Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawa materiałów do ćwiczeń

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa materiałów do ćwiczeń

Data zamieszczenia: 2018-08-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERWIS Biuro projektu
Krakowska 13/3
33-100 Tarnów.
powiat: Tarnów
570 800 065
zapytania@spoldzielniaserwis.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131619
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M08ZO03.CSS dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów do ćwiczeń w warsztacie budowlanym w ramach projektu "CISERWIS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA - projekty konkursowe, Typ projektu: A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów do ćwiczeń w warsztacie budowlanym stworzonym w ramach projektu "CISERWIS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA - projekty konkursowe, Typ projektu: A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00 z 13.12.2016r.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 18M08ZO03.CSS".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów budowlanych do ćwiczeń w warsztacie budowlanym stworzonym w ramach projektu "CISERWIS".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów do ćwiczeń w warsztacie budowlanym stworzonym w ramach projektu "CISERWIS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA - projekty konkursowe, Typ projektu: A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00 z 13.12.2016r.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 18M08ZO03.CSS".

CPV: 44000000-0

Dokument nr: 1131619, 18M08ZO03.CSS

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-08-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę można składać:
1) Osobiście w Biurze projektu: ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów. (W godzinach pracy biura tj. 8:00 - 16:00)
2) E-mailem na adres: zapytania@spoldzielniaserwis.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zapytania@spoldzielniaserwis.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Zamawiane materiały mają zostać dostarczone do lokalu wskazanego przez Zamawiającego (znajdującego się w centrum Tarnowa).
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy materiałów objętych zamówieniem wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy z Wykonawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Potencjał techniczny
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Dodatkowe warunki
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
W przypadku ofert wspólnych należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3, o którym mowa powyżej, podpisane osobno przez każdego członka konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz umowę konsorcjum podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum.
O zamówieni mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy udzielą rękojmi na materiały objęte zamówieniem przez okres 12 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń).
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
O zamówieni mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Warunki zmiany umowy
Szczegóły w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 18M08ZO03.CSS"
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:
. oczywistych omyłek pisarskich,
. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
. innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji dostawy objętej zapytaniem ofertowym.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający może na podstawie umowy zlecić realizację dostaw dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym w okresie trwania projektu, jednak nie później niż w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
(zgodnie z obowiązującymi "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dnia 19 lipca 2017r.).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium wyboru Oferty najkorzystniejszej będzie cena - rozumiana jako łączna cena brutto za sprzedaż i dostawę przedmiotów objętych zamówieniem. Zamówienie otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i jednocześnie spełnia warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) - 100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie zamówienia otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Cena brutto Oferty najtańszej
C = Cena Oferty badanej x 100 pkt x 100%
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERWIS
Adres
Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
małopolskie , Tarnów
Numer telefonu
0048600048370
Fax
146272871
NIP
8733253847
Tytuł projektu
CISERWIS
Numer projektu
RPMP.09.01.02-12-0087/16-00
Załączniki

Wzór oferty
Zapytanie ofertowe nr 18M08ZO03.CSS

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bernadetta Paw
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
570 800 065

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.