Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku

Przedmiot:

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku

Data zamieszczenia: 2018-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy Rejon Wspólnot Mieszkaniowych RWM 1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52-34-88-728
z.rabacha@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Temat: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 6 Oficyna w Bydgoszczy, zgodnie z projektem opracowanym przez Zakład Projektowania i Nadzoru ,,EFEKT-BUD"
III. Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
Oferta na ,,Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 6 Oficyna w Bydgoszczy"
w terminie do 31.08.2018 r. do godz. 15.00
w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat - pokój 3, parter.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Wymagany termin realizacji zadania:
rozpoczęcie robót: w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy
zakończenie robót: do 15.04.2019r.

Wymagania:
IV. Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:
zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł. w formie wpłaty kwoty lub gwarancji ubezpieczeniowej wzgl. gwarancji bankowej lub weksla in blanco.
VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.
Zamawiający
Rodzaj robót
Data wykonania
Wartość brutto.
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
potencjał kadrowy: minimum 6 pracowników, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
kosztorysem szczegółowym,
oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,
oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

IX. Oferent zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,
Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Kontakt:
dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:
inspektor nadzoru Zbigniew Rabacha
tel. 513 000 906, e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
RWM-1 ,,ADM", ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.