Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku wielorodzinnego

Przedmiot:

Remont budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2018-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 14.
84-300 Lębork
powiat: lęborski
tel. 59 862 17 00, 59 841 44 00, 598624280
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129745
Województwo: pomorskie
Miasto: Lębork
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego 58 w Lęborku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Stryjewskiego 58 zlokalizowanym na działce nr 301/1 obr. 3 w Lęborku. Zakres prac w budynku obejmuje:
o Roboty rozbiórkowe
o Rozbiórka pokrycia z papy
o Dach i obróbki blacharskie
o Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
o Pokrycie dachów papą
o Wymiana rynien i rur spustowych
o Remont kominów
o Stolarka okienna i drzwiowa
o Naprawa i wymiana okien
o Demontaż drzwi i montaż nowych
o Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
o Klatka schodowa
o Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze z drewna twardego
o Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnie dębowe
o Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne
o Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne
o Opalanie farby olejnej ze stolarki i odtłuszczanie
o Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą
o Bejcowanie powierzchni drewnianych (plus nowe stopnie)
o Lakierowanie powierzchni drewnianych (3 krotne)
o Uzupełnianie tynku na ścianie
o Gruntowanie podłoży
o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowej
o Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem klatki schodowej
o Instalacje
o Wymiana instalacji elektrycznej i domofonowej
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
- powierzchnia zabudowy budynku - 220,0 m2
Przedmiot zamówienia realizowany będzie jako zamówienie typu ,,zaprojektuj i wybuduj".
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym ,,Rewitalizacja Lębork Północ - Odnowiony Nowy Świat: remont budynku wielorodzinnego Stryjewskiego 58"
3. Realizacja zamówienia obejmować będzie:
3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego pn. ,,Rewitalizacja Lębork Północ - Odnowiony Nowy Świat remont budynku wielorodzinnego Stryjewskiego 58", w zakresie:
3.1.1. wykonania projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (gdy będzie to konieczne) lub w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - dla zamawiającego po 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.2. opracowania kosztorysu inwestorskiego dla każdej branży - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - po 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.3. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla każdej branży - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.4. wykonania przedmiaru robót opracowany dla każdej branży - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.5. Ponadto Wykonawca winien uzyskać:
3.1.5.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia (o ile będzie konieczna); kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.
3.1.5.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.1.5.3. brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostateczną decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę.
3.2. przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku objętych dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 3.1.
4. Pozostały zakres zamówienia został opisany w pkt. 3.4. - 3.6. zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Celem nadrzędnym realizacji inwestycji jest zrównoważony rozwój obszaru Nowy Świat w Lęborku w sposób adekwatny do jego roli i znaczenia w kontekście miasta, a tym samym podniesienie jakości życia, mieszkania i pracy.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Stryjewskiego 58 zlokalizowanym na działce nr 301/1 obr. 3 w Lęborku. Zakres prac w budynku obejmuje:
o Roboty rozbiórkowe
o Rozbiórka pokrycia z papy
o Dach i obróbki blacharskie
o Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
o Pokrycie dachów papą
o Wymiana rynien i rur spustowych
o Remont kominów
o Stolarka okienna i drzwiowa
o Naprawa i wymiana okien
o Demontaż drzwi i montaż nowych
o Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
o Klatka schodowa
o Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze z drewna twardego
o Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnie dębowe
o Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne
o Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne
o Opalanie farby olejnej ze stolarki i odtłuszczanie
o Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą
o Bejcowanie powierzchni drewnianych (plus nowe stopnie)
o Lakierowanie powierzchni drewnianych (3 krotne)
o Uzupełnianie tynku na ścianie
o Gruntowanie podłoży
o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowej
o Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem klatki schodowej
o Instalacje
o Wymiana instalacji elektrycznej i domofonowej
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
- powierzchnia zabudowy budynku - 220,0 m2
Przedmiot zamówienia realizowany będzie jako zamówienie typu ,,zaprojektuj i wybuduj".
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym ,,Rewitalizacja Lębork Północ - Odnowiony Nowy Świat: remont budynku wielorodzinnego Stryjewskiego 58"
3. Realizacja zamówienia obejmować będzie:
3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego pn. ,,Rewitalizacja Lębork Północ - Odnowiony Nowy Świat remont budynku wielorodzinnego Stryjewskiego 58". Zakres dokumentacji opisany został w pkt. 3.3.1.1. - 3.3.1.5.
3.2. przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku objętych dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 3.1.
4. Pozostały zakres zamówienia został opisany w pkt. 3.4. - 3.6. zapytania ofertowego.

CPV: 45453100-8

Dokument nr: 1129745

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-08-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy dostarczyć do dnia 27.08.2018 r. do godz. 12.00 na adres: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku (84-300) ul. Armii Krajowej 14.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Dokumenty dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
9. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku (84-300) ul. Armii Krajowej 14 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz dodatkowo opisane następująco:
,,Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego 58", zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nie otwierać przed 27.08.2018 r. godz. 12.30.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Lębork
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
- dla dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenie na budowę - 30.11.2018 r.
- dla zakończenia robót budowlanych - 30.06.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
o Wykonawca wykaże , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie n/w oświadczeń i dokumentów.
- wykaz robót budowlanych, wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 1c do zapytania ofertowego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany warunków realizacji umowy - przedmiotu zamówienia:
1.1. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno - użytkowym oraz dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
1.2. w związku z zawieszeniem prac projektowych oraz zwieszeniem robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
1.3. w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
1.4. w przypadku konieczności wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia
1.5. gdy łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż 5 225 000 euro oraz mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
1.6. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy:
2.1. zmiana danych teleadresowych
2.2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę:
1.1.formularz oferty .
1.2.formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
1.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty,
1.5. wykaz robót budowlanych, wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) .
1.7. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . W przypadku złożenia dwóch odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wyżej zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. związanych z wykonaniem robót budowlanych w zakresie:
- burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
- tynkowania
- wykonania robót instalacyjnych
- wykonania pokryć i konstrukcji dachowych
- robót malarskich
- robót renowacyjnych
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty oceniane będą punktowo.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
L.p. Nazwa kryterium Waga %
1. Cena 90
2. Długość okresu gwarancji 10
3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
3.1. Cena oferty - waga kryterium 90%
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.
cena najniższa
A = -------------------------------------- x 90 pkt.
cena danego Wykonawcy
3.2. Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy) - waga kryterium 10%
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 60 miesięcy.
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt.
( Gi - 36 )
B = ------------------- x 10 pkt.
( 60 - 36 )
gdzie: Gi - długość okresu gwarancji w ocenianej ofercie
Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)
4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (teks jednolity z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.2.
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.7. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1.8. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
1.9. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
1.10. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
1.11. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 1.4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1.12. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTO LĘBORK
Adres
Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
pomorskie , lęborski
Numer telefonu
598624280
Fax
598622427
NIP
8411622090
Tytuł projektu
Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat
Numer projektu
RPPM.08.01.02-22-0004/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Filip, tel. 59 862 17 00, 59 841 44 00
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Filip, tel. 59 862 17 00, 59 841 44 00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.