Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa chodnika oraz wykonanie nawierzchni ulicy

Przedmiot:

Przebudowa chodnika oraz wykonanie nawierzchni ulicy

Data zamieszczenia: 2018-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
powiat: krapkowicki
tel. 774 466 800, faks 774 466 888
umig_przetargi@krapkowice.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Krapkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach oraz wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach oraz wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1 - przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach o powierzchni 270 m2 obejmuje: rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych, wjazdu z trylinki oraz krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu - w zakresie wykonawcy, korytowanie na powierzchni 270,00 m2 wraz z wywozem i utylizacją, ułożenie krawężników wtopionych na ławie betonowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, regulacja studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych, cięcie piłą nawierzchni bitumicznej, frezowanie wraz z wywozem połączenia oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej (asfaltowej) w miejsce rozebranego chodnika i wjazdu na zagęszczonej podbudowie tłuczniowej. Zadanie nr 2 - wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej (asfaltowej) drogi ul. Parkowej w Rogowie Opolskim na długości ok. 288,00 mb i łącznej powierzchni 1 167,00 m2

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach o powierzchni 270 m2 obejmuje: rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych, wjazdu z trylinki oraz krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu - w zakresie wykonawcy, korytowanie na powierzchni 270,00 m2 wraz z wywozem i utylizacją, ułożenie krawężników wtopionych na ławie betonowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, regulacja studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych, cięcie piłą nawierzchni bitumicznej, frezowanie wraz z wywozem połączenia oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej (asfaltowej) w miejsce rozebranego chodnika i wjazdu na zagęszczonej podbudowie tłuczniowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej (asfaltowej) drogi ul. Parkowej w Rogowie Opolskim na długości ok. 288,00 mb i łącznej powierzchni 1 167,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233220-7,45233222-1

Dokument nr: 604676-N-2018, BZP.271.22.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.krapkowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-29, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie nr 1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni mineralno - bitumicznej (asfaltowej) i powierzchni co najmniej 200,00 m2 każda. Zadanie nr 2 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni mineralno - bitumicznej (asfaltowej) i powierzchni co najmniej 600,00 m2 każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa również te dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć dla każdego partnera z osobna. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - jest wymagane wraz z ofertą
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.