Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
213z dziś
3103z ostatnich 7 dni
15617z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na wymienię instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na wymienię instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.,
ul. Wełniany Rynek 3,
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Korczaka 2d
w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza do składania ofert na
roboty budowalne polegające na wymienię instalacji elektrycznej na klatce schodowej z WLZ +
część administracyjna w budynku mieszkalnym:
? demontaż tablic licznikowych i bezpiecznikowych,
? wymiana przewodów zasilających lokale,
? wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowej,
? montaż nowych skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg,
? montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,
? sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego,
? plombowanie liczników poboru energii elektrycznej.
według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do
niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: TZP -002/22WM -ADM5/2018

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 28.09. 2018r. do godz. 9:00
( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie).

Miejsce i termin realizacji:
? termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy

Wymagania:
Inne warunki dla prowadzonego postępowania:
? okres gwarancji: 60 miesięcy
? warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury
? sposób rozliczenia: kosztorys zamienny sporządzony na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych. Należy
wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i
rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.
? sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonego do oferty przedmiaru/oferty cenowej przy czym ceny określone przez
Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac,
? sposób rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych : na podstawie protokołu robót
dodatkowych, obmiaru wykonanych robót i szczegółowego kosztorysu robót dodatkowych wg
czynników kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym oraz średnich cen materiałów i
sprzętu (bez K z) wyd. " Sekocenbud " na dany okres rozliczeniowy,
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez
podania przyczyny.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się
na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM-5.
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
? aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź
innych dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku wygaśnięcia
ubezpieczenia .

Uwagi:
I. ,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738
71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je
na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 121
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Korczaka 2d w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/23WM/ADM-5/2018,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.