Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury

Przedmiot:

Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-08-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"
ul. os. Zgody 13 A
31-950 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 644 22 72, faks 12 644 22 72
malgorzata@moswschod.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych w zakresie budowy dojść i dojazdów, wjazdu publicznego do obiektu sportowego oraz wykonanie elementów małej architektury takich jak: oświetlenie, ogrodzenia typu gabion, szlaban wjazdowy automatyczny

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 604992-N-2018, MOS W.261.2.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.moswschod.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej
Adres:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków ,,Wschód"; 31-950 Kraków, os. Szkolne 39

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-03, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-05

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującą osobą: Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m3 wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Przez realizację budynków rozumie się budowę budynków jak również inne roboty budowlane wykonywane w ramach obiektów tego typu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska poniższej osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o jej doświadczeniu: Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy). Uzasadnienie wymogu: doświadczenie ww. osoby będzie podlegać ocenie Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
III.7. 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.7.2) Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składani ofert: wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt III.3, zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa: III.7.2.1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; III.7.2.2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie w jaki powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu: III.7.2.2.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien udowodnić Zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; III.7.2.2.2)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ: III.7.2.3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; III.7.2.4) Informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy PZ; III.7.2.5) Informację na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy); III.7.2.6) Dowód wniesienia wadium (zalecane)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych (pęłniącego funkcję kierownika budowy) 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.