatności do użycia krótszy niż 8 miesięcy. W tym ostatnim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów o terminie przydatności do użycia w dniu dostawy nie krótszym niż 75 % czasu określonego przez producenta. 3) Uwaga: Poniżej wykaz materiałów, których nie dotyczy okres przydatności do użycia lecz gwarancja wynosząca nie mniej niż 24 miesiące (o ile nie wskazano innego okresu gwarancji w opisie asortymentu) liczone od dnia odbioru tych materiałów przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag): w zał. nr 1a do SIWZ - Materiały instalacyjne: poz. 31;

Pozostały opis zamówienia dla części I w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 161.79 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów elektrycznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
31680000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały muszą być fabrycznie nowe, I-ego gatunku, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1b do SIWZ. Materiały muszą posiadać ważne wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w budownictwie, - certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), karty charakterystyki, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklarację właściwości użytkowych, atesty, itp.5) Materiały nie mogą znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa.

Materiały, których jakość lub przydatność ulega z czasem pogorszeniu muszą posiadać w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu termin przydatności do użycia nie krótszy niż 8 miesięcy, z wyjątkiem materiałów, dla których ich producent określił termin przydatności do użycia krótszy niż 8 miesięcy. W tym ostatnim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów o terminie przydatności do użycia w dniu dostawy nie krótszym niż 75 % czasu określonego przez producenta. Uwaga: Poniżej wykaz materiałów, których nie dotyczy okres przydatności do użycia lecz gwarancja wynosząca nie mniej niż 24 miesiące (o ile nie wskazano innego okresu gwarancji w opisie asortymentu) liczone od dnia odbioru tych materiałów przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag): w zał. nr 1b do SIWZ - Materiały elektryczne: poz. 6, poz. 7

Pozostały opis zamówienia dla części II w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 513.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów budowlanych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
44111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały muszą być fabrycznie nowe, I-ego gatunku, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1c do SIWZ. Materiały muszą posiadać ważne wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w budownictwie, - certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), karty charakterystyki, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklarację właściwości użytkowych, atesty, itp.5) Materiały nie mogą znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa.

Materiały, których jakość lub przydatność ulega z czasem pogorszeniu muszą posiadać w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu termin przydatności do użycia nie krótszy niż 8 miesięcy, z wyjątkiem materiałów, dla których ich producent określił termin przydatności do użycia krótszy niż 8 miesięcy. W tym ostatnim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów o terminie przydatności do użycia w dniu dostawy nie krótszym niż 75 % czasu określonego przez producenta. Uwaga: Poniżej wykaz materiałów, których nie dotyczy okres przydatności do użycia lecz gwarancja wynosząca nie mniej niż 24 miesiące (o ile nie wskazano innego okresu gwarancji w opisie asortymentu) liczone od dnia odbioru tych materiałów przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag): w zał. nr 1c do SIWZ - Materiały budowlane: poz. 68, poz. 69, poz. 70, poz. 71, poz. 72, poz. 73.

Pozostały opis zamówienia dla części III w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 481.30 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu instalacyjnego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
44510000
43800000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1d do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest zgodny z okresem gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszy jednak niż 24 miesiące liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag). Gwarancja musi obowiązywać co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy gwarancja producenta na sprzęt będzie krótsza niż wymagane 24 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do okresu gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszej jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag). Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na sprzęt. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. Sprzęt, którego nie dotyczy wymóg 24 miesięcy gwarancji: w zał. nr 1d do SIWZ - Sprzęt instalacyjny: poz. 15, poz. 29;

Pozostały opis zamówienia dla części IV w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 96 232.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektrycznego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
43800000
38552000
31680000
31731000
44510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1e do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części V. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest zgodny z okresem gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszy jednak niż 24 miesiące liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag). Gwarancja musi obowiązywać co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy gwarancja producenta na sprzęt będzie krótsza niż wymagane 24 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do okresu gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszej jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru - bez uwag). Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na sprzęt. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

Pozostały opis zamówienia dla części V w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 206 856.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39162100

Dokument nr: 333920-2018, ZSB/1/PN/2018/OB

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Zespól Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów sala nr 16.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zsbtarnow/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium:

1) część I: dostawa materiałów instalacyjnych - 500,00 PLN,

2) część II: dostawa materiałów elektrycznych - 150,00 PLN,

3) część III: dostawa materiałów budowlanych - 1 750,00 PLN,

4) część IV: dostawa sprzętu instalacyjnego - 2 400,00 PLN,

5) część V: dostawa sprzętu elektrycznego - 5 000,00 PLN,

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2018

Kontakt:
Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
000190503
ul. Legionów 15
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Ludwik Chruściel
Tel.: +48 146218100
E-mail: sekretzsb@umt.tarnow.pl
Faks: +48 146218100
Kod NUTS: PL217

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.